Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Beth yw Gorchymyn Gweinyddu?

Darganfyddwch fwy am sut mae Gorchymyn Gweinyddu yn gweithio ac ar gyfer pa ddyledion allwch chi ei ddefnyddio. Yna siaradwch gyda chynghorydd dyledion am p’un ai dyma’r ffordd orau i glirio eich dyledion. 

Sut mae Gorchymyn Gweinyddu yn gweithio

Mae Gorchymyn Gweinyddu yn gytundeb ffurfiol, rhwymol gyfreithiol rhyngoch chi a'ch credydwyr i ad-dalu'ch dyledion dros gyfnod o amser.

Gallwch wneud cais i’r Llys Sirol am Orchymyn Gweinyddu os:

 • mae gennych un Dyfarniad Llys Sirol neu Un Dyfarniad Uchel Lys yn eich herbyn o leiaf
 • rydych yn dymuno atal y bobl y mae arnoch arian iddynt (eich credydwyr) rhag gweithredu ymhellach yn eich erbyn.

Bydd barnwr yn penderfynu pa un ai i gymeradwyo Gorchymyn Gweinyddu neu beidio. Yn ddibynnol ar y sefyllfa, efallai y bydd y barnwr yn gofyn i chi fynychu gwrandawiad llys

Os cytunir ar y Gorchymyn, bydd eich holl ddyledion yn cael eu trin gyda’i gilydd.

Cytunwch i wneud taliadau misol rheolaidd i’r llys am y swm llawn sy’n ddyledus i’ch holl gredydwyr.

Yna mae’r llys yn rhannu’r arian ymysg y credydwyr hynny.

Gwaherddir eich credydwyr rhag cysylltu â chi heb ganiatâd y llys.

Bydd y llys yn cynnwys ffioedd ar gyfer pob ad-daliad, ond ni all hyn fod yn fwy na 10% o'r cyfanswm sy'n ddyledus gennych.

A gaf i ymgeisio am Orchymyn Gweinyddu?

Efallai y gallech wneud cais i’r Llys Sirol am Orchymyn Gweinyddu:

 • os oes gennych chi ddwy ddyled o leiaf
 • os oes arnoch chi lai na chyfanswm o £5,000
 • mae gennych un Dyfarniad Llys Sirol neu Un Dyfarniad Uchel Lys yn eich herbyn o leiaf
 • os allwch chi fforddio gwneud taliadau rheolaidd tuag at eich dyledion – gall hyn fod cyn lleied ag £1 fesul dyled.
arrow icon

Beth yw Gorchymyn Cyfansawdd?

Os yw’n annhebygol y byddwch yn gallu talu’r ddyled yn llawn dros gyfnod rhesymol, gall y llys gytuno i warantu Gorchymyn Cyfansawdd.

Mae’r Gorchymyn hwn yn caniatáu i chi dalu rhan o’r hyn sy’n ddyledus gennych yn ôl, ac fe gaiff y gweddill ei ddileu. 

Ceisiwch gyngor dyledion rhad ac am ddim

arrow icon

Mae’n well trafod pethau gyda arbenigwr dyledion profiadol cyn i chi benderfynu ymgeisio am Orchymyn Gweinyddu neu Gyfansawdd.

Mae hyn oherwydd bod y datrysiad dyledion sydd orau i chi yn ddibynnol ar eich amgylchiadau personol.

Gall arbenigwr dyled eich helpu i wneud y penderfyniadau cywir felly bydd y rhan fwyaf o'ch arian yn mynd i dalu'ch dyledion.

Mae hyn yn golygu y gallech fod yn rhydd o ddyledion yn gynt nag yr ystyrioch.

Bydd arbenigwr dyledion:

 • yn trin popeth a ddywedwch yn gyfrinachol
 • byth yn eich barnu na’n gwneud i chi deimlo’n wael am eich sefyllfa
 • yn awgrymu ffyrdd i ddelio â dyledion nad oeddech chi’n ymwybodol ohonynt efallai
 • yn gwirio eich bod wedi ymgeisio am yr holl fudd-daliadau a hawliau sydd ar gael i chi
 • yn gwneud yn siŵr eich bod chi'n gyffyrddus â'ch penderfyniad bob amser

Mae tri chwarter y bobl sy'n cael cyngor ar ddyledion yn teimlo mwy o reolaeth ar eu cyllid wedi hynny.

Gyda rhai gwasanaethau cynghori ar ddyledion, gallwch fynd trwy'r opsiynau a gwneud penderfyniad eich hunan os dyna beth sydd orau gennych.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.