Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Newid eich ewyllys

Meddwl sut i newid ewyllys? Nid chi yw’r unig un. Mae llawer o bobl yn newid eu hewyllys wedi iddynt gael plant neu wyrion ac wyresau, neu pan fydd eu sefyllfa ariannol yn newid. Gan ddibynnu ar y math o newid rydych yn ei wneud, dylech un ai ychwanegu at eich ewyllys neu ysgrifennu un newydd. Bydd y canllaw hwn yn rhoi help i chi deall sut i newid ewyllys, beth yw’r gost i newid a beth yw codisil.

Oes angen i chi newid eich ewyllys?

Mae’n syniad da adolygu eich ewyllys yn achlysurol a sicrhau ei bod yn datgan yr hyn yr ydych yn ei ddymuno.

Dylech yn sicr adolygu’ch ewyllys:

 • pan fydd rhywun a enwir yn eich ewyllys yn marw
 • os oes gennych blant neu wyrion neu wyresau - efallai y byddwch am newid pwy sy'n cael beth
 • os byddwch yn priodi - mae priodas yn diddymu ewyllys yng Nghymru a Lloegr (ond nid yn yr Alban)
 • os byddwch yn ysgaru - nid yw ysgariad yn diddymu ewyllys, er yng Nghymru a Lloegr ni fyddai eich cyn-ŵr/wraig neu bartner sifil yn elwa ohoni.

Ni ddylech ddiwygio dogfen wreiddiol yr ewyllys.

Os hoffech wneud newidiadau mwy sylweddol i’r ewyllys, gallai fod yn well ysgrifennu ewyllys newydd.

Os byddwch yn ysgrifennu ewyllys newydd gallwch ddiddymu’r hen un drwy ei dinistrio.

Gallwch wneud newidiadau bach i’ch ewyllys – fel newid yr ysgutorion neu ychwanegu etifeddiaeth – drwy ddefnyddio dogfen a elwir yn godisil (rhagor am hyn isod).

Defnyddio codicil

Beth yw codisil?

Dogfen syml yw codisil sydd angen ei llofnodi a’i thystio yn yr un modd ag ewyllys.

Mae’n eich galluogi i wneud newidiadau i ewyllys sy’n bodoli’n barod yn hytrach nag ailysgrifennu fersiwn ysgrifenedig yn llwyr.

Nid oes rheolau ynglŷn â beth gallwch ei newid trwy ddefnyddio codisil - gall amrywio o fod mor syml ag un gair hyd at nifer o adrannau o’ch ewyllys.

Ond mae’n syniad da defnyddio codisiliau ar gyfer newidiadau bychain yn unig, oherwydd gallant wneud y gwaith o weinyddu eich ewyllys yn fwy cymhleth pan fyddwch farw.

Mae rhaid llofnodi a thystio codisil yn yr un modd â’ch ewyllys gwreiddiol, ond nid yw’n ofynnol i chi ddefnyddio’r un tystion.

Peidiwch â defnyddio rhywun fel tyst os ydynt hwy neu eu gŵr/gwraig neu bartner sifil yn elwa trwy rodd yn y codisil – bydd hyn yn annilysu’r rhodd iddynt (yn y codisil).

 • Os ydych yn defnyddio gwasanaeth ysgrifennu ewyllys neu gyfreithiwr, mae ychwanegu codisil yn rhatach fel arfer nag ysgrifennu ewyllys newydd
 • Dylid cadw codisil gyda’ch ewyllys gwreiddiol - gall codisiliau gael eu colli gan godi cwestiynau ynglŷn â’r ewyllys gwreiddiol
 • Os ydych yn newid nifer o rannau o’ch ewyllys, mae’n well i chi fel arfer ysgrifennu ewyllys newydd.

Ysgrifennu ewyllys newydd

Dyma’r dewis gorau fel arfer, yn enwedig os ydych yn dymuno gwneud mwy na dim ond rhai newidiadau bychain.

Mae’n union fel ysgrifennu eich ewyllys am y tro cyntaf, ond gyda rhai pethau ychwanegol i’w hystyried.

 • Sicrhewch fod eich ewyllys newydd yn datgan yn glir ei bod yn diddymu unrhyw ewyllysiau neu godisiliau hŷn
 • Os ydych yn berchen ar asedau mewn gwahanol rannau o'r byd a bod gennych ewyllys cyfatebol, gwnewch yn siŵr nad yw'ch ewyllys newydd yn dirymu'r ewyllys arall honno yn anfwriadol
 • Dinistriwch eich hen ewyllys ac unrhyw gopïau – un ai drwy ei rhwygo, ei thorri’n ddarnau neu ei llosgi. Fel arall gall dwy (neu fwy) o ewyllysiau gael eu darganfod a bydd hi’n aneglur pa un ddylid ei dilyn
 • Dywedwch wrth eich ysgutor ymhle y cedwir eich ewyllys er mwyn iddynt ddod o hyd iddi pan ddaw’r amser.
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.