Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Trwydded syndiceiddio

Mae’r cytundeb trwyddedu hwn yn amlinellu’r termau rhyngoch chi (‘’chi’’ ac/neu y ‘’Trwyddedai’’) a ni, y trwyddedwr, Y Corff Cyfarwyddyd Ariannol Sengl, corff gweithredol anadrannol cyhoeddus sydd wedi ei noddi gan yr Adran Gwaith a Phensiynau gyda phrif le busnes yng Nghanolfan Holborn, 120 Holborn, Llundain, EC1N (‘’ni’’‘’ein’’ neu ‘’HelpwrArian’’, mewn cysylltiad â’ch defnydd o’r Deunydd Trwyddedig (fel y diffiniwyd isod).

Cefndir

(A) Mae HelpwrArian yn enw masnachu ac enw brand sy’n cael ei ddefnyddio gan ac yn eiddo i’r Corff Cyfarwyddyd Ariannol Sengl ar gyfer Deunydd Trwyddedig (fel y diffiniwyd isod).

(B) Mae’r Corff Cyfarwyddyd Ariannol Sengl yn dymuno gwneud Deunydd Trwyddedig ar gael yn rhwydd at y pwrpasau o ddarparu addysg ariannol i ddefnyddwyr.

(C) Mae’r Trwyddedai yn dymuno gwneud defnydd o’r Deunydd Trwyddedig yn ei fusnes ei hun.

1. Diffiniadau

1.1. Yn arbed ble mae’r cyd-destun yn gofyn fel arall, bydd gan y termau canlynol yr ystyron canlynol:

Term Ystyr

“Cais”

mae’r ystyr wedi ei roi iddo yn Adran 5.1

“Cyfreithiau Diogelu Data”

yn golygu holl gyfreithiau preifatrwydd a diogelu data perthnasol gan gynnwys GDPR ac unrhyw gyfreithiau, rheoliadau a deddfwriaeth eilradd cenedlaethol gweithredu perthnasol yn Lloegr a Chymru sy’n ymwneud â phrosesu Data Personol a phreifatrwydd cyfathrebu electronig, fel y diwygiwyd, eu disodlwyd neu diweddarwyd o dro i dro, gan gynnwys y Cyfarwyddeb Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (2002/58/EC) a’r Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb UE) 2003 (SI 2003/2426) ac unrhyw gyfreithiau sydd yn disodli, ymestyn, cryfhau, ailddeddfu neu ddiwygio unrhyw o’r rhai uchod (neu a grybwyllwyd).

“GDPR”

yn golygu Rheoliadau 2016/679 (UE) o Senedd Ewrop ac o’r Cyngor o 27 Ebrill 2016 ar warchodaeth personau naturiol o ran y prosesu o Ddata Personol ac ar y symudiad rhydd o’r fath data, a diddymu cyfarwyddeb 95/46/EC fel y mae wedi ei ddiweddaru, ddisodli neu ddiddymu o dro i dro.

“Eiddo Deallusol”

eiddo deallusol gan gynnwys unrhyw dechnoleg berchnogol, nodau masnach, nodau gwasanaeth, patent, patent bach, dyluniad cofrestredig, hawlfraint, hawl dylunio, unrhyw hawl cyhoeddi, hawliau eiddo perfformwyr, hawlfraint wedi ei hymestyn neu ei hadfywio (gan gynnwys hawliau mewn meddalwedd cyfrifiadurol), gwybodaeth ymarferol, fformiwlâu a phrosesau cyfrinachol, rhestrau o drwyddedai a chwsmeriaid a gwybodaeth berchnogol eraill, enwau parth rhyngrwyd, hawliau yn gwarchod ewyllys da ac enw da, data, hawliau bas data (gan gynnwys hawliau echdynnu) neu unrhyw hawliau tebyg yn weithredol mewn unrhyw ran o’r byd ac yn mynd i gynnwys unrhyw geisiadau am y cofrestriad o unrhyw batentau neu ddyluniau cofrestredig neu hawliau cofrestredig tebyg yn unrhyw ran o’r byd.

“Cyfreithiau”

yn golygu holl gyfreithiau, statudau, deddfiadau, gorchmynion, rheoliadau ac offerynnau tebyg, o’r Deyrnas Unedig, ac i’r hyd mae ganddynt effaith uniongyrchol yn y Deyrnas Unedig, y rhai hynny o’r Undeb Ewropeaidd.

”Trwyddedai”

yn golygu’r person neu’r sefydliad wedi eu trwyddedu i ddefnyddio’r Deunydd Trwyddedig gan HelpwrArian o dan y termau hyn.

