Dwyn hunaniaeth a sgamiau: sut i gael eich arian yn ôl

Os ydych wedi cael eich hunaniaeth wedi’i dwyn neu os yw'ch cerdyn wedi'i glonio mewn sgam, darganfyddwch sut i roi gwybod am y drosedd, beth all eich banc ei wneud i gael eich arian yn ôl a sut i gael cymorth os ydych wedi cael anhawster ariannol. Rydym hefyd yn esbonio ffyrdd o adnabod sgamiau a diogelu eich arian.

Mae arian wedi cael ei ddwyn o'm cyfrif banc

Os cymerwyd arian o'ch cyfrif banc heb ganiatâd, mae rhai camau y dylech eu cymryd. Mae hyn yn berthnasol p'un a yw'ch hunaniaeth wedi'i dwyn, eich cerdyn wedi'i glonio, os oes trosglwyddiad banc anhysbys wedi’i wneud neu os ydych wedi dioddef sgam.

 1. Cysylltwch â'ch banc neu ddarparwr cerdyn i roi gwybod iddynt. Mae rhoi gwybod am sgam yn gam cyntaf pwysig tuag at gael eich arian yn ôl, a gallech gael yr holl arian a gollwyd yn ôl.
 2. Os ydych wedi cael eich targedu, hyd yn oed os na fyddwch yn dioddef, gallwch roi gwybod i Action Fraud. Ffoniwch 0300 123 2040Yn agor mewn ffenestr newydd neu defnyddiwch yr teclyn adrodd ar-leinYn agor mewn ffenestr newydd Yn yr Alban, rhowch wybod am y sgam i Heddlu yr Alban ar 101 neu Advice Direct Scotland ar 0808 800 9060Yn agor mewn ffenestr newydd.
 3. Gallwch hefyd roi gwybod am sgamiau ariannolYn agor mewn ffenestr newydd, fel twyll buddsoddi, ar wefan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA).

Mae fy ngherdyn debyd wedi’i ddefnyddio trwy dwyll

Os yw rhywun wedi defnyddio'ch cerdyn mewn siop neu ar-lein, rydych wedi’ch cynnwys o dan y Rheoliadau Gwasanaethau Talu.

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi gael eich ad-dalu ar unwaith os mae arian wedi'i gymryd o'ch cyfrif heb eich caniatâd.

Dylech bob amser rhoi gwybod am golli eich cerdyn debyd, neu unrhyw daliadau anawdurdodedig, cyn gynted â phosibl. Rydych yn gyfrifol am unrhyw wariant cyn iddo gael ei roi gwybod amdano, hyd at uchafswm o £50.

Mae fy ngherdyn credyd wedi cael ei ddefnyddio yn dwyllodrus

Os bydd rhywun yn gwneud taliadau anawdurdodedig ar eich cerdyn credyd, rydych wedi’ch cynnwys o dan y Ddeddf Credyd Defnyddwyr.

Mae hyn yn golygu y dylech allu hawlio'ch arian yn ôl gan eich bod yn gyd-atebol gyda'ch darparwr cerdyn credyd.

Fel gyda chardiau debyd, efallai y byddwch yn atebol am y £50 cyntaf a wariwyd os yw'r cerdyn yn cael ei golli neu ei ddwyn. Fodd bynnag, mae hyn yn aml yn cael ei hepgor os byddwch yn rhoi gwybod amdano’n gyflym ac nad oeddech yn ddiofal, fel rhoi eich PIN i rywun.

Darganfyddwch fwy yn ein canllaw Diogelu cardiau credyd a debyd wedi’i hegluro.

Mae rhywun wedi agor cyfrif yn fy enw i

Os yw eich hunaniaeth wedi'i dwyn, efallai y bydd y troseddwr yn ceisio agor cyfrifon banc, neu wneud cais am gardiau credyd a benthyciadau yn eich enw.

Efallai y byddwch yn dechrau cael llythyrau gan fanciau nad oes gennych gyfrifon â nhw, cardiau credyd nad ydych erioed wedi gwneud cais amdanynt, neu gan gasglwyr dyledion nad ydych chi'n gwybod amdanynt. Os bydd hyn yn digwydd, cysylltwch â'ch banc ar unwaith a gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw pob gohebiaeth.

Hefyd, cysylltwch ag asiantaethau cyfeirio credyd os yw rhywun wedi gwneud cais am fenthyciad neu gerdyn credyd yn eich enw. Y tri phrif gyswllt yw:

Os ydych chi'n credu bod gan rywun eich gwybodaeth drwy ddwyn eich post, neu drwy ailgyfeirio post, gallwch hefyd ffonio gwasanaethau cwsmeriaid y Post Brenhinol ar 03457 740 740Yn agor mewn ffenestr newydd.

Cael fy arian sydd wedi'i ddwyn yn ôl

Ar yr amod nad ydych wedi gwneud unrhyw beth i gyfaddawdu diogelwch eich cyfrif, dylech gael eich arian yn ôl. Ond nid yw hyn yn sicr.

Gellir gohirio neu wrthod ad-daliadau os oes gan y banc sail resymol dros gredu eich bod wedi bod yn esgeulus iawn, fel dweud wrth rywun eich PIN neu eich cyfrinair. Fodd bynnag, nid oes modd i banciau wybod bod y taliad wedi'i awdurdodi oherwydd bod eich PIN neu gyfrinair wedi cael ei ddefnyddio.

