Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Credyd Treth Gwaith

Cynlluniwyd Credyd Treth Gwaith i ychwanegu at eich enillion os ydych yn gweithio ac ar incwm isel. Ond mae’n cael ei ddisodli a bellach mae’n rhaid i’r rhan fwyaf o bobl wneud cais am Gredyd Cynhwysol yn lle. Os ydych yn cael Credyd Treth Gwaith, darganfyddwch sut mae'r newid hwn yn effeithio arnoch.

Credyd Cynhwysol a Chredyd Treth Gwaith

Yn wahanol i Gredydau Treth Gwaith, nid oes unrhyw derfynau i'r oriau y gallwch weithio ar Gredyd Cynhwysol.

arrow icon
arrow icon

Os ydych eisoes yn cael Credyd Treth Gwaith

A ydych eisoes yn hawlio Credyd Treth Gwaith? Yna mae sut a phryd y byddwch yn symud i Gredyd Cynhwysol yn dibynnu ar a oes rhaid i chi wneud cais newydd oherwydd newid mewn amgylchiadau.

Credydau treth a newid mewn amgylchiadau

Mae’n rhaid i chi ddweud wrth Gyllid a Thollau EM (CThEM) (adran y llywodraeth sy'n rhoi Credydau Treth) cyn pen 30 diwrnod os oes gennych newid mewn amgylchiadau. Gallai hyn fod fel:

 • colli swydd
 • cael plentyn
 • dechrau gweithio llai nag 16 awr yr wythnos.
arrow icon

Gallai hyn olygu y bydd rhaid i chi wneud cais newydd am Gredyd Cynhwysol. Bydd Cyllid a Thollau EM yn dweud wrthych beth sydd angen i chi ei wneud.

Ffoniwch y Llinell Gymorth Credyd Treth ar 0300 200 1900 i roi gwybod iddynt am unrhyw newid yn eich amgylchiadau.

arrow icon

Credyd Treth Gwaith a help gyda chostau gofal plant

Ydych chi'n cael Credyd Treth Gwaith, yn gweithio o leiaf 16 awr yr wythnos ac yn talu am ofal plant? Yna efallai y gallwch hawlio ‘elfen gofal plant’ Credyd Treth Gwaith. Bydd hyn yn helpu gyda hyd at 70% o'ch costau gofal plant.

 • os ydych yn gwpl, mae angen bod y ddau ohonoch yn gweithio o leiaf 16 awr yr wythnos i fod yn gymwys
 • gallwch fod yn gymwys os ydych yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig
arrow icon

Gan amlaf, mae’n rhaid i chi ddefnyddio gofal plant cofrestredig neu gymeradwy. Gall hyn gynnwys gofalwyr plant, cylchoedd meithrin a meithrinfeydd.

arrow icon

Faint allwch chi ei gael?

Gyda’r elfen gofal plant, gallwch gael help gyda hyd at 70% o’ch costau gofal plant. Mae hyn hyd at uchafswm penodol o drothwyon wythnosol.

Faint gallwch gael yn flwyddyn dreth 2022/23
Nifer o blant Os ydych yn talu hyd at: Gallwch gael hyd at:

Un

£175 yr wythnos

£122.50 yr wythnos

Un neu fwy

£300 yr wythnos

£210 yr wythnos

Os ydych yn talu mwy na hyn am ofal plant, dim ond yr uchafswm o’r symiau a restrir uchod y byddwch yn medru eu cael.

Os ydych yn gymwys am yr elfen gofal plant, ni fyddwch o reidrwydd yn cael y symiau llawn.

Bydd faint a gewch yn dibynnu ar:

 • eich incwm
 • yr oriau rydych yn eu gweithio
 • eich costau gofal plant.

Os ydych eisoes yn hawlio credydau treth, ffoniwch y Llinell Gymorth Credyd Treth i ddiweddaru'ch cais.

arrow icon

Cadw’ch credydau treth yn gyfredol

Mae angen i chi adnewyddu’ch cais am gredydau treth erbyn 31 Gorffennaf bob blwyddyn os ydych eisiau parhau i'w cael.

Bydd Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn ysgrifennu atoch i ddweud wrthych beth sydd angen i chi ei wneud i adnewyddu eich credydau treth.

Os bydd eich amgylchiadau'n newid ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn, ffoniwch Gyllid a Thollau EM ar 0300 200 1900 i roi gwybod iddynt. Er enghraifft, os bydd eich incwm yn newid, bydd eich plentyn yn gadael cartref neu'n symud tŷ.

Gall newidiadau yn eich amgylchiadau effeithio ar faint o arian a gewch, neu olygu bod rhaid i chi wneud cais newydd am Gredyd Cynhwysol.

arrow icon

Credydau treth a newidiadau incwm

arrow icon

Y swm y gall eich incwm newid cyn i chi orfod dweud wrth Gyllid a Thollau EM  yw £2,500. Diystyru incwm yw’r enw ar hyn.

Os aiff eich incwm i fyny

Os yw’ch incwm yn cynyddu o £2,500 neu fwy a’ch bod yn oedi cyn rhoi gwybod i CThEM neu aros tan fod eich cais yn cael ei ailasesu, efallai y byddwch yn canfod eich bod wedi cael gordaliad o gredydau treth.

Fe ofynnir i chi dalu’r arian ychwanegol hwn yn ôl.  Bydd hyn naill ai trwy leihau eich credydau treth yn y dyfodol neu drwy daliadau uniongyrchol os yw'ch credydau treth wedi dod i ben.

Er mwyn osgoi bil, mae’n bwysicach fyth dweud wrth CThEM o fewn 30 niwrnod pan fyddwch yn cael yr arian ychwanegol.

Bydd yn haws addasu eich credydau treth, a lleihau’r posibilrwydd y bydd gofyn i chi dalu am y gordaliadau yn ddiweddarach.

Os aiff eich incwm i lawr

Os yw’ch incwm yn gostwng o £2,500 neu fwy, efallai y bydd gennych hawl i fwy o gredydau treth, neu ofyn i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol.

Dywedwch wrth CThEM cyn gynted â phosibl ynglŷn â’r newid yn eich amgylchiadau.

arrow icon

Os byddwch wedi cael gordaliad o gredydau treth

Os gofynnir i chi ad-dalu credydau treth ac y byddwch yn cael anhawster talu, siaradwch â CThEM cyn gynted â phosibl.

Cadw’ch credydau treth yn gyfredol

Mae angen i chi adnewyddu eich cais am gredydau treth erbyn 31 Gorffennaf bob blwyddyn os ydych am ddal i'w cael.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.