“’Deunydd Trwyddedig”

yn golygu testun, data, fideo, sain, diagram, ased animeiddio, offer, delweddau a lluniau a ddanfonwyd neu sydd wedi eu gwneud ar gael o dan y Termau hyn gan gynnwys heb gyfyngiad y brand HelpwrArian.

“Parti”

yn golygu chi neu HelpwrArian, a “partioedd” yn golygu chi a HelpwrArian.

“Brandio HelpwrArian”

yn golygu yr enw, nodau masnach a gwasanaeth HelpwrArian sydd wedi eu hatodi i’r Deunydd Trwyddedig.

1.2. Mae penawdau ar gyfer hwyluso cyfeirnod yn unig ac ni wnant effeithio adeiladu.

1.3. Bydd geiriau sy’n mewngludo un rhyw yn cael eu trin fel sy’n mewngludo unrhyw ryw, bydd geiriau sy’n mewngludo unigolion yn cael eu trin fel sy’n mewngludo corfforaethau ac i’r gwrthwyneb, geiriau yn mewnforio’r unigol yn cael eu trin fel sy’n mewngludo’r lluosog ac i’r gwrthwyneb, a bydd geiriau sy’n mewngludo’r cyfan yn cael eu trin fel sy’n cynnwys cyfeirnod o unrhyw ran o’r uchod.

1.4. Bydd cyfeirnod i statud neu ddarpariaeth statudol yn gyfeirnod iddo fel y mae wedi ei ddiwygio, ei ymestyn neu ei ailddeddfu o dro i dro.

1.5. Bydd cyfeirnod i’r Termau hyn neu i unrhyw gytundeb neu ddogfen ynddynt yn gyfeirnod i’r termau ac amodau, fel y newidir o dro i dro.

1.6. Bydd cyfeirnod at gan gynnwys, cynnwys, yn benodol, neu fydd unrhyw fynegiant tebyg heb unrhyw gyfyngiant.

2. Deunydd trwyddedig, trwyddedau, perchnogaeth ac eiddo deallusol

2.1. Rydych yn deall ac yn cytuno fod holl hawliau Eiddo Deallusol yn y Deunydd Trwyddedig yn eiddo HelpwrArian neu ei drwyddedwyr, fel mae’r achos ar y pryd.

2.2. Mae HelpwrArian yn cadw holl hawl, teitl a diddordeb yn ac i’r Deunydd Trwyddedig (gan gynnwys holl hawl, teitl a diddordeb yn ac i unrhyw ewyllys da sy’n bodoli neu wedi ei leoli o fewn y Deunydd Trwyddedig). Ni fyddwch yn caffael unrhyw hawliau at unrhyw Eiddo Deallusol sy’n eiddo neu wedi ei drwyddedu gan HelpwrArian, pa un ai ei fod yn bodoli ynghynt neu yn cael ei greu ar ôl hyn, oni bai ei fod wedi ei gytuno yn benodol gan y Partioedd yn ysgrifenedig.

2.3. Mae HelpwrArian drwy hyn yn caniatáu hawl byd-eang, unigryw, gwastadol, rhydd o freindal, ni ellir ei drosglwyddo, hawl is-drwyddedadwy i gopïo a chyhoeddi copïau i’r cyhoedd o’r Deunydd Trwyddedig (yn gopi caled neu yn electronig) ar gyfer y pwrpas o ddefnyddio’r Deunydd Trwyddedig i ddarparu defnyddwyr gyda gwybodaeth a deunyddiau ariannol yn rhad ac am ddim i’w cynorthwyo gydag adeiladu eu gallu ariannol.

2.4. Nid yw’r drwydded a roddwyd yng nghymal 2.3 yn rhoi’r hawl i chi addasu, diwygio, cyfieithu neu fel arall newid y Deunydd Trwyddedig heblaw gyda chaniatâd ysgrifenedig o flaen llaw gan HelpwrArian. Fe allwch ond rhoi eich brand ar y Deunydd Trwyddedig gyda ein caniatâd ysgrifenedig o flaen llaw. Bydd y penderfyniad o roi’r caniatâd yma neu beidio, yn ein dwylo ni yn unig.

2.5. Mae HelpwrArian yn cadw’r hawl, heb unrhyw rwymedigaeth i roi rhybudd o flaen llaw, i atal neu dynnu mynediad i’r Deunydd Trwyddedig sydd ar gael ar wefan HelpwrArian ar unrhyw adeg.

2.6. Mae eich hawliau trwydded yn gyfyngedig i’r rhai hynny sydd wedi eu nodi yn fanwl yn y ddogfen hon, ac mae HelpwrArian yn cadw’r holl hawliau eraill.

