Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

A wyf yn gymwys i gael cyllid cyngor lleol am gostau gofal?

Pa wasanaethau gofal sy’n cael eu darparu gan gynghorau lleol?

Yn ogystal â darparu llefydd mewn cartrefi gofal, gall gynghorau lleol eich helpu i aros yn eich cartref eich hun os oes gennych anghenion gofal.

Mae’r gwasanaethau a gynigiant yn cynnwys:

 • prydau bwyd
 • gofalwyr
 • trafnidiaeth
 • addasiadau i’r cartref
 • cyfarpar sy’n helpu â thasgau bywyd bob dydd.

Gall cynghorau lleol ddarparu rhai o’r gwasanaethau hyn am ddim i bawb sydd eu hangen. Ond ar gyfer y rhan fwyaf o wasanaethau gofal, bydd eich gynghorau lleol ond yn talu os yw eich incwm a’ch cynilion yn isel.

Hyd yn oed os ydych yn gymwys i gael y mwyafswm o ariannu gan eich cyngor lleol, fel rheol bydd dal angen i chi dalu rhywbeth tuag at eich costau gofal. Os oes gennych lawer o gynilion neu incwm uchel, mae’n debyg y bydd rhaid i chi dalu’r gost lawn eich hun.

Os oes gennych anabledd neu gyflwr meddygol cymhleth sy’n golygu bod gennych anghenion gofal iechyd yn hytrach nag anghenion gofal cymdeithasol, gallech fod yn gymwys am gyllid y GIG.

arrow icon

Sut i gael gwybod a ydych yn gymwys i gael cyllid cyngor lleol am gostau gofal

Cysylltwch ag adran gwasanaethau cymdeithasol eich cyngor lleol i ofyn am asesiad o anghenion gofal. Naill ai ar yr un pryd â’r asesiad anghenion neu’n fuan wedi hynny, bydd eich cyngor lleol yn cynnal asesiad ariannol i weld a ydych yn gymwys i gael cyllid.

Os oes gennych gynilion ac asedau o fwy na’r symiau yn y tabl hwn, bydd rhaid i chi dalu am eich gofal eich hun yn llawn (colofn ganol) neu’n rhannol (colofn olaf):

Gwlad Trothwy cynilion uwch ar gyfer unrhyw gyllid cyngor lleol yn 2021/22 Trothwy cynilion is ar gyfer uchafswm cyllid cyngor lleol yn 2021/22

Cymru

£24,000 (gofal gartref) neu £50,000 (gofal mewn cartref gofal) 

£24,000 (gofal gartref) neu £50,000 (gofal mewn cartref gofal) 

Lloegr

£23,250

£14,250

Yr Alban

£29,750

£18,500

Gogledd Iwerddon

£23,250

£14,250

Os yw’ch cynilion yn uwch na’r terfyn uchaf (a ddangosir yng ngholofn ganol y tabl), bydd rhaid i chi dalu’ch costau gofal llawn eich hun nes bod eich cynilion wedi disgyn yn is na’r trothwy hwnnw.

Fodd bynnag, mae’n dal yn werth cysylltu â’ch cyngor lleol neu ymddiriedolaeth, gan fod gennych hawl o hyd i asesiad o anghenion gofal am ddim, waeth beth yw eich sefyllfa ariannol.

Os yw’ch cynilion yn is na’r terfyn uchaf, ond yn uwch na’r terfyn isaf (a ddangosir yn y golofn ddiwethaf), bydd eich cyngor lleol yn talu rhywfaint o’ch costau gofal. Ond bydd disgwyl i chi hefyd gyfrannu o’ch cynilion.

Nid yw hyn yn berthnasol yng Nghymru, lle nid oes mond un terfyn cynilo - ni chewch unrhyw gyllid (uwchlaw’r terfyn), cewch ychydig o help (islaw’r terfyn).

Hyd yn oed os yw’ch cynilion yn is na’r terfyn isaf, sy’n golygu eich bod yn cael yr uchafswm cyllid gan eich cyngor lleol, fel arfer bydd disgwyl i chi dalu rhan o’ch incwm tuag at gost gofal.

Cael asesiad cyngor lleol o anghenion gofal

Cyn iddynt allu helpu, mae rhaid i’ch cyngor lleol gwblhau asesiad anghenion gofal. Mae am ddim ac mae gennych hawl cyfreithiol i gael un.

Ni ddylid gwrthod asesiad i chi oherwydd bod y cyngor lleol yn credu nad yw’ch anghenion yn ddigonol neu na fyddech yn gymwys am gymorth ariannol.

Bydd eich cyngor lleol yn adnabod eich gofynion gofal ac yn gwirio eu bod yn bodloni meini prawf cenedlaethol.

Os ydych yn gymwys am gymorth, yn gyfreithiol mae rhaid i’r cyngor lleol ddarparu neu drefnu’r gwasanaethau rydych eu hangen.

