Mathau o bensiwn os ydych yn byw ac yn gweithio yn y DU

Os ydych chi'n byw ac yn gweithio yn y DU, mae yna dair prif ffordd y gallech chi adeiladu pensiwn a all helpu i roi incwm i chi pan fyddwch chi'n ymddeol. Rhain yw'r Pensiwn y Wladwriaeth, pensiynau gweithle a'r rhai a sefydlwyd gennych chi'ch hun.

Pensiwn y Wladwriaeth

Mae hwn yn daliad rheolaidd gan y llywodraeth. Gallwch ei gymryd pan gyrhaeddwch oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Mae'r swm a gewch yn dibynnu ar eich cofnod Yswiriant Gwladol. 

I gael mwy o wybodaeth am sut y mae Pensiwn y Wladwriaeth yn gweithio, a phryd y gallech ei gael, ar ein tudalen Pensiwn y Wladwriaeth.

Pensiynau gweithle

Mae pensiwn gweithle yn ffordd o gynilo ar gyfer eich ymddeoliad a drefnwyd gan eich cyflogwr.

Mae gwahanol fathau o bensiynau yn y gweithle y mae cyflogwyr yn eu defnyddio. 

Bellach mae'n rhaid i'r mwyafrif o gyflogwyr gynnig pensiwn i'w gweithwyr o dan eu dyletswyddau ymrestru awtomatig.

Pensiynau rydych chi'n eu sefydlu i chi'ch hun

Os nad ydych yn gyflogedig - ac felly nad oes gennych bensiwn gweithle - gallwch sefydlu'ch pensiwn eich hun.

Gallwch chi wneud hyn hefyd os ydych chi am gynilo ar gyfer eich ymddeoliad ac mae gennych chi un neu fwy bensiwn gweithle eisoes.

Mathau o gynllun pensiwn

Yn gyffredinol, mae dau fath gwahanol o bensiwn y gellir eu sefydlu yn y DU – pensiynau buddion wedi’u diffinio a phensiynau cyfraniadau wedi’u diffinio.

Pensiwn buddion wedi’u diffinio

Mae hyn yn talu incwm ymddeol i chi yn seiliedig ar eich cyflog a pha mor hir rydych chi wedi gweithio i'ch cyflogwr.

Ymhlith y rhain mae cynlluniau pensiwn ‘cyflog terfynol’ a ‘chyfartaledd gyrfa’.

Yn gyffredinol, dim ond o gynlluniau pensiwn gweithle hŷn neu yn y sector cyhoeddus y mae'r rhain ar gael erbyn hyn.

Pensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio

Mae'r math hwn o gynllun pensiwn yn cronni cronfa bensiwn a all gael ei ddefnyddio i dalu incwm ymddeol i chi yn seiliedig ar faint rydych chi neu'ch cyflogwr yn ei gyfrannu (neu'r ddau) a faint mae hyn yn tyfu.

Gelwir y rhain hefyd yn gynlluniau ‘prynu arian’. Gallant fod yn bensiynau gweithle a phersonol.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.