2.7. Ni wnewch chi, ac ni wnewch ganiatáu unrhyw drydydd parti i:

2.7.1. wneud copïau anawdurdodedig o’r Deunydd Trwyddedig neu unrhyw ran ohono;

2.7.2. dynnu, newid neu analluogi unrhyw ddolen ganonaidd wedi ei wreiddio neu wedi ei arddangos o fewn y Deunydd Trwyddedig fel nad yw HelpwrArian yn cael ei adnabod fel y ffynhonnell wreiddiol y cynnwys i drydydd bartïon (fel darparwyr peiriannau chwilio), neu fod optimeiddio peiriant chwilio (SEO) gwefan HelpwrArian dan fygythiad neu wedi ei ragfarnu mewn unrhyw ffordd;

2.7.3. dynnu, newid neu analluogi unrhyw declyn dadansoddol neu olrhain wedi ei wreiddio o fewn y Deunydd Trwyddedig;

2.7.4. dangos y Deunydd Trwyddedig mewn unrhyw gyd-destun a fyddai yn rhesymol yn awgrymu i ddod â HelpwrArian fewn i anfri neu ddifrodi enw da, ewyllys da neu frand HelpwrArian;

2.7.5. gwneud unrhyw weithred a fyddai yn gwanhau, ddifrodi neu fod yn niweidiol i’r Deunydd Trwyddedig neu enw da neu ewyllys da sy’n gysylltiedig gyda’r Deunydd Trwyddedig neu Helpwr Arian;

2.7.6. defnyddio unrhyw ddelweddau neu luniau a gyflenwir fel rhan o’r Deunydd Trwyddedig ar gyfer unrhyw bwrpas y tu allan i’r rhai a ddisgrifir yng nghymal 2.3, ac ar gyfer osgoi unrhyw amheuaeth, dim ond ar y cyd gyda’r Deunydd Trwyddedig wedi ei gyflenwi gan HelpwrArian gyda unrhyw ddelweddau neu luniau o’r fath;

2.7.7. defnyddio’r Deunydd Trwyddedig:

2.7.7.1. mewn cyd-destun lle gellir ei awgrymu yn rhesymol fod HelpwrArian yn hyrwyddo neu yn argymell: 

2.7.7.1.1. unrhyw gynnyrch neu wasanaeth ariannol penodol;

2.7.7.1.2. unrhyw gynnyrch neu wasanaeth ariannol gan gyflenwr cynnyrch neu wasanaeth ariannol penodol;

2.7.7.1.3. y bydd defnyddiwr terfynol yn cymryd cwrs gweithredu penodol yn cynnwys, ond ddim yn gyfyngedig i, brynu gwasanaeth neu gynnyrch ariannol, heblaw yn y sefyllfa fod yr argymhelliad yn gyffredinol, ac wedi ei ddeall a’i ddehongli fel cyngor ariannol cadarn ar y cyfan. Ar gyfer osgoi unrhyw amheuaeth, ni ellir arddangos unrhyw ran o‘r Deunydd Trwyddedig mewn ffordd a all ddefnyddiwr terfynol hawlio fod HelpwrArian yn argymell eu bod yn cyflawni gweithred benodol a drwy wneud y weithred hon fod y defnyddiwr terfynol yn gallu datrys unrhyw bryder neu broblem ariannol benodol sydd ganddynt, neu maent yn credu sydd ganddynt;

2.7.7.2. heb ganiatâd ysgrifenedig o flaen llaw gan HelpwrArian, ail-gynhyrchu’r Deunydd Trwyddedig ar gyfer budd ariannol uniongyrchol neu anuniongyrchol (gan gynnwys, heb gyfyngiad, mewn unrhyw gynnyrch neu wasanaeth ble mae ffi neu danysgrifiad gyda ffi wedi ei godi), a bydd Helpwr Arian gyda’r hawl i atal caniatâd o fewn eu hawliau unigol oni bai eich bod yn gallu profi ar gyfer boddhad rhesymol HelpwrArian eich bod wedi ychwanegu Gwerth Cynyddrannol. Ar gyfer pwrpas rhan 2.7.7.2 mae ‘’Gwerth Cynyddrannol’’ yn golygu integreiddio’r Deunydd Trwyddedig mewn ffordd sydd yn gwneud y cynnwys yn fwy hygyrch neu’n haws i’w ddefnyddio, neu yn targedu defnyddwyr sydd fel arall yn anhebygol o weld y math hwn o gynnwys. Ar gyfer osgoi unrhyw amheuaeth, ni fydd darparu dolen ar gyfer gwefan HelpwrArian yn cael ei ystyried fel ychwanegu Gwerth Cynyddrannol; neu

2.7.8. dileu, tynnu, addasu, anegluro neu fethu i ailgynhyrchu neu mewn unrhyw ffordd ymyrryd gyda unrhyw perchnogol, cyfrinach masnach neu hysbysiad hawlfraint yn ymddangos ar neu wedi ei gynnwys mewn unrhyw Ddeunydd Trwyddedig; neu

2.7.9. gwneud cais am neu gael cofrestriad am unrhyw nod masnach neu wasanaeth mewn unrhyw wlad sydd yn cynnwys, neu wedi ei cynnwys, neu’n ddryslyd gyfarwydd i frand HelpwrArian neu unrhyw nodau masnach neu wasanaeth sydd yn ffurfio rhan o’r Deunydd Trwyddedig.

