Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Y ffyrdd gorau i dalu dyledion – Cymru a Lloegr

Darganfyddwch am y gwahanol ffyrdd i helpu i ddelio â’ch dyledion os byddwch ar ei hôl hi gyda’ch biliau dydd i ddydd, benthyciadau ac ad-daliadau cerdyn credyd neu ymrwymiadau ariannol eraill (fel eich rhent neu’ch morgais). Mae’n bwysig cael cyngor am ddim ar ddyledion cyn i chi wneud penderfyniad.

Cynllun Rheoli Dyled (DMP)

 • Mae’r rhain yn caniatau i chi dalu’ch dyledion yn ôl ar gyfradd y gallwch chi ei fforddio.
 • Rydych yn gwneud un taliad misol i’ch darparwr DMP.
 • Bydd eich darparwr DMP yn eich helpu i weithio allan taliad fforddiadwy a siarad â’ch credydwyr.
 • Gallai fod yn bosib os oes gennych chi ddyledion nad ydynt yn flaenoriaeth fel cardiau credyd neu gardiau siop, gorddrafftiau a benthyciadau personol.
arrow icon
arrow icon

Gorchymyn Gostwng Dyled (DRO)

 • Mae’r rhain yn bosibl os ydych ar incwm isel gydag ychydig iawn o asedau.
 • Maent yn rhewi dyledion am flwyddyn ac yna’n ei glirio’n gyfan gwbl os na fydd eich amgylchiadau wedi newid.
arrow icon
arrow icon

Trefniant Gwirfoddol Unigol (IVA)

 • Mae’n gadael i chi dalu’n ôl beth allwch chi ei fforddio, ond byddwch angen o leiaf £70 y mis yn sbâr i dalu eich credydwyr.
 • Mae’n para am gyfnod penodol (pum neu chwe mlynedd fel arfer).
 • Bydd unrhyw beth nad ydych wedi ei dalu’n ôl erbyn diwedd y cyfnod yn cael ei glirio.
 • Mae’n gytundeb cyfreithiol rhwym - golyga hyn, unwaith y byddwch wedi ei arwyddo, mae’n debygol y bydd cosbau llym am ei ganslo.
arrow icon

Methdalu

 • Yn dileu pob dyled y caniateir eu cynnwys mewn gorchymyn methdaliad. Ni ellir cynnwys rhai dyledion, megis benthyciadau cronfa gymdeithasol, benthyciadau myfyrwyr, ôl-ddyledion cynhaliaeth plant neu ddyledion twyllodrus. 
 • Os oes gennych unrhyw asedau, fe'u hasesir i weld a ellir eu defnyddio i ad-dalu'ch dyledion. Fel arfer caniateir i chi gadw rhai asedau, fel offer rydych eu hangen i barhau i weithio. Gall cynghorydd dyledion egluro sut y bydd hyn yn effeithio arnoch chi.
arrow icon

Cynnig taliad llawn neu daliad terfynol

Os oes gennych gyfandaliad a fyddai’n talu rhan o’ch dyledion? Yna gallech ofyn i’ch credydwyr p’un a fyddent yn derbyn rhandaliad ac yn gadael i chi ddileu’r gweddill.

Neu efallai y byddant yn caniatáu i chi wneud taliadau misol am gyfnod a gytunir ac ar ôl hyn bydd y balans yn cael ei ddileu.

arrow icon

Clirio’ch dyledion

 • Yn bosibl mewn sefyllfaoedd eithriadol os nad oes gennych chi incwm, cynilion nag asedau ar gael.
 • Rhaid i chi allu dangos i’ch credydwyr bod eich amgylchiadau’n annhebygol o wella yn y dyfodol - er enghraifft, os ydych chi’n ddifrifol wael.

Siaradwch â chynghorwr dyledion yn rhad ac am ddim i weld a allai’r ateb hwn fod yn addas i chi.

Ceisiwch gyngor dyledion rhad ac am ddim

Y peth gorau i’w wneud bob tro yw trafod gyda chynghorydd ar ddyledion profiadol cyn i chi benderfynu sut y byddwch yn clirio’ch dyledion.

Mae hyn oherwydd bydd y datrysiad dyledion fwyaf addas ar eich cyfer chi yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol.

Gall cynghorydd dyledion roi cymorth i chi wneud y penderfyniadau cywir fel y bydd y rhan fwyaf o’ch arian yn cael ei ddefnyddio i glirio’ch dyledion, sy’n golygu y gallech fod yn rhydd o ddyledion yn gynt na’r disgwyl.

Bydd cynghorydd ar ddyledion:

 • yn trin popeth a ddywedwch yn gyfrinachol
 • byth yn eich beirniadu nac yn gwneud i chi deimlo’n ddrwg am eich sefyllfa
 • yn awgrymu ffyrdd i ddelio â dyledion nad oeddech chi’n ymwybodol ohonynt efallai
 • yn gwirio eich bod wedi ymgeisio am bob un o’r budd-daliadau a’r hawliadau sydd ar gael i chi
 • bob amser yn gwneud yn siwr eich bod yn gyffyrddus gyda’ch penderfyniad.

Mae tri chwarter y bobl sy'n cael cyngor ar ddyledion yn teimlo mwy o reolaeth ar eu cyllid wedi hynny.

Gallwch ddod o hyd i gyngor dyled o ansawdd uchel am ddim nawr gan ddefnyddio ein teclyn lleoli cyngor ar ddyledion. 

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.