Risgiau buddsoddi a sgam gyda chryptoarian

Cyhoeddwyd ar:

Yn ddiweddar, rydym i gyd wedi gweld yr anawsterau, ynghyd â'r gwahanol lefelau o risg sy'n gysylltiedig â buddsoddiadau digidol fel Bitcoin, Non-Fungible Tokens (NFTs), Ethereum, Tether, USD Coin, Stable Coin a Binance Coin ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel TikTok ac Instagram, weithiau yn cael hwb gan ddylanwadwyr. Mae'r blog hwn yn canolbwyntio ar y risgiau sy'n gysylltiedig â cryptoarian a beth i’w gwylio amdano, gan nad yw'r risgiau sy'n gysylltiedig â rhoi eich arian yn y mentrau hyn bob amser yn amlwg, ac efallai na fydd rhai o'r gweithgareddau hyn yn cael eu rheoleiddio yn y DU.

Beth yw buddsoddi?

Mae buddsoddiadau yn rhywbeth rydych yn ei brynu neu'n rhoi eich arian i mewn iddo i gael elw proffidiol. Gall buddsoddi eich arian fod yn gam nesaf sylweddol pan rydych wedi meistroli cynilion rheolaidd.

Gyda chostau byw cynyddol, os ydych yn teimlo eich bod yn cael eich gwasgu’n ariannol, efallai y cewch eich temtio gan yr addewid o enillion uchel trwy fuddsoddi mewn cryptoarian neu NFTs. Un o'r chwaraewyr cymharol newydd yn y farchnad fuddsoddi yw cryptoarian, ac maent wedi dod yn boblogaidd ac yn gyffredin yn y DU.

Ond oherwydd nad yw'r rhan fwyaf o bobl yn deall yn llawn sut mae gwahanol fathau o arian cyfred digidol yn gweithio, pa mor anweddol y gall rhai ohonynt fod, neu efallai nad oes unrhyw ddiogelwch os aiff pethau o chwith, mae risg go iawn y gallech fod yn ymgymryd â mwy o risg nag rydych wedi'i ei ddisgwyl ac, mewn sefyllfa waeth o bosibl, gallech adael eich hun yn agored i sgamiau.

Mae hefyd yn werth nodi y gall tynnu allan neu gyfnewid cryptoarian a'i newid yn arian cyfred fiat fod yn anodd ac yn cymryd llawer o amser. Ychydig o fusnesau yn y DU (yn bennaf mewn technoleg a diwydiant ffasiwn) a fydd yn derbyn darnau arian penodol ond, ar hyn o bryd, nid yw darnau arian digidol yn cael eu derbyn yn eang.

Yn ogystal, rhaid i crypto-ATM gael ei gofrestru gyda'r FCA. Ar hyn o bryd, nid oes crypto-ATM wedi'u cofrestru i weithredu'n gyfreithlon yn y DU ac, er y gallai hyn newid yn y dyfodol, mae'n bwysig y dylai unrhyw un sy'n dymuno defnyddio cyfleusterau o'r fath wirio gyda'r FCA yn gyntaf.

Felly, os ydych chi'n cael eich gwasgu'n ariannol ac nad oes gennych hylifedd, efallai nad asedau o'r fath yw'r buddsoddiad mwyaf addas neu hygyrch.

Beth yw cryptoarian?

Mae cryptoarian yn gynrychiolaeth ddigidol o werth neu hawliau cytundebol sy'n defnyddio technegau amgryptio i reoleiddio faint o unedau arian sydd ar gael. Mae'r rhain i gyd yn cael eu trosglwyddo, eu cadw neu eu masnachu'n electronig.

Nid yw eu gwerth yn seiliedig ar unrhyw asedau neu stoc ffisegol sylfaenol (fel eiddo neu gyfranddaliadau). Mae'n cael ei yrru gan brinder a theimlad y farchnad yn unig (sut mae pobl yn teimlo am y buddsoddiad hwn), ac felly maent yn agored i newidiadau cyson neu annisgwyl mewn gwerth.

Mae hyn yn ei gwneud yn wahanol iawn i arian cyfred traddodiadol, lle mae banc canolog yn gyrru gwerth cymharol yr ased, a all gamu i mewn a sefydlogi unrhyw anwadalwch, er enghraifft, trwy addasu cyfraddau llog.

A yw cryptoarian yn ddiogel?