2.8. Yn ddarostyngedig i gymal 2.7 a chymal 2.9, fel allwch ddefnyddio’r Deunydd Trwyddedig ar y cyd gyda deunydd hysbysebu wedi ei gynhyrchu gennych ar yr amod fod yr holl ddeunydd hysbysebu yn cydymffurfio â’r Telerau hyn a holl godau a rheoliadau hysbysebu a chyrff proffesiynol perthnasol a bod y math defnydd hwn o’r Deunydd Trwyddedig ar y cyd gyda’r deunydd hysbysebu sydd wedi ei greu gennych chi nad yw’n cynnwys brand eich hun. 

2.9. Ni ddylai unrhyw ddefnydd o’r Deunydd Trwyddedig gennych chi neu drydydd parti sydd wedi ei gomisiynu gennych chi gynnwys: 

2.9.1. gan gyrff crefyddol sydd â chredoau neu ddiwinyddiaeth sydd yn rhesymol yn gallu cael eu hystyried yn anoddefgar o eraill;

2.9.2. sydd yn hyrwyddo unrhyw gynnyrch tybaco neu unrhyw nwyddau gyda brandiau ymgeisiol tybaco, pan ddisgwylir yn rhesymol fod y wefan yn un y bydd pobl dan 16 mlwydd oed yn ei weld a’i ddarllen;

2.9.3. sydd yn hyrwyddo unrhyw gynnyrch alcohol neu unrhyw nwyddau gyda brandiau ymgeisiol alcohol, pan ddisgwylir yn rhesymol fod y wefan yn un y bydd pobl dan 16 mlwydd oed yn ei weld a’i ddarllen;

2.9.4. sydd yn hyrwyddo arfau, y diwydiant arfau neu glybiau gynnau;

2.9.5. sydd yn hyrwyddo betio a gamblo, pan ddisgwylir yn rhesymol fod y wefan yn un y bydd pobl dan 18 mlwydd oed yn ei weld a’i ddarllen;

2.9.6. sydd yn hyrwyddo gwasanaethau rhywiol ac erotig, gan gynnwys gwasanaeth partneru, pan ddisgwylir yn rhesymol fod y wefan yn un y bydd pobl dan 16 mlwydd oed yn ei weld a’i ddarllen;

2.9.7. sydd yn ei wneud yn ofynnol fod y defnyddiwr yn defnyddio rhif ffôn premiwm, heb iaith glir ac amlwg yn datgan fod y rhif yn un radd premiwm;

2.9.8. sydd yn hyrwyddo, annog neu hwyluso trais;

2.9.9. sydd yn hyrwyddo, annog neu hwyluso terfysgaeth neu weithgareddau eraill sydd yn peryglu diogelwch gwladol y DU;

2.9.10. sydd yn annog casineb, boed wedi ei seilio ar hil, crefydd, rhyw, rhywioldeb neu arall, neu fel arall yn annog neu hwyluso ymddygiad gwrth-gymdeithasol;

2.9.11. sydd yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw grŵp cymdeithasol penodol neu fel arall gymryd mantais o bobl fregus;

2.9.12. sydd yn hyrwyddo, hwyluso neu annog gweithgareddau anghyfreithlon;

2.9.13. a ellir yn rhesymol gael ei ystyried yn gamarweiniol neu dwyllodrus;

2.9.14. sydd yn cymryd mantais o hygoeledd, diffyg gwybodaeth neu diffyg profiad defnyddwyr;

2.9.15. sydd yn pryderu, annog neu hwyluso pyramid hyrwyddo a cynlluniau Ponzi;

2.9.16. ar gyfer gwasanaethau neu gynigion a all dorri preifatrwydd unigol, hawliau diogelu data neu hawliau defnyddwyr;

2.9.17. sydd yn hyrwyddo, hwyluso neu annog defnyddwyr i fod yn ddyledus heb egluro yn glir fod dyledusrwydd yn digwydd ac/neu heb argymell i’r defnyddiwr i wneud gwaith ymchwil ac ystyied opsiynau eraill i gyrraedd yr un nod;

2.9.18. a ellir yn rhesymol gael ei ystyried gan HelpwrArian i ddwyn anfri ar HelpwrArian neu yn cael ei dybio gan HelpwrArian i fod yn enllibus neu yn ddifenwol yn ei natur.

