Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Pa wybodaeth mae rhaid i'ch cynllun pensiwn ei darparu?

Mae rhywfaint o wybodaeth mae rhaid i'ch cynllun neu'ch darparwr ei rhoi i chi os gofynnwch amdani – a chyda rhai cynlluniau mae rhaid gofyn yn arbennig am bethau sylfaenol fel datganiadau. Efallai y bydd cost am rai o'r eitemau hyn – felly gwiriwch yn gyntaf beth yw'r taliadau a phryd maent yn berthnasol. 

Datganiadau pensiwn blynyddol – cynlluniau cyfraniadau wedi’u diffinio

Os yw'ch pensiwn yn gynllun cyfraniadau wedi’u diffinio, mae rhaid i'ch darparwr anfon datganiad atoch yn dweud wrthych am eich cronfa unwaith y flwyddyn. 

Bydd hyn fel arfer yn cynnwys y wybodaeth ganlynol:

 • gwerth eich pot pensiwn ar ddechrau a diwedd blwyddyn y datganiad
 • cyfraniadau a dalwyd i'ch pot, gennych chi a'ch cyflogwr, yn ystod y flwyddyn
 • manylion unrhyw ryddhad treth a delir gan Gyllid a Thollau EM
 • swm unrhyw golled neu enillion buddsoddiad yn y flwyddyn ddatganiad
 • gwerth unrhyw arian rydych wedi'i drosglwyddo i mewn neu allan i bensiwn arall
 • manylion unrhyw symiau a ddidynnwyd o gyfraniadau, er enghraifft, ar gyfer ffioedd
 • amcangyfrif o'r incwm y gallech ei gael ar y dyddiad ymddeol a ddewiswyd gennych.
arrow icon
arrow icon

Datganiadau pensiwn blynyddol - cynlluniau buddion wedi’u diffinio

Os ydych mewn pensiwn cyflog terfynol neu bensiwn cyfartalog gyrfa nid oes rhaid i'ch darparwr anfon datganiad blynyddol atoch yn awtomatig, er bod llawer o gynlluniau yn gwneud hynny.

Yn lle, mae gennych hawl i ofyn am ddatganiad, ac mae rhaid i chi ei dderbyn cyn pen dau fis ar ôl eich cais. 

Mae rhaid i'r datganiad gynnwys manylion am:

 • dyddiad y dechreuodd eich gwasanaeth pensiynadwy
 • y gyfradd y mae'ch buddion yn cronni
 • eich cyflog pensiynadwy
 • unrhyw ddidyniadau
 • beth a gewch
 • os ydych yn gweithio hyd at eich dyddiad ymddeol arferol, a
 • os gwnaethoch adael y cynllun o fewn mis o ddyddiad y datganiad. 

Efallai bydd tâl os byddwch yn gofyn am gopi newydd o ddatganiad blynyddol rydych wedi'i gamosod. 

arrow icon

Dyfynbrisiau trosglwyddo

Os ydych eisiau gwybod faint sydd ar gael yn eich pensiwn i symud i ddarparwr arall, bydd angen i chi ofyn am werth trosglwyddo.

Yn gyffredinol, mae gennych hawl i ofyn am werth trosglwyddo – a throsglwyddo, os oes gennych fwy na 12 mis i fynd – i oedran ymddeol arferol yn y cynllun.

Os oes gennych gynllun buddion wedi’u diffinio, fel rheol gallwch ofyn am un gwerth trosglwyddo am ddim bob 12 mis. Fel rheol, gwarantir y gwerth am dri mis. Gall ymddiriedolwyr y cynllun ganiatáu ceisiadau amlach os dymunant ond gallant godi tâl arnoch am hyn. 

Gwybodaeth am y cynllun

Mae gennych hawl i ofyn am wybodaeth am sut mae'ch pensiwn yn cael ei redeg. Mae hyn yn cynnwys:

 • rheolau ymddiriedolaeth a gweithrediadau’r cynllun - os yw'r cynllun yn cael ei redeg gan ymddiriedolwyr
 • yr amodau polisi - os yw'ch cynllun yn bensiwn personol neu'n bensiwn rhanddeiliaid. 

Os yw'ch pensiwn yn gynllun pensiwn gweithle, sy'n cael ei redeg gan ymddiriedolwyr, mae gennych hawl i ofyn am gopi o adroddiad blynyddol y cynllun .

Mae rhaid i'r adroddiad gynnwys :

 • gwybodaeth gyffredinol – er enghraifft, sut i gysylltu os oes gennych ymholiad am y cynllun neu'ch buddion
 • gwybodaeth ariannol – gan gynnwys copi o gyfrifon archwiliedig y cynllun a datganiad yr archwilydd
 • gwybodaeth fuddsoddi - fel rheol, adroddiad buddsoddi yw hwn sy'n rhoi manylion am fuddsoddiadau'r cynllun a'u perfformiad.

Gallai'r adroddiad blynyddol hefyd gynnwys y datganiad o egwyddorion buddsoddi. Os na fydd, gallwch ofyn am gopi.

Mae'n nodi'r canllawiau y mae'r ymddiriedolwyr yn eu dilyn wrth ddewis buddsoddiadau ar gyfer y cynllun. 

Os yw'ch pensiwn yn gynllun buddion wedi’u diffinio, mae gennych hawl i ofyn am gopi o'r adroddiad actiwaraidd.

Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am allu'r cynllun i gyflawni'r buddion sydd wedi'u cronni yn y cynllun. Mae'r wybodaeth hon hefyd wedi'i chynnwys yn y datganiad cyllido cryno. Mae rhaid i'ch darparwr cynllun anfon hwn atoch yn awtomatig bob blwyddyn. 

Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn am gopi o :

 • amserlen y cyfraniadau (cynlluniau buddion wedi’u diffinio), neu
 • yr amserlen dalu (cynlluniau cyfraniadau wedi’u diffinio).

Mae'r rhain yn cofnodi'r cyfraniadau mae rhaid i'r cyflogwr eu talu i'r cynllun. 

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.