Creu dolenni i gynnwys HelpwrArian

Mae gennym ystod o gynnwys diduedd am ddim y gallwch greu dolen iddynt sy'n helpu i dorri trwy'r jargon a chymhlethdod arian a phensiynau. Mae erthyglau, canllawiau, fideos a theclynnau y gallwch eu defnyddio i helpu'ch cynulleidfa i wneud eu dewisiadau arian a phensiynau yn gliriach - p'un a ydynt yn gyflogeion, yn gwsmeriaid neu'n ddefnyddwyr gwasanaeth.

Arfer gorau wrth greu dolenni i HelpwrArian

Dolenni testun

Am y daith ar-lein orau i'ch defnyddwyr, rydym yn argymell creu dolenni i dudalennau penodol ar wefan HelpwrArian yn hytrach nag i'r hafan. Mae hyn yn golygu y bydd defnyddiwr yn mynd yn syth at y wybodaeth gywir, yn lle gorfod chwilio i ddod o hyd iddi.

Rydym hefyd yn argymell defnyddio ‘testun angor’ perthnasol ar gyfer y ddolen. Y testun angor yw testun y hyperddolen. Mae hyn yn dweud ychydig mwy wrth ddarllenwyr am ble maent yn mynd, ond mae hefyd yn helpu i wneud y gorau o chwilotwyr.

Er enghraifft:

I weithio allan faint gallwch ei fenthyca, rhowch gynnig ar gyfrifianell morgais HelpwrArian

neu

Mae gan HelpwrArian ganllaw defnyddiol ar sut i chwilio o gwmpas am flwydd-dal

Yn lle:

Clicio yma am fwy o wybodaeth.

 

Fel benthycwyr diwrnod cyflog

Os ydych yn gwmni benthyciadau Diwrnod Cyflog ac yn ychwanegu dolen i'ch gwefan yn unol â rheoliadau'r FCA, ychwanegwch ddolen i'r URL hwn ym mhob achos: www.moneyhelper.org.uk

Mae hyn yn cynnwys y ddolen ar ddiwedd y rhybudd risg, a ddylai ddarllen:

Rhybudd: Gall ad-daliad hwyr achosi problemau ariannol difrifol i chi. Am help, ewch i www.moneyhelper.org.uk.

Defnyddio ein brandio

Gallwch lawrlwytho ein pecyn cymorth brandio (PDF, 16.6MB) i gyrchu a lawrlwytho ein logo ac asedau brandio eraill mewn amrywiaeth o fformatau ffeiliau, y gallwch eu defnyddio fel ffordd weledol o gysylltu â ni.

Gallwch ofyn am hyn trwy ein system Rheoli Asedau Brandio.

Mae rhaid i chi beidio â defnyddio logo HelpwrArian yn y fath fodd fel ei fod yn ymddangos ei fod yn cymeradwyo cynhyrchion neu wasanaethau.

Trwy lawrlwytho a defnyddio ein logo rydych yn cadw at y telerau ac amodau a amlinellir ar ein gwefan.

Mewnrwyd neu e-bost

Os ydych yn bwriadu creu dolen i unrhyw gynnwys HelpwrArian o e-bost neu'ch mewnrwyd, gallwn roi dolen wedi ei haddasu i chi a fydd yn caniatáu i ni fonitro faint o'ch defnyddwyr sy'n ymweld â ni o'ch cyfathrebiadau.

Byddwn hefyd yn hapus i rannu'r wybodaeth hon â'ch sefydliad at eich dibenion eich hun.

Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.