2.10. Fe wnewch gydymffurfio ar unwaith gyda holl gyfarwyddiadau HelpwrArian ynghylch unrhyw ddefnydd o’r Deunydd Trwyddedig, gan gynnwys cyfarwyddiadau i dynnu y Deunydd Trwyddedig oddi ar, neu ddiwygio’r ffordd y mae’r Deunydd Trwyddedig yn gael ei wneud yn hygyrch gennych chi neu drydydd parti wedi eu comisiynau gennych chi, i’r cyhoedd neu fel arall.

3. Diogelu Data

3.1. Drwy ddefnyddio y Deunydd Trwyddedig, fe wnewch sicrhau eich bod yn cydymffurfio ar bob adeg, gydag eich rhwymedigaethau o dan Ddeddfau Diogelu Data.

3.2. Bydd holl ddata personol adnabyddadwy wedi ei rannu gyda chi a’i gasglu gan HelpwrArian yn cael ei gadw a’i brosesu yn unol â’r rhwymedigaethau a’r darpariaethau o dan Ddeddf Diogelu Data 2018 ac unrhyw ddeddfau cenedlaethol diogelu data eraill mewn grym.

3.3. Yn y cymal 3 hwn bydd gan y termau ‘’Data Personol’’ ‘’Rheolydd’’ ‘’Proses’’ a ‘’Testun Data’’  yr ystyron sydd wedi eu rhoi i’r termau hyn o dan Gyfreithiau Diogelu Data.

3.4. Mae’r Partïon yn cydnabod fod y Deunydd Trwyddedig yn gallu cynnwys Data Personol o dan Gyfreithiau Diogelu Data, a bydd y trwyddedai yn Rheolydd ar y Data Personol o’r math hwn (‘’Data wedi ei rannu’’). Mae’r cymal 3 hwn yn gosod yr egwyddorion a’r prosesau y mae’r Partïon yn gorfod cydymffurfio â a’r cyfrifoldebau sydd gan y Partïon i’w gilydd o ran y Data sydd wedi ei rannu.

3.5. Ar gyfer y pwrpas o gydymffurfio â’r Cyfreithiau Diogelu Data, mae’r Partïon yn cydnabod bod y sail gyfreithiol y mae’r Data wedi ei rannu yn cael ei rannu yn angenrheidiol ar gyfer pwrpasau’r sail gyfreithlon sydd wedi ei weithredu gan y naill barti, yn enwedig:

3.5.1. ar sail gyfreithlon y Partïon yn nefnydd y Data wedi ei rannu a’r Deunydd Trwyddedig yng nghwrs eu gweithgareddau busnes;

3.5.2. ar sail gyfreithlon Helpwr Arian wrth sicrhau bod y Data wedi ei rannu fel rhan o’r Deunydd Trwyddedig ar gael i drydydd partïon mewn fformat electronig strwythuredig.

3.6. Fe fydd y Partïon ar bob adeg yn cydymffurfio gyda’r Cyfreithiau Diogelu Data wrth brosesu y Data wedi rannu ac ni wnant wneud neu hepgor gwneud unrhywbeth o ran y Data wedi ei rannu a fyddai yn achosi HelpwrArian i dorri Cyfreithiau Diogelu Data.

3.7. Bydd y naill Barti yn hysbysu yn amserol y Parti arall ar adeg o dderbyn unrhyw gais gan Destun Data ar gyfer mynediad at unrhyw Ddata wedi ei rannu sydd yn Ddata Personol iddo neu iddi, neu sydd yn ymwneud  â hawliau ef neu hi i gywiro, dileu, cyfyngu neu gludadwyedd neu fel arall o ran eu data, a ble mae’n angenrheidiol rhesymol fydd y parti wedi ei hysbysu yn cynnig cymorth rhesymol i’r parti arall a ran ymateb i unrhyw gais o’r fath.

3.8. Mae’r naill Barti yn cytuno y bydd yn brydlon ac o fewn y terfynau amser wedi eu penodi gan y Cyfreithiau Diogelu Data, gynnig cymorth i’r Parti arall ble mae ei angen yn rhesymol er mwyn caniatáu iddynt ymateb i unrhyw ymholiad wedi ei dderbyn gan Destun Data neu awdurdod Diogelu Data.

