Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Beth yw pryniadau prynu nawr talu wedyn?

Os ydych erioed wedi siopa ar-lein, mae’n debyg eich bod wedi gweld yr opsiwn o ‘Prynu Nawr Talu Wedyn’. Er gall fod yn demtasiwn i oedi talu – a gall hysbysebion yn aml fod yn hynod o ddeniadol – gall fod yn llethr llithrig i wario mwy nag y gallwch ei fforddio. 

Beth yw Prynu Nawr Talu Wedyn?

Cytundebau Prynu Nawr Talu Wedyn yw ffordd i chi brynu nwyddau ar gredyd a thalu amdanynt nes ymlaen.  Gall hyn fod trwy randaliadau di-log rheolaidd neu ar ôl cyfnod di-log penodol.

Mae hyn yn dod yn ddull talu cyffredin mewn rhai siopau ar y stryd fawr, ond fe’i defnyddir yn fwyaf cyffredin gan gatalogau a manwerthwyr ar-lein. Maent yn aml wedi eu hanelu at bobl ifanc a theuluoedd.

Mae Darparwyr Prynu Nawr Talu Wedyn yn cynnwys Klarna, Clearpay a Laybuy. Mae’r cwmnïau hyn yn cynnig amrediad o opsiynau talu. Bydd rhai cytundebau yn caniatáu i chi dalu ar ôl cyfnod penodol o amser (dyna pam yr enw), tra bydd eraill yn gadael i chi dalu am eich pryniadau mewn rhandaliadau (a elwir weithiau yn ‘dafelli’).

Gall Prynu Nawr Talu Wedyn fod yn ddefnyddiol, er enghraifft i roi’r cyfle i gymryd cynigion gwerthiant pan na fydd gennych yr arian ar gael i dalu ar yr adeg yna.

Ond cofiwch, os nad ydych yn gwneud taliadau ar amser y gallwch orfod talu ffioedd cosb neu daliadau. Bydd unrhyw hawliau neu ddiogelwch sydd gennych yn dibynnu ar eich dewisiad opsiwn talu.

Dyna’r rheswm mae’n hanfodol pwysig i gadw golwg ar:

 • faint rydych chi wedi'i dalu
 • faint sy’n ddyledus gennych
 • eich dyddiadau ad-dalu
 • faint o wahanol gytundebau Prynu Nawr Talu Wedyn sydd gennych.
arrow icon

Pam fod Prynu Nawr Talu Wedyn mor boblogaidd?

Mae’r math yma o gyllid wedi bodoli am flynyddoedd. Ond yn ddiweddar, mae rhai cwmnïau wedi ei boblogeiddio â chwsmeriaid iau. Mae hyn yn diolch yn rhannol i ymgyrchoedd hysbysebion slic gydag enwogion o sioeau teledu poblogaidd

Weithiau, mae’r hysbysebion yn targedu pobl ar gyfryngau cymdeithasol a all fod yn llai abl i fforddio’r eitemau.

Nid darparwyr Prynu Nawr Talu Wedyn yn unig sy’n gwneud hyn - mae rhai manwerthwyr, yn enwedig manwerthwyr dillad, yn gwneud hyn hefyd.

Mae Prynu Nawr Talu Wedyn yn hawdd iawn i’w ddefnyddio, gyda thechnoleg effeithiol a gwariant isafsymiau isel o ddim ond £10.

Ond mae’n hawdd peidio â sylweddoli’r effaith negyddol enfawr gallai ei gael ar eich dyled a’ch statws credyd os nad ydych yn cadw’ch ad-daliadau ar y trywydd iawn. 

Faint fydd yn cael ei godi arnaf fi?

arrow icon

Mae’r union ffioedd yn amrywio yn ôl y darparwr ac yn dibynnu ar y math o daliad rydych yn ei ddewis.

Ni fydd yr holl opsiynau talu a gwasanaethau a gynigir gan y cwmniau hyn yn cael eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA). Mae hyn oherwydd nad ydynt yn codi llog.

Gall hyn golygu na allwch gysylltu â’r Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol os fydd gennych gŵyn am y gwasanaeth a chynigwyd gan ddarparwr Prynu Nawr Talu Wedyn.

arrow icon

Talu mewn rhandaliadau

Dyma le mae cyfanswm eich pryniant yn cael ei rannu i ychydig o ddarnau – yn nodweddiadol, yn dri neu’n bedwar. Fel rheol, mae rhaid i chi wneud un taliad ymlaen llaw a rhoi caniatâd i’r darparwr gymryd y taliad am weddill y rhandaliadau yn ddiweddarach.

Os ydych yn methu’r taliadau diweddarach hyn, byddwch yn cael eich bysedd wedi eu llosgi gan ffioedd costus am daliad hwyr. Bydd y ffioedd hyn yn cynyddu os ydych yn parhau i fethu taliadau.

