Cynhyrchion buddsoddi risg uchel

Mae buddsoddiadau sy'n addo enillion mawr i chi yn tueddu dod â risgiau mawr hefyd. Mae'r canllaw hwn yn cwmpasu'r prif fathau o fuddsoddiadau risg uchel. Nid ydynt yn anghyfreithlon nac yn sgamiau (er bod gan rai sgamiau yn gysylltiedig â nhw). Ond os ydych yn buddsoddi, mae'n rhaid i chi dderbyn, yn y pen draw gallech golli popeth, neu gydag arian yn ddyledus.

Beth yw buddsoddiadau risg uchel?

Mae llawer o gynhyrchion buddsoddi yr ystyrir eu bod yn gynhyrchion risg uchel .

Nid yw'r ffaith bod cynnyrch yn risg uchel yn golygu y dylech ei osgoi ar bob cyfrif. Ond mae'n golygu bod angen i chi sicrhau bod y cynnyrch yn addas i chi a'i fod yn unol â'ch amcanion a'ch awydd am risg.

Gall buddsoddi mewn cynnyrch risg uchel nad yw'n addas i chi fod yn gamgymeriad drud iawn. 

Mae rhai pwyntiau cyffredinol i'w cofio wrth feddwl am fuddsoddi mewn cynnyrch risg uchel:

 • Po uchaf yw'r enillion a addawyd, yr uchaf yw'r risg.
 • Efallai na chewch eich cwmpasu o dan y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol (FSCS), oni bai bod ymgynghorydd awdurdodedig neu drefnydd wedi camymddwyn (Er enghraifft, os cafodd y cynnyrch ei gam-werthu).
 • Efallai y byddwch yn ystyried ond buddsoddi'r hyn y gallwch fforddio ei golli;
 • Peidiwch â chymryd yn ganiataol ei fod yn fuddsoddiad diogel dim ond oherwydd y gellir ei gadw mewn ISA Stociau a chyfranddaliadau. Mae cael cyngor ariannol annibynnol yn bwysig, fel eich bod yn deall yn llawn yr hyn rydych yn buddsoddi ynddo.
 • Os yw'r syniad o golli arian mewn cynnyrch buddsoddi yn debygol o roi nosweithiau digwsg i chi, mae bron yn sicr o fod â risg rhy uchel i chi.

Y buddsoddiadau risg uchel mwyaf cyffredin

Mae hwn yn drosolwg byr iawn o gynhyrchion risg uchel y gallech fod angen bod yn ymwybodol ohonynt.

Bondiau mini

Fe’u gelwir weithiau’n fondiau sy’n ennill llog uchel, meant yn eich galluogi i fuddsoddi mewn cwmni a derbyn cyfradd llog sefydlog dros gyfnod penodol o amser. Mae’ch buddsoddiad gwreiddiol yn cael ei ddychwelyd i chi ar ddiwedd y tymor a gytunwyd arno. Mae'r enillion uchel a gynigir yn adlewyrchu'r risgiau uwch.

Yn nodweddiadol cwmnïau bach, mentrau newydd neu gwmnïau sy’n cael trafferth codi arian gan fuddsoddwyr traddodiadol sy’n eu cyflwyno. Mae hyn yn golygu eu bod yn fuddsoddiadau gyda risg uchel, gan fod mwy o risg o oedi o ran eich taliadau llog ac, os yw’r cwmni’n methu, efallai byddwch yn colli’ch buddsoddiad gwreiddiol.

Gan eich bod wedi eich cloi i mewn i’r buddsoddiad am gyfnod penodol o amser, nid ydynt yn addas i fuddsoddwyr a allai fod angen mynediad at yr arian arnynt.

Cynhyrchion strwythuredig

Mae cynnyrch strwythuredig yn fuddsoddiad lle mae'r elw yn dibynnu ar gyfres o reolau, yn hytrach nag a yw'r cyfranddaliadau neu'r asedau eraill ynddo yn ennill neu'n colli gwerth. Er enghraifft, gallai cynnyrch dalu dim ond os yw'r mynegai neu'r farchnad y mae'n gysylltiedig â hi yn cynhyrchu lefel benodol o berfformiad dros gyfnod penodol o amser.

Gall y ffordd y cyfrifir enillion olygu y gall fod yn anodd deall sut y gallai'r buddsoddiad berfformio heb ddealltwriaeth glir o'r amodau sydd ynghlwm wrtho.

Ymddiriedolaethau Cyfalaf Menter (VCT)

 • Mae Ymddiriedolaethau Cyfalaf Menter (VCT) yn gwmnïau sy’n buddsoddi mewn cwmnïau bach, newydd, sy’n datblygu na chânt eu prynu na’u gwerthu ar gyfnewidfa stoc gydnabyddedig. Mae rhai manteision treth arbennig yn gysylltiedig â nhw.
 • Dim ond os ydych yn bwriadu ymrwymo eich arian am gyfnod hir (o leiaf pum mlynedd) y dylech fuddsoddi mewn VCT. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y risgiau a’r manteision – efallai y byddwch am gael cyngor proffesiynol.

