Sut i gael sgyrsiau anodd am y Nadolig

Cyhoeddwyd ar:

Nid yw’n gyfrinach bod y flwyddyn wedi bod yn anodd i’r rhan fwyaf ohonom pan wrth ystyried arian. Mae cost ein biliau, bwyd, wel... popeth(!) yn codi tra bod ein cyflog yn debygol ddim yn codi ar yr un pryd.

Felly gall y Nadolig, a’r holl gostau sydd ynghlwm, gwneud i chi deimlo’n anhapus pan fydd gymaint o ddisgwyliadau ariannol.

Yn gyntaf, os ydych o dan straen o gwbl, edrychwch ar ein blog Mae angen i ni siarad am y Nadolig, lle rydym yn mynd trwy gyllidebu, dyled, awgrymiadau, ayyb.

Rydym wedi uwcholeuo rhai sgyrsiau efallai byddwch eisiau – neu angen- cael a rhai awgrymiadau ar beth allwch ei ddweud.

Faint o anrhegion fydd o dan y goeden?

Efallai rydych yn poeni bydd eich plant yn siomedig am beidio agor gymaint o anrhegion ar fore Nadolig ag y maent wedi arfer.

Pe bawn yn hŷn ac yn gwybod ‘y gwir’ neu’n ifanc o hyd, bydd rhaid i chi gael sgwrs am arian. Mae ein canllaw ar Sut i ddysgu plant am arian yn lle gwych i ddechrau.

Os yw’ch plentyn yn hŷn, opsiwn da yw bod yn onest a siarad am sut bydd rhaid i chi i gyd wario’n llawer llai, fel teulu. Dylech ystyried gosod cyllideb yn seiliedig ar beth allwch ei fforddio a gofyn i’ch plant feddwl am eitemau maent wir eisiau a fydd yn dod o fewn y gost.

Os oes gennych blant ifanc sydd dal yn gyffrous am ymweliad gan Sion Corn ei hunan, gallwch ddweud bod dim digon o le ar y sled ganddo i lwytho llawer o anrhegion am bob plentyn ac mae cael dim ond ychydig yn gwneud pethau’n deg.

Sicrhewch eich bod yn cysuro eich plant eu bod yn ddiogel, ac nid yw’r Nadolig gwir am anrhegion, ond treulio amser gyda’ch gilydd yn cael hwyl. 

Fedrai ddim fforddio mynd i bartïon Nadolig

Pe baech yn eu caru neu’n eu casáu, mis Rhagfyr yw tymor partio, ac efallai byddwch yn cael eich gwahodd i un neu ddau. Mae rhai yn hawdd i’w osgoi os bydd gennych “trenfiadau ymlaen llaw eraill” (winc winc), ond efallai bydd eraill rydych yn teimlo goblygiad i fynychu, fel parti gwaith neu deulu.

Os ydych yn teimlo’n ddigon cyfforddus, mae bod yn onest yn wych. Mae datgan yr anghysur hwnnw yn bwysig oherwydd rydych yn helpu i normaleiddio’r sgyrsiau anodd hyn. ‘O fyddwn i wrth fy modd yn dod, ond yn anffodus nid yw yn fy nghyllideb ar hyn o bryd.’ Mae’r rhan fwyaf o bobl yn deall y pwysau ariannol y mae pobl yn eu hwynebu ar hyn o bryd. Efallai mai dyma’r llwybr mae’n rhaid i chi ei ddilyn os oes angen i chi dalu blaendal neu dalu ymlaen llaw.

Os nad felly, ac os nad ydych yn teimlo gallwch fod yn onest, gallwch wastad dweud celwydd neu wrthod y gwahoddiad heb reswm. 

Rhoddodd Siôn Corn mwy i blant yn yr ysgol na fi

Pan mae’n dod at gynyddiadau costau byw, rydym i gyd yn yr un sefyllfa, ond efallai y bydd rhai pobl mewn sefyllfa gwell! Gall fod yn dorcalonnus i weld eich plentyn yn siomedig pan maent yn darganfod bod plant eraill wedi gwneud yn well adeg y Nadolig, felly mae’n bwysig rhoi gwybod iddynt nad oes ganddo unrhyw beth i'w wneud â nhw. Nid yw'n wir fod y plentyn arall wedi'i ymddwyn yn well neu'n cael ei hoffi'n fwy gan Siôn Corn. Nid ydych am iddynt feio eu hunain.

Gallwch fod yn gwbl onest os ydyn nhw’n ddiogon hŷn. Os ydych am gadw’r hud yn fyw, gallwch sôn nad oedd ei sled yn ddigon mawr i ddal ormod o deganau, felly mae’n rhaid iddo eu rhannu yn y ffordd orau bosibl.

Fedrai ddim fforddio prynu anrhegion i chi

Pan mae’n dod at deulu a ffrindiau, bod yn onest yw’r peth orau. Mae’n debyg ei bod nhw’n teimlo’r pwysau ariannol hefyd, felly efallai y byddwch yn ddiolchgar eich bod dechrau’r sgwrs hynny.

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.