Treth Stamp - popeth sydd angen i chi wybod

Os ydych chi'n prynu cartref yn Lloegr neu Ogledd Iwerddon efallai y bydd yn rhaid i chi dalu Treth Dir y Dreth Stamp (SDLT). Ni fyddwch yn talu unrhyw Dreth Stamp os yw'r swm rydych chi'n ei dalu am eich prif gartref o dan £250,000.

Bydd cyfraddau Treth Stamp yn aros fel y cyhoeddwyd yn y gyllideb fach ar 23 Medi 2022 hyd at 31 Mawrth 2025. 

Beth yw Treth Stamp?

Mae Treth Stamp yn dreth y gallai fod rhaid i chi ei thalu os ydych yn prynu eiddo preswyl neu ddarn o dir yn Lloegr a Gogledd Iwerddon dros bris penodol.

Ni fyddwch yn talu unrhyw Dreth Stamp ar brynu'ch prif eiddo sy'n costio mwy na £250,000, oni bai eich bod yn brynwr tro cyntaf.

Os ydych yn prynnu am y tro cyntaf, ni fyddwch yn talu dim Treth Stamp ar eiddo sy'n costio hyd at £425,000, a chyfradd ostyngedig ar brynu eiddo hyd at £625,000

Byddwch yn talu Treth Stamp ar eiddo preswyl sy'n costio mwy na £125,000, on i bai eich bod yn cymwys am ostyngiad prynu am y tro cyntaf.

Mae’r dreth hon yn berthnasol i eiddo rhydd-ddaliad a lesddaliad – pa un a ydych ynprynu’n llwyr neu â morgais.

Os ydych yn prynu eiddo yng Nghymru byddwch yn talu Treth Trafodion Tir (LTT) ac yn yr Alban Treth Trafodion Tir ac Adeiladau (LBTT) yn hytrach na Threth Stamp.

Beth yw cost Treth Stamp?

Mae amryw o fandiau cyfradd ar gyfer Treth Stamp.

Cyfrifir y dreth ar y rhan o bris prynu’r eiddo sy’n perthyn i bob band.

Byddwch yn talu unrhyw Ddyletswydd Stamp ar brynu'ch prif eiddo sy'n costio mwy na £250,000, oni bai eich bod yn brynwr tro cyntaf.

Enghraifft

Er enghraifft, os ydych chi'n prynu tŷ am £350,000, mae'r Treth Dir y Dreth Stamp sy'n ddyledus gennych yn cael ei chyfrif fel a ganlyn:

• 0% ar y £250,000 cyntaf = £0

• 5% rhwng £250,001 a £350,000 = £5,000

Cyfanswm SDLT = £5,000

Cyfraddau Treth Stamp

Isafswm pris prynu eiddo Uchafswm pris prynu eiddo Cyfradd y Dreth Stamp

£0

£250,000

0%

£250,000

£925,000

5%

£925,000

£1,500,00

10%

Dros £1.5 miliwn

12%

Treth Stamp ar ail gartrefi

Os ydych chi'n prynu eiddo ychwanegol, fel ail gartref, bydd yn rhaid i chi dalu 3% yn ychwanegol yn y Dreth Stamp ar ben y cyfraddau safonol.

Mae'r gyfradd uwch hon yn berthnasol i eiddo a brynwyd am £40,000 neu fwy.

Nid yw'n berthnasol i garafanau, cartrefi symudol na chychod preswyl.

Isafswm pris prynu eiddo Uchafswm pris prynu eiddo Cyfradd y Dreth Stamp (yn berthnasol yn unig i’r rhan honno o bris yr eiddo sy’n perthyn i’r band priodol)

£0

£250,000

3%

£250,001

£925,000

8%

£925,001

£1.5 millwn

13%

Dros £1.5 miliwn    

15%

Rhyddhad Treth Stamp i brynwyr am y tro cyntaf

Os ydych chi'n brynwr tro cyntaf yn Lloegr neu Ogledd Iwerddon, ni fyddwch yn talu unrhyw Dreth Stamp ar eiddo sy'n werth hyd at £425,000.

