Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Beth yw Cynllun Rheoli Dyled (DMP)?

Mae Cynllun Rheoli Dyled (DMP) yn caniatáu i chi dalu'ch dyledion ar gyfradd y gallwch ei fforddio. Darganfyddwch fwy am sut mae'n gweithio a pha ddyledion y gallwch eu defnyddio ar eu cyfer. Gallwch hefyd siarad ag ymgynghorydd dyled am ddim ynghylch ai dyma'r ffordd orau i dalu neu glirio'ch dyledion.

Sut mae Cynllun Rheoli Dyled yn gweithio

Gallai Cynllun Rheoli Dyled (DMP) fod i chi os oes gennych ddyledion nad ydynt yn flaenoriaeth fel cardiau credyd neu siop, gorddrafftiau a benthyciadau personol.

Bydd eich darparwr DMP yn helpu cyfrifo taliad fforddiadwy i chi ac yn siarad gyda’ch credydwyr.

Fel arfer mae angen i chi gael o leiaf £5 neu fwy i'w dalu i bob un o'ch credydwyr, er y gall y swm hwn amrywio rhwng darparwyr.

Byddwch yn gwneud un taliad misol i’r darparwr DMP, sydd yn ei dro yn talu credydwyr ar eich rhan.

Pa ddyledion allaf i eu talu gyda Chynllun Rheoli Dyled?

Gallwch ond defnyddio Cynllun Rheoli Dyled ar gyfer dyledion nad ydynt yn flaenoriaeth.

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • gorddrafftiau
 • benthyciadau personol
 • benthyciadau banc neu gymdeithas adeiladu
 • arian wedi’i fenthyca gan ffrindiau neu deulu
 • dyledion cerdyn credyd, cerdyn siop neu fenthyciadau diwrnod cyflog
 • dyledion catalog, credyd cartref neu gredyd mewn siop.
arrow icon

Pa ddyledion na allaf i eu talu gyda Chynllun Rheoli Dyled?

Ni allwch ddefnyddio Cynllun Rheoli Dyled i dalu dyledion blaenoriaeth.

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • dirwyon llys
 • Trwydded Deledu
 • Treth Cyngor
 • biliau nwy a thrydan
 • cynhaliaeth a chynnal plentyn
 • Treth Incwm, Yswiriant Gwladol a TAW
 • morgais, rhent ac unrhyw fenthyciadau a sicrhawyd yn erbyn eich cartref
 • cytundebau hurbwrcas, os yw’r hyn rydych yn ei brynu â nhw yn hanfodol.
arrow icon
arrow icon

Pwy sy’n cynnig Cynlluniau Rheoli Dyled?

Gall llawer o sefydliadau cynghori ar ddyledion am ddim eich helpu i benderfynu a yw DMP yn iawn i chi a gall rhai hefyd drefnu cynllun i sicrhau bod yr holl arian rydych chi'n ei dalu ynddo yn mynd tuag at ad-dalu'ch dyledion.

arrow icon

Os byddwch yn dewis darparwr sy’n codi ffi, dylech fod yn ymwybodol bod yn rhaid i bob darparwr DMP gael ei awdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) i sicrhau eu bod yn bodloni’r safonau a gytunwyd.

Cyn eich bod yn cytuno i dderbyn cynllun gyda darparwr sy’n codi ffi, gwiriwch eu bod wedi eu hawdurdodi.

arrow icon

Cael cyngor am ddim am Gynllun Rheoli Dyled

Mae bob amser yn well trafod pethau gyda chynghorydd dyledion profiadol cyn i chi benderfynu cymryd Cynllun Rheoli Dyled.

Mae hyn oherwydd bod y datrysiad dyledion sydd orau i chi yn ddibynnol ar eich amgylchiadau personol ac efallai nad hwn fydd.

Gall cynghorwyr dyledion eich helpu i wneud y penderfyniadau cywir fel y bydd y rhan fwyaf o’ch arian yn mynd ar dalu eich dyledion.

Mae hyn yn golygu y gallech fod yn rhydd o ddyledion yn gynt nag yr ystyrioch.

Bydd cynghorydd dyledion:

 • yn trin popeth a ddywedwch yn gyfrinachol
 • byth yn eich barnu na’n gwneud i chi deimlo’n wael am eich sefyllfa
 • yn awgrymu ffyrdd i ddelio â dyledion nad oeddech chi’n ymwybodol ohonynt efallai
 • yn gwirio eich bod wedi gwbeud cais am yr holl fudd-daliadau a hawliadau sydd ar gael i chi
 • bob amser yn gwneud yn siwr eich bod yn gyffyrddus gyda’ch penderfyniad.

Mae tri chwarter y bobl sy'n cael cyngor ar ddyledion yn teimlo mwy o reolaeth ar eu cyllid wedi hynny.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.