Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Pensiynau SSAS: esboniwyd cynlluniau hunan-weinyddu bach

Mae cynllun pensiwn hunan-weinyddu bach yn fath o bensiwn, fel arfer yn bensiwn gweithle cyfraniad, wedi’i diffinio a all roi hyblygrwydd buddsoddi ychwanegol.

Sut mae cynlluniau pensiwn hunan-weinyddu bach yn gweithio

Yn gyffredinol, mae cynlluniau pensiwn hunan-weinyddu bach (SSAS) yn cael eu sefydlu i ganiatáu i nifer fach o staff uwch mewn cwmni adeiladu cronfa o arian.

Yn gyffredinol, mae aelodaeth wedi'i gyfyngu i ddim mwy nag 11 aelod. Yn aml, cyfarwyddwyr cwmni neu uwch swyddogion gweithredol yw'r rhain. Fodd bynnag, gallant fod yn agored i weithwyr eraill a hyd yn oed aelodau o'r teulu.

Mae SSAS yn fath arbenigol o gynllun pensiwn cyfraniad wedi’i diffinio a noddir gan gyflogwr.

Mae gwerth hawl yr aelod o’r SSAS pan fyddant yn ymddeol yn dibynnu ar:

 • faint o arian sydd wedi'i dalu ar ran yr aelod hwnnw
 • faint o amser y mae pob cyfraniad wedi'i fuddsoddi
 • twf buddsoddiad dros y cyfnod hwn a lefel y taliadau (os yw'n berthnasol).

Pan fyddant yn ymddeol, bydd aelodau fel arfer yn gallu cymryd hyd at 25% o'u cronfa fel cyfandaliad di-dreth. Defnyddir y gweddill i ddarparu incwm. Mae opsiynau erall fodd bynnag, y byddwn yn siarad amdanynt isod:

arrow icon

Mae cwmnïau yswiriant a darparwyr pensiwn eraill yn cynnig SSASs.

Mae SSAS yn cael ei redeg gan ei Ymddiriedolwyr, a fyddai hefyd fel arfer yn aelodau o'r cynllun.

Gwneir cyfraniadau SSAS gan yr aelodau a/neu'r cyflogwr.

Mae cyfraniadau gan aelodau unigol yn gymwys i gael rhyddhad treth. Tra gallai cyfraniadau a wneir gan y cyflogwr fod yn ddidynadwy yn erbyn elw, yn destun i rai amodau.

Fel rheol, bydd SSASs yn derbyn trosglwyddiadau o bensiynau eraill os ydych am ddod â'ch pensiynau at ei gilydd.

Fel arfer gallwch hefyd drosglwyddo gwerth eich SSAS i bensiwn arall.

Y manteision o bensiwn SSAS

Un o brif fanteision SSAS yw y gall gynnig mwy o hyblygrwydd o ran lle y gellir buddsoddi'r arian.

Gall hyn gynnwys buddsoddi mewn asedau nad ydynt ar gael yn gyffredinol i lawer o fathau eraill o gynllun. Er enghraifft, gall SSAS brynu adeilad masnachu’r cwmni a’u prydlesu yn ôl i’r cwmni.

Fe allai hefyd, yn destun i rai telerau ac amodau, roi benthyg arian yn ôl i'r cwmni a phrynu cyfranddaliadau'r cwmni.

Gall SSAS hefyd fenthyg arian, yn destun i delerau ac amodau, at ddibenion buddsoddi. Er enghraifft, gallai'r SSAS godi morgais i helpu gyda phrynu adeilad y cwmni gan y cynllun. Ac yna efallai y bydd yr ad-daliad morgais y mae'r cwmni'n ei dalu i'r SSAS yn cwmpasu'r ad-daliadau morgais yn eu cyfanrwydd neu'n rhannol.

Mae holl asedau SSAS yn cael eu dal yn enw'r Ymddiriedolwyr.

Bydd rheolau’r cynllun yn dweud a ddyrennir ‘cronfa unigol’ i bob aelod neu a yw’r asedau’n cael eu cyfuno a bod gan bob aelod gyfran o asedau’r cynllun.

Tynnu'ch buddion o’r cynllun

Fel arfer, gallwch ddechrau tynnu buddion o'ch SSAS o 55 oed.

Mae yna amryw o opsiynau am sut i gymryd yr arian pan fyddwch yn ymddeol. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • incwm gwarantedig
 • incwm hyblyg
 • un cyfandaliad neu fwy.

Fel arfer, gellir cymryd hyd at 25% o werth eich cronfa yn ddi-dreth.

arrow icon

Os ydych yn ystyried sefydlu SSAS, mae'n bwysig cael cyngor arbenigol oherwydd gallant fod yn gymhleth.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.