Deall a chymharu eich opsiynau llwybr buddsoddi (ar gyfer tynnu pensiwn i lawr) Beta

Bydd yr offeryn hwn yn eich helpu i archwilio'r opsiwn ar gyfer cymryd arian o'ch cronfa bensiwn a elwir yn gyffredin fel tynnu pensiwn i lawr. Byddwch yn cymryd cyfandaliad di-dreth nawr ac yn tynnu i lawr naill ai incwm rheolaidd neu gyfandaliadau ad hoc, nawr neu yn ddiweddarach.

Efallai y bydd opsiynau llwybr buddsoddi yn addas i chi, os ydych:

Sut all y teclyn hwn fy helpu?

Defnyddiwch yr teclyn hwn i:

  • chwilio o gwmpas am gynhyrchion tynnu i lawr sy'n cynnig opsiynau llwybr buddsoddi parod
  • cymharu faint maen nhw'n ei gostio mewn taliadau blynyddol
  • cymharu sut y bydd y darparwyr pensiwn yn buddsoddi'ch arian gan y bydd hyn yn amrywio

I gael y gorau o'r teclyn, byddwn yn gofyn i chi ddarparu'r manylion canlynol:

  • dyddiad geni
  • gwerth pot pensiwn

Beth alla i ei ddisgwyl o'r teclyn hwn?

Gwyliwch y fideo fer hon (75 eiliad) am lwybrau buddsoddi, gan ddefnyddio'r teclyn a beth i'w wneud os ydych yn ansicr ynghylch eich opsiynau incwm pensiwn. (Lawrlwythwch sgript y fideo) link downloads a PDF

Cwestiynau cyffredin:

Beth os bydd angen mwy o help arnaf ynghylch fy opsiynau incwm pensiwn?

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am eich opsiynau ar gyfer tynnu arian o'ch pensiwn ar wefan Pension Wise (Yn agor mewn ffenestr newydd) neu gallwch drefnu apwyntiad (Yn agor mewn ffenestr newydd) i gael arweiniad diduedd am ddim ar eich opsiynau gan arbenigwr pensiwn dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Faint o incwm gallaf gymryd o fy mhot tynnu pensiwn i lawr?

Gyda phensiwn gallwch dynnu i lawr, chi sy’n penderfynu pryd i ddechrau cymryd arian a faint o incwm i’w gymryd. Gallwch ddefnyddio ein cyfrifiannell tynnu pensiwn i lawr (Yn agor mewn ffenestr newydd) i'ch helpu i amcangyfrif pa mor hir gallai eich pot pensiwn para yn dibynnu ar y lefel o incwm rydych am ei gymryd.

Faint o gyfandaliad di-dreth y gallaf ei gymryd?

Fel rheol, gallwch ddewis cymryd hyd at 25% (chwarter) o'ch pot pensiwn fel cyfandaliad di-dreth. Efallai y bydd rhai pensiynau hyn yn gadael ichi gymryd mwy na 25% felly mae'n werth gwirio gyda'ch darparwr pensiwn.

Darganfyddwch fwy am eich hawl cyfandaliad di-dreth. (Yn agor mewn ffenestr newydd)

A oes angen cynghorydd ariannol arnaf i'm helpu i benderfynu?

Os ydych chi'n ansicr ynghylch pa opsiwn incwm ymddeol sydd orau i chi, faint o incwm i'w gymryd neu sut i fuddsoddi'ch arian ar ôl i chi dynnu'ch cyfandaliad di-dreth yn ôl, yna gallai cael cyngor ariannol fod yn opsiwn da i chi.

Darganfyddwch fwy am ddefnyddio cynghorydd ariannol. (Yn agor mewn ffenestr newydd)

Beth os bydd fy amgylchiadau neu fy nghynlluniau'n newid yn y 5 mlynedd nesaf?

Gallwch newid eich incwm a'ch buddsoddiadau - gan gynnwys newid llwybrau buddsoddi - ar unrhyw adeg. Gallwch hefyd newid darparwyr cynnyrch neu ddewis opsiwn incwm ymddeol gwahanol fel incwm gwarantedig ar unrhyw adeg.

I gael atgoffa o'r hyn y dylech ei ystyried gweler ein tudalen tynnu pensiwn i lawr. (Yn agor mewn ffenestr newydd)

Ein haddewid i chi

  • Rydym wedi cael ein sefydlu gan y llywodraeth, felly mae ein tablau a'n canlyniadau yn ddiduedd
  • Nid ydym yn derbyn unrhyw gymhelliant na chomisiwn
  • Ni fyddwn yn cysylltu â chi nac yn rhannu eich manylion

Arweiniad pensiynau am ddim

Mae help gan ein harbenigwyr pensiwn yn ddiduedd ac am ddim i'w ddefnyddio, p'un ai yw hynny ar-lein neu dros y ffôn.