Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Credyd Treth Gwaith

Nod Credyd Treth Gwaith yw ychwanegu at eich enillion os ydych yn gweithio ac ar incwm isel. Fodd bynnag, mae’n cael ei ddisodli ac mae’n rhaid i bobl gwneud cais am Gredyd Cynhwysol yn ei le. Os ydych yn cael Credyd Treth Gwaith, darganfyddwch sut mae'r newid hwn yn effeithio arnoch chi.

Credyd Cynhwysol a Chredyd Treth Gwaith

Yn wahanol i Gredydau Treth Gwaith, nid oes unrhyw derfynau i'r oriau y gallwch weithio ar Gredyd Cynhwysol.

arrow icon
arrow icon

Os ydych eisoes yn cael Credyd Treth Gwaith

A ydych eisoes yn hawlio Credyd Treth Gwaith? Yna mae sut a phryd y byddwch yn symud i Gredyd Cynhwysol yn dibynnu ar a oes rhaid i chi wneud cais newydd oherwydd newid mewn amgylchiadau.

Credydau treth a newid mewn amgylchiadau

arrow icon

Mae’n rhaid i chi ddweud wrth Gyllid a Thollau EM (CThEM) (adran y llywodraeth sy'n rhoi Credydau Treth) cyn pen 30 diwrnod os oes gennych newid mewn amgylchiadau. Gallai hyn fod fel:

 • colli swydd
 • cael plentyn
 • dechrau gweithio llai nag 16 awr yr wythnos.

Gallai hyn olygu y bydd rhaid i chi wneud cais newydd am Gredyd Cynhwysol. Bydd Cyllid a Thollau EM yn dweud wrthych beth sydd angen i chi ei wneud.

Ffoniwch y Llinell Gymorth Credyd Treth ar 0300 200 1900 i roi gwybod iddynt am unrhyw newid yn eich amgylchiadau.

arrow icon

Credyd Treth Gwaith a help gyda chostau gofal plant

Ydych chi'n cael Credyd Treth Gwaith, yn gweithio o leiaf 16 awr yr wythnos ac yn talu am ofal plant? Yna efallai y gallwch hawlio ‘elfen gofal plant’ Credyd Treth Gwaith. Bydd hyn yn helpu gyda hyd at 70% o'ch costau gofal plant.

 • os ydych yn gwpl, mae angen bod y ddau ohonoch yn gweithio o leiaf 16 awr yr wythnos i fod yn gymwys
 • gallwch fod yn gymwys os ydych yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig
arrow icon

Gan amlaf, mae’n rhaid i chi ddefnyddio gofal plant cofrestredig neu gymeradwy. Gall hyn gynnwys gofalwyr plant, cylchoedd meithrin a meithrinfeydd.

arrow icon

Faint allwch chi ei gael?

arrow icon

Gyda’r elfen gofal plant, gallwch gael help gyda hyd at 70% o’ch costau gofal plant. Mae hyn hyd at uchafswm penodol o drothwyon wythnosol.

Faint allech ei gael yn y flwyddyn dreth 2020/21
Nifer o blant
Os ydych yn talu hyd at:
Gallech gael hyd at:

Un

£175 yr wythnos

£122.50 yr wythnos

Dau neu fwy

£300 yr wythnos

£210 yr wythnos

Os ydych yn talu mwy na hyn am ofal plant, dim ond yr uchafswm o’r symiau a restrir uchod y byddwch yn medru eu cael.

Os ydych yn gymwys am yr elfen gofal plant, ni fyddwch o reidrwydd yn cael y symiau llawn.

Bydd faint a gewch yn dibynnu ar:

 • eich incwm
 • yr oriau rydych yn eu gweithio
 • eich costau gofal plant.

Os ydych eisoes yn hawlio credydau treth, ffoniwch y Llinell Gymorth Credyd Treth i ddiweddaru'ch cais.

arrow icon

Cadw’ch credydau treth yn gyfredol

Mae angen i chi adnewyddu’ch cais am gredydau treth erbyn 31 Gorffennaf bob blwyddyn os ydych eisiau parhau i'w cael.

Bydd Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn ysgrifennu atoch i ddweud wrthych beth sydd angen i chi ei wneud i adnewyddu eich credydau treth.

Os bydd eich amgylchiadau'n newid ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn, ffoniwch Gyllid a Thollau EM ar 0300 200 1900 i roi gwybod iddynt. Er enghraifft, os bydd eich incwm yn newid, bydd eich plentyn yn gadael cartref neu'n symud tŷ.

Gall newidiadau yn eich amgylchiadau effeithio ar faint o arian a gewch, neu olygu bod rhaid i chi wneud cais newydd am Gredyd Cynhwysol.

arrow icon

Credydau treth a newidiadau incwm

arrow icon

Y swm y gall eich incwm newid cyn i chi orfod dweud wrth Gyllid a Thollau EM  yw £2,500. Diystyru incwm yw’r enw ar hyn.

Os aiff eich incwm i fyny

Os yw’ch incwm yn cynyddu o £2,500 neu fwy a’ch bod yn oedi cyn rhoi gwybod i CThEM neu aros tan fod eich cais yn cael ei ailasesu, efallai y byddwch yn canfod eich bod wedi cael gordaliad o gredydau treth.

Fe ofynnir i chi dalu’r arian ychwanegol hwn yn ôl.  Bydd hyn naill ai trwy leihau eich credydau treth yn y dyfodol neu drwy daliadau uniongyrchol os yw'ch credydau treth wedi dod i ben.

Er mwyn osgoi bil, mae’n bwysicach fyth dweud wrth CThEM o fewn 30 niwrnod pan fyddwch yn cael yr arian ychwanegol.

Bydd yn haws addasu eich credydau treth, a lleihau’r posibilrwydd y bydd gofyn i chi dalu am y gordaliadau yn ddiweddarach.

Os aiff eich incwm i lawr

Os yw’ch incwm yn gostwng o £2,500 neu fwy, efallai y bydd gennych hawl i fwy o gredydau treth, neu ofyn i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol.

Dywedwch wrth CThEM cyn gynted â phosibl ynglŷn â’r newid yn eich amgylchiadau.

arrow icon

Os byddwch wedi cael gordaliad o gredydau treth

Os gofynnir i chi ad-dalu credydau treth ac y byddwch yn cael anhawster talu, siaradwch â CThEM cyn gynted â phosibl.

Cadw’ch credydau treth yn gyfredol

Mae angen i chi adnewyddu eich cais am gredydau treth erbyn 31 Gorffennaf bob blwyddyn os ydych am ddal i'w cael.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.