Yn y cyfnod hwn o ansicrwydd economaidd, mae anwadalrwydd yn uchel, sy'n un rheswm pam y bu newidiadau dramatig o'r fath mewn gwerthoedd asedau crypto dros y flwyddyn hon.

Darganfyddwch fwy ar wefan Banc Lloegr am cryptoarian a pham ei fod mor gyfnewidiolYn agor mewn ffenestr newydd

Rheoliadau cryptoarian

Mae masnachu cryptoarian yn gyfreithiol yn y DU cyhyd â bod y masnachwyr (er enghraifft, cyfnewidfeydd) wedi'u cofrestru gyda'r FCA. Mae'r FCA yn gwirio bod gan gwmnïau asedau crypto weithdrefnau gwrth-wyngalchu arian effeithiol (AML) ac ariannu terfysgaeth ar waith. Mae hyn yn rhoi rhywfaint o sicrwydd bod y cwmnïau hyn yn rheoli'r risg o wyngalchu arian ac ariannu gwrthderfysgaeth. Gallwch ddarganfod a yw cwmni crypto-masnachu wedi'i gofrestru ar wefan yr FCAYn agor mewn ffenestr newydd.

Masnachu tocynnau diogelwch (tocynnau gyda nodweddion penodol sy'n darparu hawliau a rhwymedigaethau tebyg i fuddsoddiadau penodedig, fel cyfranddaliad neu declyn dyled) yw'r unig ased crypto a reoleiddir gan yr FCA. Mae mathau eraill o asedau (er enghraifft, NFTs) yn gwbl heb eu rheoleiddio.

Er bod mwy o bobl bellach yn ymwybodol o gryptoarian, gan gynnwys Bitcoin, nid yw llawer yn ymwybodol nad yw'r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA)Yn agor mewn ffenestr newydd yn rheoleiddio mathau penodol o arian cyfred ac nad yw asedau crypto yn cael eu hamddiffyn gan yr FCA neu'r FSCS.

Ni allwch hefyd gwyno am y gwasanaeth a gawsoch, megis a gawsoch eich cam-werthu cynnyrch cryptoarian.

Os oes gennych broblem gyda'ch buddsoddiad crypto, ni allwch gwyno am y gwasanaeth a gawsoch ac ni fyddwch yn gallu cael unrhyw ddiogelwch neu iawndal trwy'r Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol (FSCS)Yn agor mewn ffenestr newydd neu gwyno i Wasanaeth yr Ombwdsmon AriannolYn agor mewn ffenestr newydd

Mae'r FCA hefyd yn rheoleiddio sut mae cwmnïau'n gwerthu cryptoarian i fuddsoddwyr yn y DU. Rhaid i bob cwmni sy'n hysbysebu cryptoarian:

 • roi "cyfnod ailfeddwl" 24 awr i gwsmeriaid newydd. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi aros 24 awr cyn cwblhau eich trafodiad.
 • cynnwys rhybudd risg clir
 • bod yn glir, yn deg a heb gamarwain
 • peidio â chyfeirio ffrind a bonysau cofrestru

Os nad yw'r busnes wedi'i gofrestru gyda'r FCA, gallech roi eich arian mewn tocyn sgam neu/a thrwy gyfnewidfa sgam yn y pen draw.

Hefyd, os ewch chi am gyfnewidfa cryptoarian y tu allan i'r DU, nid oes unrhyw sicrwydd na fyddwch yn cael eich sgamio.

A allaf ymddiried mewn argymhellion buddsoddi ar gyfryngau cymdeithasol?

P'un a yw'n negeseuon ar Instagram, Facebook neu Twitter, neu fideos ar TikTok a YouTube, neu negeseuon ar WhatsApp, mae'n debyg eich bod wedi gweld cyngor a chyfleoedd buddsoddi gan 'arbenigwyr ariannol' hunan-gyhoeddedig a dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol.

Nid yw'n syniad da buddsoddi unrhyw arian yn seiliedig ar argymhelliad a wnaed ar lwyfan cyfryngau cymdeithasol yn unig.  Nid oes gan y rhan fwyaf o bobl sy'n rhoi cyngor buddsoddi ar y llwyfannau hyn unrhyw brofiad ariannol sylweddol na hyfforddiant.

Byddwch yn wyliadwrus o ardystiadau a sgamiau enwogion

Mae rhai enwogion a phobl adnabyddus wedi cymeradwyo arian digidol yn gyhoeddus. Mae Dylanwadwyr ar TikTok (ynghyd â FinTok, term a fathwyd ar gyfer defnyddwyr TikTok sy'n rhannu cyllid personol a chynnwys buddsoddi) ac Instagram hefyd yn hyrwyddo arian cyfred digidol yn drwm.

