Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Trefnu cynhaliaeth yn yr Alban

Os ydych yn ysgaru neu’n diddymu’ch partneriaeth sifil, mae gennych chi’ch dau rwymedigaeth i gefnogi eich gilydd yn ariannol nes caiff ei gwblhau. Darganfyddwch sut gallwch drefnu ‘aliment’ (taliadau cynhaliaeth rheolaidd) yn ystod y cyfnod hwn a beth gallech ei gael neu ei dalu.

Taliadau aliment

Beth os na allwch gytuno faint y dylid ei dalu, neu a ddylid talu o gwbl? Yna gall y partner sy’n credu ei fod neu ei bod angen cefnogaeth ariannol wneud cais i’r llys am yr hyn a elwir yn ‘aliment’.

Gwneud cais i’r llys am aliment

Gallwch wneud cais i’r llysoedd am orchymyn i’ch cyn-bartner (gŵr, gwraig neu bartner sifil) dalu aliment os bydd camau ysgaru neu ddiddymu ar y gweill.

Bydd llys yn ystyried a oes angen y taliadau ar y sawl sy’n gwneud cais am aliment, ac a all y sawl sydd i’w dalu yn gallu fforddio’r taliadau.

Gall cyfreithiwr roi cyngor i chi ynghylch a fyddai’n werth i chi wneud y math hwn o gais.

Os nad ydych yn siŵr am sefyllfa ariannol eich cyn-bartner, ac nad oes ganddo ef neu hi yr arian i dalu i chi, gallech wario arian ar ffioedd llys a chyfreithiol am ddim rheswm.

Beth sydd angen arnoch i wneud cais i’r llysoedd

Os byddwch yn penderfynu parhau i wneud cais i’r llysoedd, bydd angen i chi roi datganiad ysgrifenedig byr yn nodi eich sefyllfa ariannol.  Dylai hyn gynnwys:

 • eich cyfalaf
 • unrhyw ddyledion sydd gennych
 • eich gallu i ennill cyflog
 • manylion am yr hyn sydd ei angen arnoch o ddydd i ddydd yn y tymor byr, ac
 • eich incwm ar hyn o bryd, gan gynnwys unrhyw enillion, arian a gewch gan eich cyn-bartner, ac unrhyw fudd-daliadau y wladwriaeth.

Y llys sy’n penderfynu a ddylid dyfarnu aliment– ac os felly, faint – trwy edrych ar holl amgylchiadau’r achos.

Mae hyn yn cynnwys edrych ar y swm cyffredinol o arian sydd ar gael, yn ogystal â faint y gallai’r sawl fydd angen talu’r aliment ei ennill. Ni fydd yn edrych ar faint o incwm sydd gan yr unigolyn hwnnw yn unig.

Gall hyn fod yn ddefnyddiol os oes gan un ohonoch lefel isel o incwm, ond asedau sylweddol  - er enghraifft, busnes sy’n gwneud elw da.

Daw aliment i ben unwaith y bydd eich ysgariad neu ddiddymiad wedi ei gwblhau.

Cynhaliaeth plant

Mae cynhaliaeth plant yn rhywbeth y gallwch ei drefnu cyn gynted ag y byddwch yn gwahanu.

Fel arfer bydd yn cael ei dalu i’r rhiant y mae’r plentyn yn byw gydag ef neu hi am y rhan fwyaf neu’r cyfan o’r amser gan y rhiant arall.

Nid oes rhaid i chi fod wedi cael trefn derfynol ar eich ysgariad neu ddiddymiad cyn trefnu cynhaliaeth plant.

Mae nifer o ffyrdd gwahanol y gallwch chi a’ch cyn-bartner gytuno ar gynhaliaeth plant.

arrow icon

Eich cam nesaf

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.