3.9. Bydd y trwyddedai yn hysbysu HelpwrArian yn brydlon pan maent yn dod yn ymwybodol o unrhyw wall mewn diogelwch a all arwain at ddileu, colled, newid, datgeliad heb awdurdod, neu fynediad, yn ddamweiniol neu anghyfreithlon, Data wedi ei rannu wrth ei drosglwyddo, gadw neu brosesu fel arall, ac yn darparu HelpwrArian gyda holl wybodaeth yn ymwneud gydag unrhyw wall diogelwch y mai HelpwrArian yn rhesymol yn gofyn amdano.

3.10. Mae’r Trwyddedai yn cytuno y bydd dim ond yn defnyddio’r Data wedi ei rannu yn unol â’r Termau hyn, yn enwedig yn unol â Chyfreithiau Diogelu Data a chyfraith berthnasol.

3.11. Eich bod yn trosglwyddo unrhyw Ddata wedi ei rannu y tu allan i’r Deyrnas Unedig.

3.12. Bydd y trwyddedai yn indemnio HelpwrArian yn llawn (ar sail indemniad llawn) o ac yn erbyn unrhyw golledion, costau, gwobrau a threuliau (gan gynnwys costau cyfreithiol rhesymol ac/neu ffioedd proffesiynol) a all HelpwrArian gael yn sgil unrhyw doriad neu doriad honedig gennych chi o’r Cyfreithiau Diogelu Data ac/neu gyfreithiau perthnasol.

3.13. Gall HelpwrArian (ond does dim rhwymedigaeth iddynt wneud) hysbysu y Trwyddedai yn y digwyddiad fod HelpwrArian yn dod yn ymwybodol fod unrhyw Ddata wedi ei rannu yn anghywir neu anghyflawn ac yn yr achos hwn bydd y Trwyddedai ar unwaith ac yn unol â hynny ddiweddaru unrhyw Ddata wedi ei rannu sydd yn hysbys iddo.

4. Gwarantiadau a Chynrychiolaethau

4.1. Nid yw HelpwrArian yn darparu gwarant o unrhyw fath, yn ddatganedig neu oblygedig o ran y Deunydd Trwyddedig ac yn dihawlio unrhyw atebolrwydd mewn cysylltiad ag unrhyw ddefnydd neu ddefnydd arfaethedig o’r Deunydd Trwyddedig gennych chi a dydyn ni ddim yn gwneud unrhyw warant fod y Deunydd Trwyddedig yn rhydd o unrhyw raglen cyfrifiadurol sydd efallai’n cynnwys cod maleisus neu fel arall yn neu o bosib yn gallu bod yn niweidiol yn dechnolegol.

4.2. Rydych chi yn gwarantu a’n cynrychioli bod:

4.2.1. fe wnewch ymatal o unrhyw weithgareddau a all yn rhesymol achosi difrod i enw da HelpwrArian;

4.2.2. mae’n rhaid i chi beidio camddefnyddio’r Deunydd Trwyddedig wrth gyflwyno yn ymwybodol neu ganiatáu cyflwyniad o unrhyw feirws cyfrifiadurol neu seiberddiogelwch tebyg sydd gyda’r potensial i achosi difrod technolegol i’n system diogelwch gwybodaeth ni neu un drydydd parti;

4.2.3. ni wnewch gynrychioli eich hun i fod yn HelpwrArian, cynrychiolydd neu asiant ohono chwaith neu yn ymgysylltiedig mewn unrhyw ffurf bartneriaeth neu fenter ar y cyd gyda HelpwrArian; ac

4.2.4. mae gennych mewn lle’r mesurau diogelwch technegol a sefydliadol priodol i atal unrhyw brosesu heb awdurdod neu’n anghyfreithlon, neu golled ddamweiniol, dinistr neu ddifrod i’r, Data wedi ei Rannu gyda’r systemau technoleg gwybodaeth, systemau rheoli data, safonau a gweithdrefnau digonol i’ch caniatáu chi i gydymffurfio â’ch rhwymedigaethau o dan y telerau hyn.

4.3. Fe wnewch ddefnyddio ymdrechion masnachol rhesymol i osod terfynau priodol ar eich cod meddalwedd systemau sydd gyda’r pwrpas o amharu, difrodi neu ymyrryd â systemau, meddalwedd, neu ddata, ac chytuno i osgoi cyflwyno firysau fewn i systemau HelpwrArian drwy’r mynediad a’r defnydd o’r Deunydd Trwyddedig. Bydd yr ymdrechion hyn yn cynnwys, y defnydd o amddiffyn feirws masnachol rhesymol, wal dân a meddalwedd diogelwch.

