Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Newidiadau a allai effeithio ar daliadau cynhaliaeth i briod

Gall talu am gynhaliaeth i briod neu ei derbyn (periodical allowance yn yr Alban) fod yn anodd i’r naill barti. Mae’n golygu ailfeddwl cyllideb eich cartref wrth i chi ddod i delerau â’ch amgylchiadau newydd. Dysgwch sut gallai newidiadau mewn incwm, perthnasau newydd a digwyddiadau eraill effeithio ar eich taliadau cynhaliaeth.

Newidiadau i’ch taliadau cynhaliaeth i briod/periodical allowance

Os ydych yn cael anawsterau sylweddol wrth reoli’r arian sydd gennych, neu os yw incwm eich cynbartner (gŵr, gwraig neu bartner sifil) wedi cynyddu’n sylweddol, efallai ei bod yn bosibl cynyddu’r taliadau i chi.

Yn yr un modd, os ydych yn talu i’ch cynbartner a bod eich sefyllfa incwm yn gwaethygu, gallwch ofyn am i lefel y taliadau gael ei ostwng.

Yn y naill sefyllfa a’r llall, mae’n bwysig gweithredu’n gyflym.

arrow icon

Dod i gytundeb

Os na allwch chi a’ch cynbartner gytuno i newid y taliadau a roddir neu a dderbynnir, ystyriwch ddefnyddio cyfryngu. Mae hynny’n golygu bod cyfryngwr hyfforddiedig yn eich helpu i gytuno ar benderfyniad ac mae’n llawer rhatach na mynd i’r llys.

arrow icon

Cofiwch, os ydych chi neu’ch cynbartner yn ceisio newid gorchymyn llys, dim ond y llys all wneud hynny.

Pan ddewch i gytundeb arall, trwy gyfryngu neu ddulliau eraill, mae rhaid i chi ofyn i’r llys ei gymeradwyo. Fel arall, bydd y gorchymyn gwreiddiol yn parhau i redeg a gall arwain at gymhlethdodau mawr am ôl-ddyledion.

Os na allwch gytuno, efallai mai gwneud cais yn uniongyrchol i’r llys fydd yr unig ddewis. Ond, mae’n ddrud ac nid oes gwarant y byddwch yn cael y canlyniad rydych yn ei ddymuno.

Mae’n bwysig cael cyngor cyfreithiol i weld beth yw eich opsiynau cyn gwneud hyn.

Newidiadau mewn incwm neu gyfoeth

Gallai newid sylweddol i’ch sefyllfa ariannol gynnwys colli eich swydd, cychwyn swydd newydd ar gyflog llawer is, afiechyd neu anabledd.

Gallai hefyd olygu’r gwrthwyneb yn llwyr: dod o hyd i swydd newydd â chyflog llawer uwch neu etifeddu neu ennill swm mawr o arian.

Cyfalafu taliadau cynhaliaeth i gymar/periodical allowance

Os bydd sefyllfa ariannol (incwm neu gyfoeth cyfalaf) y cynbartner sy’n talu yn gwella’n sylweddol, efallai y bydd yn bosibl i ‘gyfalafu’ taliadau cynhaliaeth.

Mae hyn yn golygu y byddai’r person sy’n derbyn arian yn cael cyfandaliad ac y byddai’r taliadau yn dod i ben. Gelwir hyn yn ‘doriad llwyr’.

Bydd llysoedd bob amser am ystyried a yw ‘toriad llwyr’ yn bosibl heb achosi caledi annheg i’r naill berson.

Yng Ngogledd Iwerddon a’r Alban, byddai rhaid i chi a’ch cynbartner gytuno ar gyfalafu taliadau.

Newidiadau os byddwch yn dechrau perthynas newydd

Bydd y taliadau cynhaliaeth i chi yn dod i ben os byddwch yn ailbriodi neu’n dechrau ar bartneriaeth sifil newydd.

Nid yw byw gyda rhywun arall mewn perthynas, heb briodi na mynd i bartneriaeth sifil, yn golygu y bydd y taliadau gan eich cynbartner yn dod i ben yn awtomatig.

Ond gall ef neu hi ofyn i chi gytuno i leihau’r swm, neu stopio’r taliadau yn llwyr. Mae hyn ar y sail bod rhywun arall bellach yn cyfrannu at eich costau byw. Gall hyn fod yn gymhleth felly mae’n werth cael cyngor cyfreithiol.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.