Betio trwy ymledu

 • Mae betio trwy ymledu yn debycach i osod bet na buddsoddi. Rydych yn betio a fydd rhywbeth – fel gwerth cyfranddaliad – yn codi neu’n gostwng. Po fwyaf y bydd yn newid, y mwyaf y gallech ei ennill neu ei golli.
 • Yn wreiddiol, roedd betio trwy ymledu’n gysylltiedig â pherfformiad y Farchnad Stoc. Ond nawr gallwch fetio ar fwy neu lai unrhyw beth, fel chwaraeon, teledu realaeth a gwleidyddiaeth.

Contractau Talu’r Gwahaniaeth (CFD)

 • Mae contractau talu’r gwahaniaeth (CFD) yn debyg iawn i fetio trw ymledu – rydych yn ceiso rhagweld a fydd gwerth ased benodol yn codi neu’n gostwng. Ond gyda chontractau talu’r gwahaniaeth (CFD) rydych yn prynu buddiant yn symudiad y pris, yn hytrach na gosod bet arno.
 • Fel gyda betio trwy ymledu, gyda chontractau talu’r gwahaniaeth, mae’n bosibl colli mwy na’ch buddsoddiad gwreiddiol. 
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y risgiau cyn i chi brynu contractau talu’r gwahaniaeth.

Bancio tir

 • Mae bancio tir yn fuddsoddiad lle y byddwch yn prynu llai o dir nad oes caniatâd cynllunio wedi’i roi ar ei gyfer – yn y gobaith y rhoddir caniatâd cynllunio ac y bydd gwerth y tir yn cynyddu’n sylweddol.
 • Yn gyffredinol, nid yw cynlluniau bancio tir wedi’u hawdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA). 

Cynlluniau buddsoddi cyfunol heb eu rheoleiddio (UCIS)

 • Mae cynlluniau buddsoddi ar y cyd yn cronni cyfraniadau gan lawer o bobl mewn cronfa fuddsoddi. Mae rhai yn cael eu rheoleiddio gan yr FCA - ond nid yw rhai eraill.

Cryptoarian

Mae cryptoarian yn fath o ased digidol. Nid oes unrhyw arian corfforol ynghlwm â cryptoarian, felly nid oes darnau arian nac arian papur, dim ond cofnod digidol o'r trafodiad.

Daw cryptoarian ar sawl ffurf, yn cynnwys:

 • Bitcoin a thocynnau hirsefydlog eraill
 • ‘Stable-coins’ y mae eu gwerth ynghlwm wrth arian cyfred fiat, er enghraifft Tether 
 • yn ogystal â llu o ddarnau arian mwy cyfnewidiol.

Pethau i edrych allan amdanynt

 • Mae prisiau rhai cryptoarian yn tueddu i fod yn ansefydlog iawn; os ydych yn buddsoddi gyda'r gobaith o wneud arian, mae'n hawdd iawn colli rhywfaint neu'r cyfan o'ch buddsoddiad gwreiddiol.
 • Mae buddsoddwyr cryptoarian yn cael eu targedu'n gynyddol gan dwyllwyr
 • Gall cymhlethdod rhai cynhyrchion cryptoarian ei gwneud hi'n anodd i fuddsoddwyr ddeall y risgiau.
 • Nid oes unrhyw sicrwydd y gellir trosi crypto-asedau yn arian parod. Mae’n rhaid i ‘Crypto-ATMs’ fod wedi eu cofrestru gyda’r FCA. Ar hyn o bryd, nid oes ‘crypto-ATMs’ wedi'u cofrestru i weithredu'n gyfreithlon yn y DU.

Darganfyddwch fwy am y risgiau sy'n gysylltiedig â cryptoarian a beth i wylio amdano yn ein blog Risgiau buddsoddi a sgam gyda chryptoarian.

Cynhyrchion a Fasnachir mewn Cyfnewidfa (ETP)

Mae cynhyrchion a fasnachir mewn cydnewidfa (ETPs) yn rhai y mae eu gwerth yn mynd i fyny ac i lawr yn ôl gwerth mynegai (grŵp o gwmnïau a ddefnyddir i fesur twf marchnad) neu fesur arall, fel pris olew neu aur.

Darganfyddwch fwy am ETPs ar wefan FCAYn agor mewn ffenestr newydd

Sut i ddiogelu eich hun

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth rydych yn ymrwymo iddo – yn enwedig y risgiau a’r taliadau. Os yw’r ddêl yn swnio’n rhy dda i fod yn wir, mae’n debygol ei bod.
 • Peidiwch ag ymrwymo i’r cynnyrch cyntaf a welwch na chynnyrch lle y bydd cwmni yn cysylltu â chi’n annisgwyl. Dylech bob amser gymharu cynhyrchion er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn dewis y cynnyrch cywir.
 • Darllenwch y gwaith papur a gewch a sicrhewch eich bod yn ei ddeall - cofiwch ofyn a bydd unrhyw beth yn aneglur.
 • Caiff rhai cynhyrchion buddsoddi eu darparu gan gwmnïau na chânt eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA). Os nad yw’r cwmni wedi’i reoleiddio, yna ni fyddwch yn gallu defnyddio Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol na Chynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol.

Gofynnwch am gyngor proffesiynol

Gall buddsoddiadau risg uchel fod yn gymhleth. Gall ymgynghorwyr ariannol eich helpu i ddod o hyd i'r cynhyrchion buddsoddi cywir ac osgoi'r rhai sy'n anaddas i chi.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.