5. Indemniadau

5.1. Yn ddarostyngedig i adran 5.2, fe wnewch indemnio a dal HelpwrArian yn ddiniwed yn erbyn holl rwymedigaethau, costau, treuliau, iawndalau a cholledion (gan gynnwys unrhyw golledion uniongyrchol, anuniongyrchol neu ganlyniadol, colli elw, colli enw da ac unrhyw ddiddordeb, cosbau a chyfreithiol ac unrhyw gostau a threuliau proffesiynol rhesymol eraill) (pob un yn ‘’Gais’’) sydd wedi dioddef neu a ysgwyddir gan HelpwrArian a godwyd y tu allan neu mewn cysylltiad ȃ’r telerau hyn gan gynnwys: 

5.1.1. unrhyw Gais am dorriad gwirioneddol neu honedig o hawliau Eiddo Deallusol trydydd parti yn codi o’ch defnydd chi o’r Deunydd Trwyddedig fel arall nag yn unol ȃ’r Telerau hyn; 

5.1.2. unrhyw gais gwirioneddol neu gais posib yn codi o, neu yn gysylltiedig gydag unrhyw doriad gennych chi o’r gwarant  gennych chi yn y Telerau hyn;

5.1.3. unrhyw gais gwirioneddol neu gais posib yn codi o, neu yn gysylltiedig gydag unrhyw doriad  gennych chi o gymal 2.7.7., cymal 2.8 neu gymal 2.9.; ac 

5.1.4. unrhyw gais gwirioneddol neu gais posib yn codi o, neu yn gysylltiedig gydag unrhyw doriad neu doriad honedig  gennych chi o Gyfreithiau Diogelu Data neu unrhyw gyfraith berthnasol arall.

5.2. Ni fydd unrhyw indemniad a roddwyd dan adran 5.1 yn cynnwys HelpwrArian i’r hyd y bydd Cais o ganlyniad i esgeulustod, diofyn bwriadol neu gamymddwyn bwriadol gan HelpwrArian.

6. Rhyddid Gwybodaeth

6.1. Mae’r Trwyddedai yn cydnabod fod HelpwrArian yn gallu dod yn ddarostyngedig i’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (‘’FOIA’’) a’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 (neu unrhyw newidiadau neu ychwanegiadau i ddeddfwriaeth a all fod yn newydd neu ddisodli yr hyn a grybwyllwyd eisoes o dro i dro), yn yr achos hwn bydd gweddill yr adran hwn yn weithredol. Bydd y Trwyddedai yn cynorthwyo a chydweithredu gyda HelpwrArian (ar draul HelpwrArian) i alluogi HelpwrArian i gydymffurfio ȃ’r anghenion datgelu gwybodaeth hyn o ran ceisiadau datgelu yn ymwneud gyda’r Telerau hyn. 

6.2. Wrth dderbyn unrhyw gais am wybodaeth gan HelpwrArian neu unrhyw awdurdod statudol perthnasol, fe wnewch drosglwyddo’r holl wybodaeth a ofynnwyd amdani i HelpwrArian cyn gynted ag sy’n ymarferol ar ôl ei dderbyn ac mewn unrhyw sefyllfa o fewn cyfnod rhesymol o amser wedi ei nodi gan HelpwrArian a darparu holl gymorth angenrheidiol fel y gofynnir gan HelpwrArian i alluogi HelpwrArian i ymateb i gais am wybodaeth o fewn yr amser at gydymffurfedd â’r hyn sydd wedi ei osod yn Adran 10 yr FOIA neu reol 5 o’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. 

6.3. Bydd HelpwrArian yn gyfrifol am benderfynu o fewn ei ddisgresiwn absoliwt os yw’r gwybodaeth: 

        6.3.1. wedi ei heithrio o gael ei ddatgelu yn unol ȃ’r darpariaethau yr FOIA neu’r         Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004; neu 

        6.3.2. yn cael ei ddatgelu mewn ymateb i gais am wybodaeth, ac ni fydd y         Trwyddedai mewn unrhyw sefyllfa yn ymateb yn uniongyrchol i gais am wybodaeth o         drydydd parti oni bai ei fod wedi cael caniatâd penodol gan HelpwrArian. 

6.4. Bydd y Trwyddedai yn sicrhau bod yr holl wybodaeth sydd wedi ei greu o dan neu mewn cysylltiad  ȃ’r Telerau hyn yn cael eu cadw ar gyfer ei datgelu ac yn caniatáu HelpwrArian i archwilio unrhyw gofnodion fel y gofynnir o dro i dro. 