Talu wedyn

Dyma le rydych yn oedi taliad am gyfanswm eich pryniant am nifer penodol o ddiwrnodau – yn nodweddiadol 14 neu 30.

Ni fydd rhaid i chi roi manylion talu ymlaen llaw, ond bydd rhaid i chi basio gwiriad credyd ysgafn cyn i’ch pryniant gael ei dderbyn .

Pan fydd yn dod yn amser i wneud taliad, fel arfer byddwch yn cael nodyn i’ch atgoffa.

Ond peidiwch â methu taliad – oherwydd gall gael ei basio ymlaen i asiantaethau casglu dyledion os nad ydych yn talu ar amser.  

Mae gan StepChange ganllaw ar beth i’w wneud os yw’ch dyled yn cael ei throsglwyddo i asiantaeth casglu dyledion.  

Talu ar gyllid

Dyma’r ffurf fwyaf traddodiadol o Brynu Nawr Talu Wedyn.

Bydd rhaid i chi gytuno i gynllun talu ffurfiol ymlaen llaw, gallai ffi gael ei godi arnoch a chaiff eich credyd ei wirio pan wnewch gais.

Dylai benthycwyr ddweud wrthych cyn i chi gymryd y cyllid faint bydd y gyfradd ganrannol flynyddol (APR – y gyfradd llog) a godir arnoch.

Os ydych yn methu taliadau bydd ffioedd yn cael eu codi arnoch - a allai effeithio’n negyddol ar eich adroddiad credyd.

A fydd Prynu Nawr Talu Wedyn yn effeithio ar fy sgôr credyd?

Ni ddylai fod effaith ar eich adroddiad credyd ar ôl ymgeisio am ran fwyaf o gytundebau Prynu Nawr Talu Wedyn sy'n defnyddio rhandaliadau di-log. Mae hyn oherwydd maent dim ond yn cynnwys gwiriad credyd ysgafn fel arfer.  

Bydd unrhyw daliadau a fethwyd yn amodol ar ffioedd cosb neu gostau. 

arrow icon

Sut gallaf gadw golwg ar fy mhryniannau Prynu Nawr Talu Wedyn?

arrow icon

Os ydych wedi gwneud pryniannau Prynu Nawr Talu Wedyn, mae’n bwysig eich bod yn cadw cofnod o faint rydych wedi talu, a pha bryd mae’ch taliadau’n ddyledus.

Dylech hefyd baratoi cyllideb i wneud yn siŵr fod gennych ddigon o arian i wneud pob taliad, neu fel arall, gallwch gael eich dal allan gan ffioedd taliad hwyr uchel.

Beth sy’n digwydd os wyf yn methu taliad?

Os ydych wedi methu taliad, cysylltwch â’ch benthyciwr er mwyn egluro’ch sefyllfa. Dylech osgoi cymryd mwy o gredyd oni bai eich bod yn gwybod y gallwch fforddio ei dalu yn ei ôl.

Gall y gwefannau hyn eich helpu i siarad â’ch benthyciwr:

Os ydych yn cael trafferth â rhywbeth wnaethoch brynu ar gyllid, gwelwch wefan Cyngor ar Bopeth

arrow icon

Pryd i gael cyngor ar ddyledion

arrow icon

A ydych eisoes wedi methu taliadau ac nid ydych yn gallu dod i gytundeb â’ch benthyciwr? Yna, y peth gorau yw cael cyngor cyn gynted ag y gallwch, yn enwedig os oes gennych ddyledion eraill hefyd .

arrow icon
arrow icon

A gaf ddefnyddio Prynu Nawr Talu Wedyn os wyf ar gynllun rheoli dyledion?

Fel rheol, os ydych yn defnyddio teclyn ad-dalu dyledion, fel cynllun rheoli dyledion neu gytundeb gwirfoddol unigol bydd yn erbyn y rheolau i gymryd credyd ychwanegol (fel cytundeb Prynu Nawr Talu Wedyn).

Fodd bynnag, efallai bod eithriadau.

arrow icon

Sut i osgoi credyd costau uchel

Os na allwch gymryd cytundeb Prynu Nawr Talu Wedyn a byddech yn ei chanfod yn anodd defnyddio’r dewisiadau credyd prif ffrwd (fel gorddrafft, benthyciad personol neu gerdyn credyd), gallwch gael eich temtio gan fathau eraill o fenthyg â chostau uchel (fel benthyciadau diwrnod cyflog neu fenthycwyr stepen y drws).

Gall y mathau hyn o gredyd weithio allan i fod yn ddrud iawn a bydd angen i chi feddwl yn ofalus iawn cyn i chi benderfynu benthyg fel hyn. 

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.