Pensiynau SSAS: esboniwyd cynlluniau hunan-weinyddu bach

Mae cynllun pensiwn hunan-weinyddu bach yn fath o bensiwn, fel arfer yn bensiwn gweithle cyfraniad, wedi’i diffinio a all roi hyblygrwydd buddsoddi ychwanegol.

Sut mae cynlluniau pensiwn hunan-weinyddu bach yn gweithio

Yn gyffredinol, mae cynlluniau pensiwn hunan-weinyddu bach (SSAS), yn cael eu sefydlu i ganiatáu i nifer fach o staff uwch mewn cwmni adeiladu cronfa o arian.

Yn gyffredinol, mae aelodaeth wedi'i gyfyngu i ddim mwy nag 11 aelod. Yn aml, cyfarwyddwyr cwmni neu uwch swyddogion gweithredol yw'r rhain. Fodd bynnag, gallant fod yn agored i weithwyr eraill a hyd yn oed aelodau o'r teulu.

Mae SSAS yn fath arbenigol o gynllun pensiwn cyfraniad wedi’i diffinio a noddir gan gyflogwr.

Mae gwerth hawl yr aelod o’r SSAS pan fyddant yn ymddeol yn dibynnu ar:

 • faint o arian sydd wedi'i dalu ar ran yr aelod hwnnw
 • faint o amser y mae pob cyfraniad wedi'i fuddsoddi
 • twf buddsoddiad dros y cyfnod hwn a lefel y taliadau (os yw'n berthnasol).

Pan fyddant yn ymddeol, bydd aelodau fel arfer yn gallu cymryd hyd at 25% o'u cronfa fel cyfandaliad di-dreth. Defnyddir y gweddill i ddarparu incwm. Mae opsiynau erall fodd bynnag, y byddwn yn siarad amdanynt isod:

Mae cwmnïau yswiriant a darparwyr pensiwn eraill yn cynnig SSASs.

Mae SSAS yn cael ei redeg gan ei ymddiriedolwyr, a fyddai hefyd fel arfer yn aelodau o'r cynllun.

Gwneir cyfraniadau SSAS gan yr aelodau a/neu'r cyflogwr.

Mae cyfraniadau gan aelodau unigol yn gymwys i gael rhyddhad treth. Tra gallai cyfraniadau a wneir gan y cyflogwr fod yn ddidynadwy yn erbyn elw, yn destun i rai amodau.

Fel rheol, bydd SSASs yn derbyn trosglwyddiadau o bensiynau eraill os ydych am ddod â'ch pensiynau at ei gilydd.

Fel arfer gallwch hefyd drosglwyddo gwerth eich SSAS i bensiwn arall.

Y manteision o bensiwn SSAS

Un o brif fanteision SSAS yw y gall gynnig mwy o hyblygrwydd o ran lle y gellir buddsoddi'r arian.

Gall hyn gynnwys buddsoddi mewn asedau nad ydynt ar gael yn gyffredinol i lawer o fathau eraill o gynllun. Er enghraifft, gall SSAS brynu adeilad masnachu’r cwmni a’u prydlesu yn ôl i’r cwmni.

Fe allai hefyd, yn destun i rai telerau ac amodau, roi benthyg arian yn ôl i'r cwmni a phrynu cyfranddaliadau'r cwmni.

Gall SSAS hefyd fenthyg arian, yn destun i delerau ac amodau, at ddibenion buddsoddi. Er enghraifft, gallai'r SSAS godi morgais i helpu'r cynllun gyda phrynu adeilad y cwmni. Ac yna efallai y bydd yr ad-daliad morgais y mae'r cwmni'n ei dalu i'r SSAS yn cwmpasu'r ad-daliadau morgais yn eu cyfanrwydd neu'n rhannol.

Mae holl asedau SSAS yn cael eu dal yn enw'r ymddiriedolwyr.

Bydd rheolau’r cynllun yn dweud a ddyrennir ‘cronfa unigol’ i bob aelod neu a yw’r asedau’n cael eu cyfuno a bod gan bob aelod gyfran o asedau’r cynllun.

Tynnu’ch buddion o’r cynllun

Fel arfer, gallwch ddechrau tynnu buddion o'ch SSAS o 55 oed.

Mae yna amryw o opsiynau am sut i gymryd yr arian pan fyddwch yn ymddeol. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • incwm gwarantedig
 • incwm hyblyg
 • un cyfandaliad neu fwy.

Fel arfer, gallwch gymryd hyd at 25% o werth eich cronfa yn ddi-dreth.

Sut i sefydlu pensiwn SSAS

Os ydych yn ystyried sefydlu SSAS, mae'n bwysig cael cyngor arbenigol oherwydd gallant fod yn gymhleth.

Os oes angen help arnoch i ddod o hyd i SSAS addas, chwiliwch y cyfeiriadurYn agor mewn ffenestr newydd ar Association of Member-Directed Pension Schemes (AMPS) am le da i ddechrau.

Help i ddefnyddio chwiliwr AMPS

 • Wrth ddewis gwasanaeth i chwilio amdano, sicrhewch eich bod yn dewis yr opsiwn ‘SSAS Administrator’ neu ‘SSAS Professional Trustee’.
 • Mae’n bwysig i wneud ymchwil i’r hyn sydd ei angen arnoch gan  SSAS cyn gwneud y penderfyniad i agor un.

Cyn dewis SSAS efallai y byddwch hefyd am wirio bod:

Ymddiriedolwyr y SSAS wedi’u cofrestru gyda The Pensions Regulator (TPR). Darganfyddwch fwy am y gofrestr ar wefan TPRYn agor mewn ffenestr newydd

Y person neu gwmni rydych yn delio ag ef yn cael ei  reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) ac, os yw’n berthnasol, wedi’i awdurdodi i ddarparu cyngor ar bensiynau. Chwiliwch y Financial Services Register ar wefan yr FCAYn agor mewn ffenestr newydd

Y cwmni yn bodoli ac nad oes ganddo ddogfennau heb eu casglu (fel cyfrifon). Chwiliwch y gofrestr ar wefan Tŷ'r CwmnïauYn agor mewn ffenestr newydd

Byddwch yn wyliadwrus o sgamiau

Gall sgamiau pensiwn fod yn anodd i’w hadnabod a’i hosgoi yn enwedig gan eu bod yn aml yn edrych fel cyfleoedd buddsoddi dilys.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.