Gall banciau hefyd wrthod rhoi ad-daliad os ydych yn dweud wrthynt am daliad anawdurdodedig 13 mis neu fwy ar ôl iddo adael eich cyfrif.

Darganfyddwch fwy am drafodion anawdurdodedig, a'r hyn sy'n cyfrif fel esgeulustodYn agor mewn ffenestr newydd, ar wefan yr FCA.

Os yw'ch banc yn gwrthod eich cais

Efallai y bydd eich banc yn gwrthod eich cais am ad-daliad os ydynt yn credu y gallant brofi eich bod wedi bod yn hynod esgeulus neu wedi ymddwyn yn dwyllodrus.

Does dim rhaid i hyn fod yn ddiwedd y mater serch hynny - gallwch gwyno i'r banc.

Os nad ydych yn hapus â'r ffordd yr ymdriniwyd â'ch cwyn, gallwch wedyn fynd â'ch cwyn at Wasanaeth yr Ombwdsmon AriannolYn agor mewn ffenestr newydd

Sut i adnabod sgam

Mae sawl math o sgamiau hunaniaeth, gan gynnwys negeseuon testun, llythyrau, neu hyd yn oed wyneb yn wyneb – ond yn fwy a mwy, bydd y troseddwyr hyn yn eich targedu ar-lein.

Gallant fod ar sawl ffurf, ac fel arfer maent yn ymddangos fel cyfle cyfreithlon. Mae sgamwyr yn glyfar ac yn gwybod yr holl driciau i'ch cael i drosglwyddo’ch gwybodaeth.

Gwybod sut i adnabod sgamiau yw'r ffordd orau o amddiffyn eich hun. Dyma rai pethau i fod yn wyliadwrus ohonynt:

 • Mae eich banc yn ffonio yn gofyn i chi symud arian.  Efallai mai'r sgam banc mwyaf cyffredin yw eich cael i drosglwyddo arian allan o'ch cyfrif, yn aml i 'gyfrif diogel'. Ni fydd banciau byth yn gofyn i chi wneud hyn. Os ydych yn amheus o rywun yn dweud eu bod o'ch banc, rhowch y ffôn i lawr a'u ffonio'n ôl ar y rhif sy’n ymddangos ar eich cerdyn.
 • Galw diwahoddiad.  Os bydd rhywun yn cysylltu â chi yn honni eu bod gan gwmni hysbys ac yn cynnig cynnyrch neu gytundeb i chi, ceisiwch osgoi cofrestru ar yr adeg hynny. Yn hytrach, cysylltwch â'r cwmni i ofyn a yw'n gyfreithlon (peidiwch â defnyddio unrhyw fanylion cyswllt y maent yn eu rhoi i chi).
 • Gofynnir i chi dalu cyn derbyn eitem neu wasanaeth.  Er enghraifft, ffi ymlaen llaw cyn i fenthyciad gael ei dalu i'ch cyfrif.
 • Mae'n anodd cysylltu â'r cwmni.  Os nad yw cwmni'n caniatáu ichi eu ffonio'n ôl, neu rifau ffôn symudol neu gyfeiriad blwch post yn unig yw eu manylion cyswllt.
 • Camgymeriadau a typos mewn negeseuon e-bost a negeseuon testun.  Mae'r rhan fwyaf o negeseuon e-bost a negeseuon testun gan gwmnïau mawr yn cael eu prawfddarllen a'u gwirio. Cadwch lygad hefyd am gyfeiriad e-bost sydd â chymeriadau a llythyrau ar hap, ac e-byst yn eich annog i glicio dolen yn y neges.
 • Os yw'n swnio'n rhy dda i fod yn wir, fel arfer mae yn rhy dda.  Er enghraifft, mae cwmni'n addo ad-daliad os ydych yn clicio ar ddolen ac yn nodi'ch manylion banc.
 • Os gofynnir i chi am gyfrineiriau a rhifau PIN.  Ni fydd banc neu gwmni cyfreithlon byth yn gofyn i chi am eich rhif PIN nac unrhyw gyfrineiriau bancio ar-lein.
 • Os ydych chi'n cael eich gorfodi i wneud penderfyniad cyflym.  Mae sgamwyr yn hoffi cynnwys ymdeimlad o ofn neu frys fel tacteg i'ch bwlio i weithredu. Peidiwch byth â chael eich rhuthro i wneud penderfyniad.
 • Ennill cystadleuaeth na wnaethoch chi gymryd rhan ynddi.  Osgoi cystadlaethau i ennill gwobrau ar dudalennau sy'n newydd iawn, neu nid y dudalen brand swyddogol. Byddwch yn wyliadwrus os cewch neges gan ddieithryn, brand neu hyd yn oed ffrind yn dweud wrthych eich bod wedi ennill cystadleuaeth nad ydych yn cofio cystadlu ynddi.
 • Nid oes gan y wefan ddolen ddiogel.  Mae'n hawdd cael eich twyllo gan wefan ffug. Wrth ddefnyddio tudalennau gwe, gwnewch yn siŵr bod gan y wefan ddolen ddiogel trwy wirio bod symbol clo clap yn y porwr ac mae'r ddolen yn dechrau gyda 'https://'.

Os ydych yn poeni a yw cwmni ariannol yn ddilys, gwiriwch bob amser ei fod yn ymddangos ar y Gofrestr Gwasanaethau AriannolYn agor mewn ffenestr newydd

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.