Sut i leihau y costau mwyaf o fynd i'r brifysgol

Cyhoeddwyd ar:

Nid oes prinder o sgyrsiau am ffioedd dysgu prifysgol a faint o ddyled y mae llawer o fyfyrwyr yn mynd iddi i'w had-dalu. Fodd bynnag, nid yw mor hysbys, er bod cyllid myfyrwyr yn talu ffioedd dysgu i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr tra byddant yn astudio, nad yw’r costau ymlaen llaw mwyaf o fynd i’r brifysgol yn cael eu talu gan fenthyciadau i raddau helaeth.

Byddwch yn ymwybodol o'r bwlch ariannu

Ar ôl ffioedd, costau mwyaf mynd i'r brifysgol yw - roeddech wedi dyfalu - yr hanfodion: llety, bwyd, llyfrau a theithio. Fodd bynnag, yn wahanol i ffioedd dysgu, nid yw'r benthyciad myfyriwr yn talu'r costau hyn. Yn aml nid yw myfyrwyr a rhieni yn ymwybodol bod cymorth pellach ar ffurf benthyciad cynhaliaeth yn cael ei roi ar sail prawf modd. Y fwyaf o arian y mae rhieni’n ei ennill, y lleiaf o gymorth y byddant yn ei gael i dalu costau byw hanfodol myfyrwyr. Yn nodweddiadol, y benthyciad hwn yw'r unig gymorth sydd ar gael yn eang i rieni ar gyfer y costau hyn.

Rhieni sy'n ennill llai na £25,000 fel cyfanswm sy'n cael y cymorth mwyaf o'r benthyciad cynhaliaeth. Fodd bynnag, canfu Arolwg Cenedlaethol Arian Myfyrwyr eleni fod hyd yn oed y rhieni sy’n ennill y lleiaf yn dal i roi cymorth ariannol i ariannu costau byw eu plant wrth iddynt astudio, yn enwedig myfyrwyr sy’n byw oddi cartref ac yn astudio yn Llundain. Mae'r myfyriwr cyffredin yn derbyn £120.56 y mis gan ei rieni ar ben yr holl gyllid maent yn eu cael er mwyn talu costau.

Os ydych yn ofalwr neu'n mynd i'r brifysgol fel rhywun sy'n gadael gofal, darganfyddwch y cymorth sydd ar gael ar wefan UCAS (Agor mewn ffenestr newydd)

Faint fydd fy ngrant cynhaliaeth?

Cyfrifwch swm eich benthyciad cynhaliaeth, a gwiriwch pa gyllid arall y gallech fod yn gymwys i’w gael:

Costau llety yn erbyn benthyciad cynhaliaeth

Rhaid talu costau byw, fel rhent ar gyfer neuaddau myfyrwyr neu lety preifat, ymlaen llaw, yn wahanol i ffioedd dysgu, sy’n cael eu talu ar ôl graddio. At hynny, dim ond am ran o’r flwyddyn y bydd angen llety ar fyfyrwyr, ond bydd llawer o landlordiaid preifat yn delio mewn contractau 12 mis, gan adael myfyrwyr yn talu am ddau fis neu fwy o rent nad oes ei angen arnynt.

Gall costau llety amrywio’n fawr yn ôl lleoliad:

 • Cost gyfartalog rhentu ystafell yn Llundain yr wythnos yw £222
 • Cost gyfartalog rhentu ystafell yn genedlaethol bob wythnos yw £148.

Yn ôl Arolwg Cenedlaethol Arian Myfyrwyr eleni, mae’r benthyciad cynhaliaeth yn cwmpasu £470 y mis o gostau byw ar gyfartaledd, ond mae myfyrwyr yn gwario £810 y mis ar gostau byw, gan adael bwlch o £340 y mis i rieni neu ofalwyr ddod o hyd iddo, neu i fyfyrwyr ariannu eu hunain.

Effeithiau cyllid estynedig ar fyfyrwyr

Yn ôl Arolwg Cenedlaethol Arian Myfyrwyr eleni, er bod 70% o fyfyrwyr wedi cynilo tuag at fynd i’r brifysgol, a bod llawer yn dibynnu ar swyddi rhan-amser yn fwy na rhieni am gymorth, mae’n dal yn anodd talu costau. Canfu’r arolwg fod:

 • 60% o fyfyrwyr yn dweud nad yw cyllid myfyrwyr yn ymestyn yn ddigon pell
 • 76% yn poeni am gael dau ben llinyn ynghyd
 • 34% yn dweud bod eu graddau yn dioddef oherwydd pryderon ariannol.

Sut i leihau costau prifysgol

Mae mwyafrif helaeth y myfyrwyr a holwyd yn dymuno eu bod wedi cael addysg ariannol well. Os ydych yn cael eich canlyniadau yr haf hwn ac yn gobeithio dechrau astudio ym mis Medi, neu os ydych yn astudio ar hyn o bryd, ystyriwch yr opsiynau hyn i leihau costau tra byddwch yn astudio.

Astudiwch o gartref

Yn ystod proses ymgeisio’r brifysgol a thrwy gydol y broses Glirio, gallwch ystyried eich opsiynau. Astudiwch gartref ar gwrs dysgu ar-lein neu gyfunol, sy'n eich galluogi i fyw gartref a chael amserlen fwy hyblyg fel y gallwch gydbwyso swydd ran-amser.

Astudiwch y tu allan i Lundain

Gall costau amrywio'n fawr mewn gwahanol leoliadau - edrychwch o gwmpas prifysgolion mewn ardaloedd lle mae rhent yn rhatach.

Gwiriwch bolisi'r brifysgol am lety

Mae’n bolisi gan rai prifysgolion i fyfyrwyr aros yn eu neuaddau myfyrwyr eu hunain yn eu blwyddyn gyntaf, sy’n golygu nad oes opsiwn i ddod o hyd i lety preifat rhatach. Gwiriwch a oes gan eich prifysgol y polisi hwn ac archebwch lety cyn gynted â phosibl i sicrhau'r opsiwn rhataf yn y neuaddau hynny.

Ymchwilio i gronfeydd caledi

Bydd gan lawer o brifysgolion gyllid ar gyfer myfyrwyr mewn caledi ariannol - edrychwch ar wefannau prifysgolion am amgylchiadau cymhwyso. 

Gwnewch gyllideb

Mae rhai gwefannau prifysgolion yn dadansoddi enghreifftiau o gostau byw yn yr ardal. Os nad ydych yn siŵr eto beth fydd eich costau wrth astudio, gallwch roi’r ffigurau enghreifftiol o wefan y brifysgol i mewn i’n cynllunydd cyllideb i’ch helpu i ddechrau arni.

Byddwch yn ymwybodol o gostau

Lleihau costau llety

Os ydych yn symud oddi cartref neu eisoes yn rhentu, defnyddiwch ein cynghorion llety i ddechrau neu wella eich profiad rhentu prifysgol:

Faint o rent allwch ei fforddio?

Eich cyfrifoldebau cyfreithiol ac ariannol wrth rentu

Help gydag ôl-ddyledion rhent a phroblemau gyda thalu eich rhent

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.