Ar gyfer eiddo sy'n costio hyd at £625,000, ni fyddwch yn talu unrhyw Dreth Stamp ar y £425,000 cyntaf. Yna byddwch chi'n talu Treth Stamp ar y gyfradd berthnasol o 5% ar y swm sy'n weddill, hyd at £200,000.

Os yw'r eiddo rydych chi'n ei brynu werth dros £625,000, bydd angen i chi dalu cyfraddau safonol y Dreth Stamp ac ni fyddwch yn gymwys i gael rhyddhad prynwr tro cyntaf.

Treth Stamp i'r sawl nad ydynt yn preswylio yn y DU

Os nad ydych yn preswylio yn y DU ac rydych yn prynu eiddo preswyl yn Lloegr neu Ogledd Iwerddon, efallai bydd rhaid i chi dalu 2% ychwanegol ar beny cyfraddau Treth Stamp cyfredol ar gyfer eiddo sy'n costio dros £40,000.

Ad-daliad o gyfraddau uwch o Dreth Stamp

Os prynwch brif breswylfa newydd ond bod oedi wrth werthu’ch prif breswylfa flaenorol, efallai bydd rhaid i chi dalu’r cyfraddau Treth Stamp uwch gan eich bod yn berchen ar ddau eiddo bellach.

Fodd bynnag, os ydych yn gwerthu'ch prif gartref o fewn 3 blynedd o brynu eich cartref newydd gallwch wneud cais am ad-daliad am y swm uwchben y cyfraddau SDLT uwch gwnaethoch ei dalu pan wnaethoch brynu'ch cartref newydd.

Gallwch wneud cais am ad-daliad o’r swm sydd yn uwch na’r cyfraddau Treth Stamp arferol os:

 • gwerthwch eich prif breswylfa blaenorol cyn pen tair blynedd, a
 • rydych yn gwneud cais am yr ad-daliad cyn pen 12 mis ar ôl gwerthiant eich prif breswylfa blaenorol, neu cyn pen 12 mis ers dyddiad cyflwyno’ch ffurflen dreth SDLT, pa un bynnag sydd yn fwyaf diweddar.

Pryd fydd rhaid i chi dalu Treth Stamp?

Mae gennych 14 diwrnod i gyflwyno ffurflen Treth Tir Treth Stamp (SDLT) a thalu unrhyw SDLT sy’n ddyledus.

Os na gyflwynwch ffurflen dreth a thalu’r dreth honno cyn pen 14 diwrnod, gall CThEM godi ffioedd a llog arnoch.

Sut i dalu’r Dreth Stamp

Fel arfer bydd eich cyfreithiwr yn delio â ffurflen a thaliad Treth Stamp ar eich rhan, er gallwch wneud hynny eich hun.

Y naill ffordd neu’r llall, chi sy’n gyfrifol am sicrhau bod yn cael ei gyflwyno ar amser.

Mae rhaid i chi gyflwyno ffurflen (oni bai eich bod wedi'ch eithrio) hyd yn oed os na fydd rhaid i chi dalu dim Treth Stamp.

Pa bryd nad yw’r Dreth Stamp yn daladwy?

Efallai bydd amgylchiadau eraill lle efallai na fydd Treth Stamp yn daladwy. Gallai enghreifftiau gynnwys:

 • Trosglwyddo eiddo yn unol â gorchymyn llys yn ystod gwahanu, ysgaru neu ddiddymu yn cael eu heithrio fel arfer. Os yw cwpl yn cytuno i wahanu'n barhaol ond heb gael gorchymyn llys byddant yn cael eu trin at ddibenion SDLT fel cwpl dibriod.
 • Efallai na fydd eiddo a adewir o dan delerau ewyllys yn ddarostyngedig i SDLT ar yr amod na roddir unrhyw ystyriaeth arall. Fel rheol nid oes unrhyw ofyniad i hysbysu HRMC yn yr achos hwn.
 • Os rhoddwch eich cartref i rywun arall, ni fydd rhaid iddynt dalu SDLT ar werth marchnadol yr eiddo ar yr amod nad oes morgais heb ei dalu ar yr eiddo. Os cymerwch drosodd rhywfaint neu'r cyfan o forgais sy'n bodoli, efallai y bydd SDLT yn daladwy ar werth y morgais dros y trothwy SDLT perthnasol
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.