Gall cwmnïau sy'n gwerthu cryptoarian fanteisio ar eich diffyg profiad neu ddiffyg gwybodaeth am yr arian cyfred digidol, a gallech fod yn agored iawn i gael eich twyllo.

Mae sgamwyr hefyd yn ffugio proffiliau o enwogion neu wefannau cwmnïau cyfreithlon i ddwyn eich gwybodaeth bersonol neu eich cael i fuddsoddi mewn cynlluniau gwneud arian yn gyflym.  Yn ôl Action Fraud, collwyd dros £145m i dwyll cryptoarian yn 2021 yn unig.

Tra ei fod yn hawdd i gredu yr hyn sy’n cael ei hysbysebu heb gwestiynu pethau neu bwyso a mesur yr holl risgiau dan sylw, mae risgiau uchel i fuddsoddi mewn arian digidol yn y ffordd hyn.

Diolch byth, bod arwyddion rhybudd y gallwch eu defnyddio i osgoi dioddef twyll.

Gall sgamiau buddsoddi fod yn llawer mwy cymhleth. Mae rhai o'r sgamiau hyn mor argyhoeddiadol bod hyd yn oed buddsoddwyr proffesiynol wedi disgyn amdanynt.

Sut wyf yn adnabod twyll buddsoddi?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymwybodol o'r arwyddion rhybudd a allai ddangos bod cyfle buddsoddi yn sgam. Dyma rai o'r canlynol isod:

 • Dulliau digymell drwy alwad ffôn, neges destun, e-bost neu rywun yn curo ar eich drws.
 • ·Pan nad yw cwmni'n caniatáu i chi eu ffonio'n ôl.
 • Lle rydych yn cael eich gorfodi i wneud penderfyniad cyflym neu os yw pwysau yn cael ei roi arnoch i wneud hynny.
 • Dim ond rhifau ffôn symudol neu gyfeiriad blwch post yw manylion cyswllt a roddir i chi, neu a ddarganfyddir ar eu gwefan.
 • Rydych yn cael cynnig elw uchel ar eich buddsoddiad ond dywedir wrthych ei fod yn risg isel.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r teclyn ScamSmartYn agor mewn ffenestr newydd ar wefan yr FCA.

Gwiriwch gofrestr yr FCA o gwmnïau rheoledig ar wefan yr FCAYn agor mewn ffenestr newydd, neu edrychwch ar restr rhybuddio'r FCAYn agor mewn ffenestr newydd

Beth i'w wneud os ydych yn meddwl eich bod wedi cael eich targedu

Os ydych yn credu bod sgam buddsoddi wedi eich targedu, rhowch wybod i wefan FCA ScamSmartYn agor mewn ffenestr newydd

Os ydych wedi cael eich targedu, hyd yn oed os nad ydych wedi dioddef ohono, gallwch roi gwybod i Action Fraud. Ffoniwch 0300 123 2040 neu defnyddiwch y teclyn hysbysu ar-lein ar wefan Action FraudYn agor mewn ffenestr newydd

Pethau i’w hystyried am fuddsoddi mewn cryptoarian

Os ydych yn meddwl am fuddsoddi mewn cryptoarian, cofiwch nad yw'n ffordd i wneud eich hun yn gyfoethog yn gyflym: mae risg uchel y gallech golli rhywfaint neu'r cyfan o'ch arian, yn enwedig pan fo llawer o ansicrwydd economaidd.

Mae cryptoarian yn llwyfan perffaith ar gyfer sgamwyr. Mae miloedd o bobl yn colli miliynau o bunnoedd oherwydd sgamiau buddsoddi bob blwyddyn. Peidiwch â chael eich temtio gan farchnata, hysbysebion cyfryngau cymdeithasol neu ardystiadau pobl enwog heb wybod beth sydd y tu ôl iddo.

Gall buddsoddi roi enillion uwch na chynilion arian parod dros y tymor canolig i'r hirdymor (o leiaf pump neu ddeng mlynedd fel arfer), ond mae'n dda deall sut i'w wneud yn ddiogel a lleihau unrhyw risgiau.

Os ydych am fuddsoddi, darllenwch ein canllaw Canllaw i ddechreuwyr ar fuddsoddi cyn i chi wneud unrhyw benderfyniadau.

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.