10 peth hanfodol i ychwanegu i’ch cyllideb Nadolig NAWR!

Cyhoeddwyd ar:

Wedi'i ddiweddaru diwethaf:

Os nad ydych wedi dechrau meddwl am y Nadolig eto, dylech wneud - rydym ond wythnosau i ffwrdd o'r diwrnod mawr. Heb os, anrhegion yw'r pethau cyntaf ar y rhestr siopa ond mae rhai hanfodion Nadoligaidd nad ydynt ar flaen eich meddwl efallai. Ac os na fyddwch yn eu cynnwys yn eich cyllideb, efallai y byddwch yn gwario mwy na'r disgwyl.

Gwnaethom dynnu sylw at 10 peth rydych yn debygol o fod eu hangen y Nadolig hwn, ochr yn ochr â rhai awgrymiadau i'ch helpu i'w cael am lai.

Cardiau Nadolig

Mae'n draddodiad o hyd i gyfnewid cardiau Nadolig, weithiau gyda diweddariadau o'r hyn a ddigwyddodd yn ystod y 12 mis diwethaf. Mwy na thebyg, mae gennych lond llaw yn weddill o'r llynedd (os gallwch ddod o hyd iddynt), felly gweithiwch allan faint sydd ei angen arnoch yn hytrach na phrynu ychydig o flychau yn unig. Yna ychwanegwch at y gwerthiant ym mis Ionawr ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Anfonir llai o gardiau y dyddiau hyn, ac e-bost yw’r rheswm am hynny i raddau helaeth. Os nad ydych wedi trafferthu anfon cerdyn corfforol, gallech arbed ychydig bach trwy anfon eich e-gerdyn eich hun.

Stampiau ail ddosbarth

Os ydych yn mynd i anfon cerdyn trwy'r post, mae'n amlwg y byddwch yn arbed arian os byddwch yn eu hanfon yn ail ddosbarth atynt, yn yr un modd ag unrhyw roddion. Felly po gynharaf y byddwch yn eu hanfon, y rhatach fydd hi.

Coeden Nadolig go iawn neu ffug?

Nid yw coed go iawn yn rhad, felly os ydych eisiau un na fydd yn gollwng nodwyddau, darganfyddwch faint y bydd yn ei gostio i chi, yn enwedig os oes angen i chi gael tacsi i'w gael adref.

Mae coeden ffug yn aml yn opsiwn rhatach a bydd yn para tair neu bedair blynedd dda i chi, os nad mwy.

Goleuadau coeden Nadolig

Gwnaethant weithio'n iawn y llynedd ond unwaith y byddwch yn agor y blwch addurniadau ac yn plygio'ch goleuadau i mewn, rydych yn gwybod y bydd hanner y bylbiau wedi marw yn annisgwyl.

Efallai y byddai'n ddoeth cadw £30 sbâr yn eich cyllideb rhag ofn. Os yw'r goleuadau'n gweithio'n iawn, yna gallwch ddefnyddio'r arian hwnnw yn rywle arall.

Papur lapio

Mae gennych naill ai roliau ohono dros ben o flynyddoedd blaenorol (efallai ei fod yn cuddio gyda'r cardiau Nadolig?) neu efallai y byddwch yn gafael yn yr hyn sydd agosaf at y til talu y noson cyn bod angen i chi lapio'ch holl roddion.

Os ydych ar gyllideb dynn, dewiswch rywbeth y gellid ei ddefnyddio ar gyfer anrhegion trwy'r flwyddyn fel coch, aur neu arian. Gall papur parsel brown gyda rhuban edrych yn wych hefyd a gallai fod yn opsiwn gwell i'r amgylchedd.

Twrci a trimins

Ni fydd twrci yn dod yn rhad, a bydd yr holl bethau ychwanegol ar ben hynny hefyd. Po gynharaf y cyfrifwch gyfanswm y gost (mae gwefannau archfarchnadoedd yn ffordd wych o gael syniad bras) gorau po gyntaf y byddwch yn gwybod a oes angen i chi dorri'n ôl ar y gwariant cyffredinol.

Gallwch wrth gwrs ostwng y costau trwy gynllunio prydau bwyd. Os byddwch yn gweithio allan sut y byddwch yn defnyddio bwyd dros ben o'r twrci dros y dyddiau canlynol, bydd yn golygu bod angen i chi brynu llai o fwyd.

Cracyrs Nadolig

A allwch wir gael cinio Nadolig heb gracyr Nadolig? Mae'r jôc ddrwg, yr het chwerthinllyd a'r tegan dibwrpas yn gymaint ran o'r pryd â thwrci, ysgewyll a'ch mam-gu yn cwympo i gysgu ar ôl un gwydraid o win.

Chwiliwch o gwmpas yn gynnar am gynigion arbennig a darganfyddwch beth rydych yn mynd i'w gael y tu mewn. Mae'r rhai rhad iawn yn aml yn siom enfawr. Gadewch ef yn rhy hwyr serch hynny ac efallai mai dim ond y fersiynau mwyaf costus sydd gennych.

Siwmper y Nadolig

Efallai y byddwch yn dweud nad ydych yn mynd i wisgo siwmper Nadolig, ond pan fydd rhywun yn troi fyny ag un, mae'n siŵr y byddech yn dymuno eich bod wedi prynu’r siwmper dyn eira yn goleuo yn y tywyllwch. Ychwanegwch ef i'ch cyllideb nawr, ynghyd â hetiau Siôn Corn, cyrn ac unrhyw eitemau newydd eraill rydych yn meddwl y byddwch eu heisiau ar gyfer eich cwpwrdd dillad Nadoligaidd.

Os na allwch fforddio dillad newydd, mae'n werth gweld a allwch gyfnewid hen rai gyda ffrindiau, neu gallech edrych ar y siopau elusennol lleol.

Teithio

Mae prisiau trên yn mynd yn ddrytach yr agosaf y byddwch yn cyrraedd y diwrnod teithio. Er y bydd y tocynnau rhataf eisoes wedi cael eu bachu ar gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, gallwch arbed swm sylweddol o hyd o'i gymharu â'i brynu ar y diwrnod.

Y Nadolig hwn, mae'n debygol y byddwch eisiau dal i fyny gyda'r holl ffrindiau a pherthnasau y gwnaethoch gweld eu heisiau y llynedd. Os ydych yn yrrwr, peidiwch ag anghofio ystyried cost tanwydd a'r stopiau gorsafoedd gwasanaeth anochel hynny yn eich cyllideb Nadoligaidd.

Diodydd gwaith

Os ydych yn lwcus, efallai y bydd eich bòs yn rhoi rhywfaint o arian y tu ôl i'r bar, ond i'r rhan fwyaf ohonom, ni fydd yr eggnogs hynny yn talu amdanynt eu hunain. Ffactorwch fewn ychydig yn ychwanegol ar gyfer eich cronfa mynd allan dros gyfnod y Nadolig, a pheidiwch ag anghofio bod llawer o leoedd yn codi tâl mynediad ar Nos Galan - hyd yn oed eich tafarn leol. Os nad yw trafnidiaeth gyhoeddus yn opsiwn i'ch cael adref, cofiwch roi eich pris tacsi o'r neilltu. Yn ystod tymor prysur y parti Nadolig efallai y bydd angen mwy nag arfer arnoch i dalu'r gost.

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.