Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Pryd i ddefnyddio arbenigwr cyfreithiol ar gyfer profiant

Gall fod yn ddrud i ddefnyddio arbenigwr profiant neu gyfreithiwr. Darganfyddwch faint y maent yn eu codi, pryd i ystyried defnyddio arbenigwr a sut i ddod o hyd i un.

A ddylwn ddefnyddio arbenigwr profiant?

Er bod rhai sefyllfaoedd pan fydd angen arbenigwr arnoch o bosibl (mwy o fanylion isod), mae perthynas neu ffrind yn aml yn ymgymryd â swydd ysgutor i gael profiant eu hunain.

Yn aml mae'n haws nag y mae pobl yn ei ddisgwyl a gall arbed miloedd o bunnoedd.

arrow icon

Pryd bydd angen arbenigwr profiant arnaf?

DarganGall arbenigwr profiant fod yn gyfreithiwr neu'n gyfrifydd.

Efallai yr hoffech feddwl am ddefnyddio arbenigwr profiant os:

 • yw gwerth yr ystad dros drothwy Treth Etifeddiant ac mae'r ystad yn dal i ennill incwm rheolaidd lle mae trethi cymhleth yn ddyledus. Y trothwy ar gyfer blwyddyn dreth 2021/22 yw £325,000. 
 • bu farw'r ymadawedig heb ewyllys, ac mae'n ystad gymhleth i'w datrys
 • oes amheuon ynghylch dilysrwydd yr ewyllys
 • oedd gan yr ymadawedig ddibynyddion a adawyd allan o'r ewyllys yn fwriadol, ond a allai fod eisiau gwneud hauled ar yr ystad
 • oes gan yr ystad drefniadau cymhleth, megis asedau a ddelir mewn ymddiriedolaeth
 • yw'r ystad yn fethdalwr (a elwir hefyd yn ansolfent)
 • yw'r ystad yn fethdalwr
 • yw'r ystad yn cynnwys eiddo tramor neu asedau tramor
 • oedd yr ymadawedig yn byw y tu allan i'r DU at ddibenion treth.

Faint mae gwasanaethau profiant yn costio?

Mae rhai arbenigwyr profiant a chyfreithwyr yn codi cyfradd fesul awr, tra bod eraill yn codi ffi sy'n ganran o werth yr ystad.

Fel rheol, cyfrifir y ffi hon rhwng 1% a 5% o werth yr ystad, ynghyd â TAW.

Mae'r tabl isod yn enghraifft o faint y gallech dalu am eu gwasanaeth yn y pen draw. Nid yw'r cyfanswm hwn yn cynnwys ffioedd llys na cheisiadau, felly mae'n debyg y bydd y bil terfynol yn uwch.

Gwerth yr ystad
Ffioedd
TAW
Cyfanswm taladwy

£100,000

£1,000 (1% o werth yr ystad)

£200

£1,200

£100,000

£5,000 (5% o werth yr ystad)

£1,000

£6,000

Mae rhai arbenigwyr profiant yn codi cyfradd yr awr a ffi ganrannol. Ond nid yw hyn bob amser yn golygu eu bod yn ddrytach.

Mae hefyd ychydig o gwmnïau arbenigol profiant sy'n codi ffi sefydlog am eu gwasanaethau. Maent yn ei seilio ar amcangyfrif o faint o waith dan sylw. Mae'r cwmnïau hyn yn honni eu bod yn rhatach na chyfreithiwr neu gyfrifydd traddodiadol.

Mae'r rhan fwyaf o fanciau hefyd yn cynnig gwasanaethau gweinyddu profiant ac ystad. Fodd bynnag, mae'r gwasanaethau hyn yn aml yn ddrytach na defnyddio cyfreithiwr neu gwmni arbenigol.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am ffioedd arbenigwyr profiant ar The Gazette – wefan yr Archifdy Gwladol

 

Dod o hyd i gyfreithiwr profiant neu arbenigwr

Os penderfynwch ddefnyddio arbenigwr profiant, gall fod yn haws defnyddio'r cyfreithiwr a luniodd yr ewyllys neu ei storio.

