Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Cael morgais os ydych yn sâl neu’n anabl

Ni ddylai bod yn sâl neu’n anabl eich atal rhag cael morgais, hyd yn oed os ydych yn dibynnu ar fudd-daliadau am y cyfan neu ran o’ch incwm. Darganfyddwch beth mae angen i chi ei wneud wrth wneud cais.

Eich hawliau cyfreithiol

Os gallwch fforddio morgais, ni chaniateir i fanciau a benthycwyr eraill wrthod eich cais dimond oherwydd eich bod yn anabl.

Mae’n rhaid iddynt asesu'ch cais ar sail fforddiadwyedd a'ch sefyllfa ariannol, yn yr un modd ag y byddent gydag unrhyw gais arall.

Ni all benthycwyr fynnu eich bod yn talu blaendal mwy neu wneud ad-daliadau misol mwy na chwsmeriaid nad ydynt yn anabl.

Gallai rhai salwch arwain at geisiadau yn cymryd mwy o amser, cyfraddau uwch neu hyd yn oed yn cael eu gwrthod. Os yw hyn yn berthnasol i chi mae cael help gyda'r cais hyd yn oed yn bwysicach.

I bwy mae deddfwriaeth anabledd yn gymwys?

Efallai y bydd rheolau gwrth-wahaniaethu yn berthnasol i chi hyd yn oed os nad ydych chi'n meddwl amdanoch chi'ch hun fel person anabl.

O dan y Ddeddf Cydraddoldeb, mae anabledd yn gyflwr corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar eich gallu i wneud gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd.

Felly mae hyn yn berthnasol os oes gennych gyflwr corfforol, fel canser, HIV neu MS, a/neu gyflwr iechyd meddwl fel iselder.

arrow icon

Os nad yw eich salwch wedi’i gwmpasu gan y Ddeddf Cydraddoldeb

Os ydych am fynd ar yr ysgol eiddo ond yn poeni y gallai salwch tymor hir effeithio ar eich siawns, mae angen i chi gael cyngor arbenigol cyn gynted â phosibl.

Bydd ymgynghorydd morgais yn gallu asesu eich cyllid ac archwilio'r cynhyrchion ariannol a allai fod ar gael i chi. Os byddant yn dod o hyd i fenthyciad y gallech fod yn gymwys amdano, gallant eich helpu gyda'r cais.

Mewn rhai achosion, gall eich ymgynghorydd awgrymu ffyrdd y gallwch wella'ch sefyllfa ariannol er mwyn gwneud eich hun yn fwy apelgar i fenthycwyr.

arrow icon

Cael morgais os ydych chi ar fudd-daliadau salwch neu anabledd

Fel gydag unrhyw forgais, diddordeb pennaf benthycwyr yw eich gallu i ad-dalu. Bydd benthycwyr eisiau gweld prawf o'ch incwm a deall eich gwariant, ac os oes gennych unrhyw ddyledion. Bydd benthycwyr hefyd eisiau prawf y byddwch yn gallu cadw at ad-daliadau os bydd cyfraddau llog yn codi.

Ni ddylai cael incwm sydd naill ai'n rhannol neu'n bennaf yn cael ei wneud i fyny o fudd-daliadau eich atal rhag cael morgais, ond gall ei gwneud yn anoddach.

Mae rhai benthycwyr yn fwy tebygol nag eraill o dderbyn budd-daliadau fel incwm wrth wneud eu gwiriadau fforddiadwyedd. Mae hyn yn cynnwys taliadau sy’n gysylltiedig ag anabledd.

Gall hefyd fod yn anodd os ydych ond yn cael budd-daliadau sy'n gysylltiedig ag anabledd yn y tymor byr - os ydych yn disgwyl gallu dychwelyd i'r gwaith ar ryw adeg yn y dyfodol.

Mae'n annhebygol y bydd benthycwyr yn cymeradwyo cais morgais yn seiliedig ar fudd-daliadau tymor byr, felly bydd eu ymagwedd yn dibynnu ar eich union sefyllfa a'u gofynion eu hunain.

