Sut i ddod o hyd i’r cyfrifon cynilo gorau

Cyhoeddwyd ar:

Ydych chi eisiau arian am ddim? Mae’n syml, symudwch eich cynilion i gyfradd llog gwell. Mae fel arfer yn hawdd, heb risg a byddwch ar eich ennill..

Sut i roi hwb i’ch cyfradd llog

Mae cyfraddau llog wedi saethu i fyny dros y cwpwl o flynyddoedd diwethaf – mae’r cyfraddau gorau bellach dengwaith yn uwch nag oedden nhw. Ond er mwyn eu cael, mae fel arfer yn rhaid i chi symud eich arian.

Dyma sut:

 1. Edrychwch faint mae eich cynilion yn ei dalu ar hyn o bryd. Fel arfer, gallwch ddod o hyd i’r gyfradd ac a oes unrhyw gyfyngiadau neu gosbau am dynnu arian parod allan:
  1. trwy fancio ar-lein a symudol
  2. gwirio cyfriflenni banc
 2. Cymharwch yn erbyn y cyfrifon sy’n talu orau:
  1. Cymhariaeth prif gynilion MoneySavingExpertYn agor mewn ffenestr newydd
  2. Cymhariaeth cynilion gorau MoneyfactsYn agor mewn ffenestr newydd
  3. Crynodeb Which? o’r cyfraddau cynilo gorauYn agor mewn ffenestr newydd
 3. Dewiswch gyfrif newydd i’w agor. Mae’r rhan fwyaf o’r cyfraddau gorau ar gael i’w hagor ar-lein ac yn aml, gallant gael eu hagor mewn rhai oriau. Gweler help cyn dewis cyfrif
 4. Symudwch eich arian. Defnyddiwch eich manylion cyfrif newydd i drosglwyddo arian neu i dalu arian i mewn. 

Os oes gennych gyfrif cynilo neu fond cyfradd sefydlog, bydd fel arfer yn rhaid i chi aros tan iddo aeddfedu (gorffen) cyn y gallwch wneud hyn. Dylai mathau eraill o gyfrifon adael i chi symud eich arian yn fwy rhydd, ond dylech bob amser gadarnhau hynny cyn dechrau.

Byddwch yn barod i symud eich arian eto

Mae’r raddfa cynilo gorau yn gallu newid nifer o weithiau mewn diwrnod, gyda banciau gwahanol yn cystadlu i fod yn orau. Felly, mae’n syniad da i edrych yn rheolaidd i weld a yw eich graddfa yn cael ei guro’n rhywle arall.

Efallai na fydd eich banc yn cynyddu’ch graddfa llog yn awtomatig 

Hyd yn oed os welwch chi mai eich banc yw’r talwr gorau, efallai y bydd yn rhaid i chi wneud rhywbeth beth bynnag.

Tra bod rhai banciau’n cynnig un cyfradd llog i bob cwsmer, mae eraill yn creu ‘fersiynau’ newydd felly dim ond cwsmeriaid newydd (neu gwsmeriaid cyfredol sy’n holi) sy’n cael y cyfradd uwch. 

Cael help i ddod o hyd i’r cyfrif cynilo gorau i chi

Dyma ychydig o help ychwanegol os ydych yn newydd i gynilo neu ddim yn siwr ble i ddechrau.  

Cyn dewis cyfrif

Mae tri pheth allweddol i edrych arno yn gyntaf:

1. Oes gennych unrhyw ddyledion? 

Mae benthyca fel arfer yn costio mwy nag y bydd cynilo yn ei dalu, felly mae unrhyw arian ychwanegol fel arfer yn cael ei ddefnyddio’n well i glirio dyled. Gweld a ddylech chi arbed arian neu dalu'r benthyciad i gael cymorth llawn.

2. A fyddwch yn talu treth ar log cynilion? 

Mae’r mwyafrif o bobl yn gallu ennill swm penodol mewn llog cynilo bob blwyddyn dreth (6 Ebrill tan 5 Ebrill) heb dalu treth, yn seiliedig ar eich incwm blynyddol.

Os ydych yn ennill:

 • hyd at £17,571, gallwch ennill hyd at £6,000 mewn llog cynilo yn ddi-dreth
 • £17,571 i £50,270 gallwch ennill £1,000 mewn llog cynilo yn ddi-dreth
 • £50,271 i £125,140 gallwch ennill £500 mewn llog cynilo yn ddi-dreth
 • dros £125,140, byddwch yn talu treth ar yr holl log cynilo.

Mae llog yn cael ei gyfrif yn y flwyddyn dreth rydych yn gallu cael mynediad ato, sy’n golygu efallai na fydd yn y flwyddyn y gwnaethoch ei ennill.

Mae hwn yn olwg syml iawn ohono, felly darllenwch y wybodaeth lawn ar sut mae treth ar gynilion a buddsoddiadau yn gweithio. Er enghraifft, mae’r cyfyngiadau hyn yn uwch os yw’ch holl enillion yn dod o log cynilo.

Gallwch ddefnyddio Cyfrifiannell cynilion Banc LloegrYn agor mewn ffenestr newydd i weithio allan faint o log y byddech yn ei ennill. 

3. Oes gennych fwy nag £85,000 i’w gynilo? 

Os oes gennych, mae’n fwy diogel i rannu’ch arian ar draws gwahanol fanciau. Mae’r £85,000 cyntaf i bob person ym mhob grŵp bancio wedi’i ddiogelu felly byddech yn cael eich arian yn ôl petai’r banc yn methu. 

NS&I yw’r eithriad, lle mae eich holl gynilion wedi’u diogelu. Mae gwiriwr diogelwch cynilion Which?Yn agor mewn ffenestr newydd yn dangos pa fanciau sy’n cael eu cynnwys. 

Mathau o gyfrifon cynilo

Mae’r un gorau’n dibynnu ar beth yr hoffech ei wneud: 

Talu i mewn a thynnu allan unrhyw bryd

Gweithio o gwmpas cyfyngiadau i wneud y gorau o beth gewch yn ôl

 • ISA Gydol Oes – maent yn cynnig bonws o 25% ar gynilion sy’n cael eu defnyddio ar gyfer ymddeol neu brynu cartref cyntaf, mae angen i chi fod rhwng 18 a 39 oed i’w agor
 • cyfrifon cynilo rheolaidd – maent yn caniatau i chi gynilo swm penodol bob mis am gyfradd llog uwch, ond efallai na fyddwch yn gallu tynnu arian allan  
 • bondiau cynilo cyfradd sefydlog – maent yn sicrhau cyfradd llog am gyfnod benodol rhwng 6 mis a saith mlynedd, ond ni allwch dynnu arian allan tan y diwedd
 • ISAs arian parod cyfradd sefydlog – cyfradd llog sicr rhwng un a phum mlynedd, mae’r llog yn ddi-dreth ac fel arfer, gallwch dynnu arian allan am dâl
 • cyfrifon rhybudd – i dynnu arian allan, bydd fel arfer angen i chi roi rhwng 30 a 120 diwrnod o rybudd..
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.