Ond nid oes rhaid i chi eu defnyddio - gallwch chwilio am gyfreithiwr arall neu gyfrifydd arbenigol.

arrow icon

Cyfeirlyfrau arbenigwyr profiant

Defnyddiwch y dolenni isod i ddod o hyd i gyfrifydd profiant neu gyfreithiwr:

Pethau i wylio amdanynt

Dyma restr o bethau i'w hystyried neu wylio amdanynt wrth ddelio ag arbenigwr profiant.

1. Amcangyfrif bras yn erbyn y bil terfynol

Mae llawer o arbenigwyr profiant yn amharod i roi amcangyfrif ‘rhwymol’ o’u ffioedd i chi, gan roi ‘ffigur parc pêl’ i chi yn lle. Os ydynt yn rhoi ffigur parc pêl, disgwyliwch i hyn gynyddu wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen.

Bydd rhai cwmnïau'n gofyn i chi am wybodaeth fanylach ar y dechrau, am yr hyn y bydd angen i chi ei wneud cyn iddynt dderbyn y gwaith. Mae hyn yn caniatáu iddynt gael darlun mwy cywir o'r gwaith dan sylw a dyfynnu ffi yn unol â hynny. O ganlyniad, mae'r bil terfynol yn llai tebygol o fod yn wahanol  iawn i'w ddyfynbris.

2. Costau trydydd parti (costau talu) a phethau ychwanegol gwasanaeth

Mae rhai ffioedd (a elwir yn gostau talu) y bydd rhaid i chi eu talu fel rhan o gael profiant.

Er enghraifft, y ffi ymgeisio profiant neu gael copïau ardystiedig o rai dogfennau.

Gyda rhai ystadau, weithiau mae angen gwerthu asedau, fel eiddo, wrth drefnu’r ystad.

Mae hyn yn golygu y bydd ffioedd prisio a  thrawsgludo ychwanegol ar ben y dyfynbris a gewch.

Cofiwch ofyn faint yw'r ffioedd talu, a hefyd am gyfradd glir ar gyfer y gwasanaethau ychwanegol hyn.

3. Taliad fesul cam a TAW

Wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen, mae llawer o arbenigwyr profiant yn disgwyl taliad ar gamau penodol.

Mae rhai o'r taliadau hyn ar gyfer eu gwasanaethau hyd at y cam hwnnw, tra bod eraill ar gyfer ffioedd talu.

Cyn i chi gytuno i'w llogi, gwnewch yn siŵr eu bod yn esbonio'n glir pryd mae taliad yn ddyledus ac am faint.

Bydd angen i chi hefyd ystyried TAW, os nad yw wedi'i gynnwys yn y dyfynbris. Efallai y bydd y tâl TAW o 20% yn cynyddu'r bil cryn dipyn.

4. Banc fel cyd-ysgutor

Pe bai'r unigolyn a fu farw yn defnyddio banc i lunio ei ewyllys a'i benodi'n gyd-ysgutor, gallent awgrymu ei fod yn gweithredu fel ysgutor proffesiynol ac yn cynnal profiant.

Mewn gwirionedd, yn y gorffennol mae rhai wedi ceisio mynnu hyn.

Gyda'r trefniant hwn, mae'r banc yn tueddu i godi canran o werth yr ystad am eu gwasanaethau.

Mewn rhai ystadau, gallai hyn olygu degau o filoedd o bunnoedd mewn ffioedd gwasanaeth.

Gallech ofyn i'r banc ymddiswyddo fel ysgutor, â chytundeb yr holl fuddiolwyr.

Ond os yw'r banc yn gwrthod ymwrthod â'i rôl, efallai y bydd rhaid i chi wneud cais i'r llys i'w dileu.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.