Gall brocer morgeisi arbenigol eich helpu i ddod o hyd i fenthyciwr sy'n barod i roi benthyg i rywun yn eich sefyllfa chi. (Gweler ‘Mynnwch gyngor arbenigol’ isod.)

arrow icon

Help gyda thaliadau llog morgais

Os ydych chi wedi bod yn derbyn budd-dal cymwys - gan gynnwys Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm neu Gredyd Cynhwysol - am naw mis neu fwy efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am gymorth gyda'ch taliadau llog morgais.

Gelwir hyn yn Gymorth ar gyfer Llog Morgais (SMI). Mae Cymorth ar gyfer Llog Morgais (SMI) yn fenthyciad y bydd yn rhaid i chi ei ad-dalu gyda llog pan fyddwch chi'n gwerthu neu'n trosglwyddo perchnogaeth o'ch cartref.

arrow icon
arrow icon

Ystyriwch gynllun rhan-berchnogaeth

HOLD – Perchentyaeth ar gyfer pobl ag anabledd hirdymor

Mae HOLD yn gynllun rhan-berchnogaeth ar gyfer pobl ag anableddau hirdymor ac mae’n rhan o raglen tai fforddadwy’r llywodraeth

Rydych chi'n prynu cyfran o eiddo ar y farchnad agored, ac mae cymdeithas dai yn prynu'r gyfran sy'n weddill. Gyda'r cynllun hwn, gallwch brynu hyd at 25% o'ch cartref.

Mae’r gymdeithas dai’n negodi gyda gwerthwr yr eiddo a darparwr y morgais ar eich rhan.

Mae HOLD ar gael yn Lloegr yn unig.

Darganfyddwch fwy am HOLD ar wefan Own your own home  y Llywodraeth.

MySafeHome

Gall y darparwr arbenigol, MySafeHome, eich helpu i brynu cartref os ydych yn anabl. Mae’n gweithio gyda benthycwyr penodol ar gynlluniau rhannu perchnogaeth.

arrow icon

Cael cyngor arbenigol

Gwnewch yn siŵr eich bod yn siarad â nifer o fenthycwyr a chynghorwyr morgeisi, gan y bydd hyn yn eich helpu i ddod o hyd i’r morgais sy’n bodloni eich anghenion.

Cysylltwch â’ch Sefydliad Pobl Anabl lleol

Mae Sefydliadau Pobl Anabl (DPO) yn gweithredu ledled Cymru a Lloegr. Gall DPOs gynnig gwybodaeth a chyngor cyfrinachol, annibynnol am ddim, ac maent yn cael eu rhedeg gan bobl anabl ac ar eu cyfer.

I ddarganfod mwy:

yn Lloegr, cysylltwch â Scope

yn yr Alban, cysylltwch â Citizens Advice or Housing Options Scotland

yng Ngogledd Iwerddon, cysylltwch â Disability Action

yng Nghymru, cysylltwch â Chyngor ar Bopeth Cymru neu Anabledd Cymru

Siaradwch â chynghorydd morgais annibynnol

Mae cynghorwyr morgais annibynnol yn cynnig cyngor diduedd a gallant chwilio amdanoch chi hefyd.

Gall cyngor arbenigol fod yn arbennig o ddefnyddiol o ran anghenion penodol. Bydd cynghorydd morgais annibynnol arbenigol yn gallu cyrchu cynhyrchion o bob rhan o'r farchnad.

Mae hyn yn golygu eu bod yn deall pa fenthycwyr sydd fwyaf tebygol o allu eich helpu chi a'r hyn a beth y byddant yn chwilio amdano o ran pethau fel gwaith papur a meini prawf cymhwyso.

Mae rhai yn codi ffi am eu gwaith.

arrow icon

Siaradwch â’ch banc neu gymdeithas adeiladu

Cysylltwch â’ch banc neu’ch cymdeithas adeiladu a gofyn am siarad â’u cynghorydd morgeisi.

Ond cofiwch y bydd banciau a chymdeithasau adeiladu yn rhoi gwybod i chi am eu cynnyrch morgeisi eu hunain yn unig.

Felly, ystyriwch yr wybodaeth y byddant yn ei rhoi i chi a’i chymharu â’r cynigion eraill cyn penderfynu.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.