Yna byddant yn cyflawni asesiad ariannol i weld a ddylech dalu am unrhyw wasanaethau fydd eu hangen arnoch.

Os ydych yn byw yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban

I ddarganfod pa gyngor lleol sy’n gyfrifol am eich asesiad ewch i wefan GOV.UK

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon

Bydd eich Health and Social Care Trust lleol yn cynnal asesiad o anghenion gofal cymdeithasol

Darganfyddwch eich Health and Social Care Trust lleol ar wefan nidirect

Asesiad ariannol a chymhwyster

Os ydych yn gymwys i gael help, bydd y cyngor lleol yn cyflawni asesiad ariannol.

Gelwir hyn yn ‘brawf modd’. Mae hyn yn helpu i gyfrifo faint dylech ei gyfrannu tuag at gost eich gofal.

Canlyniad yr asesiad ariannol

Canlyniad yr asesiad ariannol yw y bydd y cyngor lleol naill ai’n:

 • cytuno i dalu’n llawn am eich anghenion gofal
 • cytuno i dalu rhywfaint o’r gost – a bydd angen i chi dalu’r gweddill, neu
 • gadael i chi dalu’n llawn am eich anghenion gofal.

Cewch ddatganiad o’r enw ‘cyllideb bersonol’ sy’n nodi cost y gofal, y swm y mae rhaid i chi ei dalu a faint y bydd y cyngor lleol yn ei dalu.

 

arrow icon

Penderfynu pwy sy’n rheoli’ch cyllideb ar gyfer gofal personol

Os ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, gallwch:

 • ofyn i’ch cyngor lleol drefnu’r gwasanaethau gofal ar eich rhan
 • cael taliadau uniongyrchol gan y cyngor lleol a threfnu pethau drosoch chi’ch hun. Gall hyn olygu mwy o annibyniaeth, dewis a rheolaeth ar eich gofal a’ch arian
 • cael ‘pecyn cymysg’. Dyma ble mae’r cyngor lleol yn trefnu rhai darnau o’ch gofal ac rydych yn derbyn taliadau uniongyrchol am rannau eraill.

Os byddwch yn dewis taliadau uniongyrchol, gallwch ofyn i rywun arall reoli’ch cyllideb a threfnu gwasanaethau i chi. Gallai hyn fod yn aelod o’r teulu, ffrind, gweithiwr gofal proffesiynol neu eiriolwr annibynnol.

arrow icon

Beth i’w wneud os nad ydych yn cytuno â phenderfyniad y cyngor lleol

Gallwch herio penderfyniad y cyngor lleol os:

 • byddant yn gwrthod talu am eich gwasanaethau gofal
 • nad ydych yn credu bod digon o gymorth wedi’i gynnig i fodloni’ch anghenion.
arrow icon

Newidiadau i gap gofal cymdeithasol yn Lloegr o Hydref 2023

Cyhoeddodd y llywodraeth gap newydd o £86,000 ar y swm y dylech orfod ei dalu am ofal cymdeithasol o Hydref 2023.

Bydd y cap yn talu ffioedd am ofal personol, er enghraifft help gyda golchi a gwisgo. Bydd eich awdurdod lleol yn cadw golwg ar eich cynnydd tuag at y cap. Ond mae'n bwysig cadw cofnod o'r costau eich hun i helpu i sicrhau na chollir unrhyw beth.

Yr hyn na fydd yn cyfrif tuag at eich £86,000: unrhyw beth nad yw’r awdurdodau lleol yn ei ystyried yn 'gymwys' ar gyfer eich gofal, unrhyw gymorth ariannol y maent yn ei ddarparu tuag at eich costau, taliadau atodol y gallech eu gwneud ar gyfer amwynderau premiwm fel ystafelloedd gwell, costau bywyd bob dydd neu westy a llety.

O dan y cynlluniau newydd, o Hydref 2023: 

Asedau Beth ydych yn ei dalu?

Islaw’r terfyn cyfalaf is (£20,000 o Hydref 2023 ymnlaen)

Nid ydych bellach yn cyfrannu o’ch asedau a dim ond yr hyn y gallwch ei fforddio o'ch incwm.

Cael rhwng £20,000 a £100,000

Beth allwch ei fforddio o incwm ynghyd â chyfraniad ‘tariff’ prawf modd o asedau. Cyfrifir y tariff fel a ganlyn: am bob £250 o gyfalaf rhwng y terfyn isaf ac uchaf, rhagdybir incwm o £1 yr wythnos, a bydd hyn yn daladwy tuag at gost eich gofal. Bydd yn rhaid i chi dalu £86,000 i gyrraedd y cap.

Uwchlaw’r terfyn cyfalaf uchaf (£100,000 o Hydref 2023)

Cost lawn - rydych yn hunan-ariannwr.

Mae talu am ofal yn gymhleth, gall siarad ag ymgynghorydd ffioedd gofal diduedd eich helpu i ddeall eich opsiynau.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.