Rheolau a rheoliadau os oes gennych gynllun angladd rhagdaledig — bethsydd angen i chi ei wybod

Mae cynllun angladd rhagdaledig yn eich caniatáu i dalu am rai costau angladd megis gwasanaethau trefnydd angladdau i drefnu'r angladd a gofalu am yr ymadawedig. O 29 Gorffennaf 2022, bydd pob cynllun angladd yn cael ei reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA). Os oes gennych gynllun angladd rhagdaledig, gallwch ddefnyddio'r canllaw hwn i'ch helpu i ddeall eich hawliau a darganfod a yw eich cynllun wedi'i awdurdodi gan yr FCA.

Sut ydw i’n gwybod bod gen i gynllun angladd rhagdaledig?

Mae cynlluniau angladd yn cwmpasu costau penodol trefnu a thalu am gladdedigaeth neu amlosgiad. Efallai eich bod wedi cymryd cynllun allan oherwydd nad ydych am i'ch anwyliaid boeni am reoli a thalu am angladd ar adeg mor anodd.

Byddwch eisoes wedi talu am rywfaint ohono ymlaen llaw, naill ai drwy gyfandaliad neu randaliadau.

Ond ni fydd hyd yn oed y cynlluniau gorau yn talu'r holl gostau ac mae perygl y bydd angen i'ch perthnasau neu'ch ffrindiau ddod o hyd i arian ychwanegol ar ben yr hyn y mae'r cynllun yn ei dalu.

Hyd yma, nid yw'r cynlluniau hyn wedi'u rheoleiddio gan yr FCA, felly efallai nad ydych wedi cael digon o wybodaeth i wneud y penderfyniad gorau ar gyfer eich anghenion pan wnaethoch gymryd eich cynllun allan. Hefyd, pe bai rhywbeth yn mynd o'i le, byddai gwneud cwyn effeithiol wedi bod yn anoddach.

Sut mae'r rheolau yn fy niogelu i?

Os oes gennych gynllun angladd rhagdaledig, rhaid i'ch darparwr fod wedi'i gofrestru gyda'r FCA a'i awdurdodi i weinyddu eich cynllun.

Mae'n rhaid i bob darparwr ddilyn rheolau penodol sy'n cynnwys sicrhau bod eich arian yn cael ei ofalu amdano a'i ddefnyddio'n gyfrifol.

Mae gennych hefyd yr hawl i:

Gwiriwch a yw eich cynllun angladd rhagdaledig yn cael ei reoleiddio gan yr FCA

Gallwch wirio a yw'ch darparwr wedi'i awdurdodi ar wefan FCAYn agor mewn ffenestr newydd

Beth i’w wneud os bydd eich darparwr cynllun angladd rhagdaledig yn mynd yn fethdalwr

Byddwch yn cael eich trosglwyddo i ddarparwr newydd a allai gynnig cynllun newydd i chi am gost ychwanegol neu gall fod ar delerau ac amodau gwahanol.

Mae gennych yr hawl i wrthod y cynnig newydd a chael rhywfaint o arian yn ôl o'r ansolfedd, ond mae'n debygol o fod yn llai na'r swm gwreiddiol a dalwyd gennych am eich cynllun angladd.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.