7. Cyfyngiad ar Atebolrwydd

7.1. Heblaw am unrhyw iawndal yn deillio o unrhyw doriad gennych chi neu gan drydydd parti sydd wedi ei gyfarwyddo gennych chi, o gymal 2, ac eich atebolrwydd o dan indemniad yn y Telerau hyn, ni fydd y naill Barti yn atebol am: 

        7.1.1. data wedi ei golli; 

        7.1.2. elw wedi ei golli; 

        7.1.3. tarfu, difrodi neu atebolrwydd busnes; 

        7.1.4. difrodi enw da neu atebolrwydd yn deillio o doriad i’r Telerau hyn; neu; 

        7.1.5. iawndal anuniongyrchol, arbennig, atodol neu ganlyniadol (gan gynnwys colli         elw) o unrhyw fath. 

7.2. Yr uchafswm atebolrwydd HelpwrArian ar eich cyfer am unrhyw iawndal, costau a threuliau fydd hanner can mil (£50,000). Rydych yn cydnabod a chytuno fod y cyfyngiadau a dosraniadau’r atebolrwydd yn yr adran 7 hwn yn deg ac yn ecwitïol, gan ystyried (heb gyfyngiadau) fod y Deunydd Trwyddedig yn cael ei ddarparu yn ddi-dâl. 

7.3. Ni fydd unrhywbeth yn y Telerau hyn yn cyfyngu, neu’n cael ei ddehongli yn cyfyngu atebolrwydd y naill Barti am farwolaeth, anaf personol neu gam-gynrychioli twyllodrus, neu unrhyw atebolrwydd arall sydd methu cael ei eithrio neu gyfyng o dan gyfraith berthnasol. 

8. Yswiriant

8.1. Fe wnewch gynnal a chadw yswiriant atebol cyffredinol cynhwysfawr digonol, gan gynnwys atebolrwydd cynnyrch a chyhoeddus ac indemniad proffesiynol mewn swm addas i gwrdd ȃ’ch atebolrwyddau o dan y Telerau hyn. Pan ofynnir gan HelpwrArian, fe wnewch yn brydlon ddarparu HelpwrArian gyda chopi o’r polisi yswiriant hwn. 

9. Cyffredinol

9.1. Ni allwch aseinio neu drosglwyddo, yn ei gyfanrwydd neu mewn rhan y Telerau hyn heb ganiatâd ysgrifenedig o flaen llaw gan HelpwrArian lle na fydd caniatâd yn cael ei wrthod yn afresymol. 

9.2 Fe allwn ar unrhyw adeg a heb eich cydsyniad aseinio, morgeisio, codi tȃl, is-gontractio, dirprwyo, datgan ymddiriedaeth drosodd neu drin mewn unrhyw ffordd gydag unrhyw un neu’n hawliau a’n rhwymedigaethau i gyd o dan y Telerau hyn. 

9.3. Bydd y naill Barti yn cadarnhau eu bod yn gweithredu ar ran eu hunain ac nid er budd unrhyw berson arall 

9.4. Ni fydd Person nad yw’n Barti i’r Telerau hyn orfodi, neu fwynhau’r budd o, unrhyw ddarpariaeth o’r Telerau hyn o dan y Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999. 

9.5. Bydd methiant y naill Barti i orfodi unrhyw ddarpariaeth o’r Telerau hyn ddim yn cael eu hystyried fel hawlildiad neu derfyn o hawl y Parti hwnnw yn dilyn hyn i orfodi a mynnu cydymffurfiaeth lem gyda holl ddarpariaeth o’r Telerau hyn. 

9.6. Mae’r Telerau hyn yn gosod allan y ddealltwriaeth gyfan rhwng y Partïon ac yn disodli holl gytundebau, trefniadau a chyfathrebu cyn hynny, boed ar lafar neu yn ysgrifenedig, o ran mater y pwnc dan sylw. 

9.7. Gall y Telerau gael eu haddasu neu eu diwygio gennym ni o dro i dro. 

9.8. Os yw unrhyw ddarpariaeth o’r Telerau hyn yn cael eu dal yn annilys neu anorfodadwy am unrhyw reswm, bydd y darpariaethau eraill yn parhau i fod yn ddilys a gorfodadwy. Os yw llys yn darganfod fod unrhyw ddarpariaeth o’r Telerau hyn yn annilys neu anorfodadwy, ond drwy gyfyngu’r ddarpariaeth hwnnw ei fod wedyn yn dod yn ddilys a gorfodadwy, yna fe fydd y ddarpariaeth hwnnw yn cael ei tybio yn ysgrifenedig, i’w dehongli a’i gorfodi fel y mae wedi ei cyfyngu. 

9.9. Bydd y Telerau hyn ar gyfer pob pwrpas yn cael eu llywodraethu a’u dehongli yn unôl â deddfau Lloegr a Chymru, ac mae’r Partïon sydd wedi eu cynnwys yn anadferadwy yn ildio i awdurdodaeth unigryw Llysoedd Lloegr.  

Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.