Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Hawlio taliad cymorth profedigaeth a budd-daliadau eraill

Mae marwolaeth partner yn brofiad anodd iawn. Gall fod hyd yn oed yn fwy anodd os oes yn rhaid i chi fyw ar incwm is. Mae’r cymorth y gallwch chi ei hawlio yn dibynnu ar eich perthynas â’r person fu farw ac yn dibynnu a oeddech chi’n briod, mewn partneriaeth sifil neu’n byw gyda’ch partner. Darganfyddwch fwy am y budd-daliadau profedigaeth a chymorth arall y gallech chi fod yn gymwys iddynt os ydych chi bellach yn byw ar incwm isel. 

Budd-daliadau profedigaeth os oeddech yn briod neu mewn partneriaeth sifil

Mae budd-daliadau profedigaeth i bobl y mae eu gŵr, eu gwraig neu’u partner sifil wedi marw. Bydd pa fudd-daliadau a faint yr ydych chi’n gymwys i’w dderbyn yn dibynnu ar:

 • eich oedran
 • a oes gennych blant dibynnol
 • a oedd y person sydd wedi marw wedi talu digon o gyfraniadau Yswiriant Gwladol yn ystod eu hoes gweithio.
arrow icon

Os oeddech chi a’ch partner sifil yn gymwys i hawlio Lwfans Priodas ar unrhyw adeg o Ebrill 2015, ond na wnaethoch ei hawlio cyn marwolaeth eich partner, gallwch nawr hawlio gwerth hyd at bedair blynedd o daliadau ôl-ddyddiedig a fethwyd.

arrow icon

Taliad Cymorth Profedigaeth

Mae’r Taliad Cymorth Profedigaeth yn cymryd lle’r Lwfans Profedigaeth, Lwfans Rhiant Gweddw a’r Taliad Profedigaeth.

Telir y budd-dal i chi ar un o ddau gyfradd, yn ddibynnol ar a ydych yn gyfrifol am blant.

Rhaid eich bod dan oedran Pensiwn y Wladwriaeth er mwyn hawlio’r Taliad Cymorth Profedigaeth.

Rhaid bod eich priod neu bartner sifil wedi gwneud cyfraniadau Yswiriant Gwladol am o leiaf 25 wythnos yn ystod eu oes gwaith er mwyn i chi fod yn gymwys. Os bu eich gŵr, eich gwraig, neu’ch partner sifil farw o ganlyniad i anaf diwydiannol, efallai na fydd eu cyfraniadau Yswiriant Gwladol yn bwysig.

Telir y Taliad Cymorth Profedigaeth am 18 mis yn unig wedi’r dyddiad pan fu farw eich cymar neu bartner sifil.  Felly mae’n bwysig eich bod yn ei hawlio cyn gynted â phosibl i osgoi colli unrhyw arian.

Faint yw Taliad Cymorth Profedigaeth?

Telir Taliad Cymorth Profedigaeth ar naill ai gyfradd uwch neu gyfradd safonol: 

Cyfradd uwch

Fe’i telir i ferched beichiog neu os oes hawl gennych i Fudd-dal Plant. Byddwch chi’n derbyn:

 • taliad misol o £350 am 18 mis ar ôl y farwolaeth
 • un taliad o £3,500 yn ystod y mis cyntaf.

Cyfradd safonol

I bawb arall. Yn 2021/22 byddwch chi’n derbyn:

 • taliad misol o £100 am 18 mis
 • un taliad o £2,500 yn ystod y mis cyntaf.

Efallai y byddwch hefyd yn gallu hawlio budd-daliadau incwm isel eraill i ychwanegu at eich incwm, fel credydau treth, Budd-dal Tai, Gostyngiad Treth Cyngor neu Gredyd Cynhwysol.

Sut ydw i’n hawlio Taliad Cymorth Profedigaeth?

Gallwch hawlio o’r dyddiad pan fydd y person yn marw.

Gellir ôl-ddyddio ceisiadau am hyd at dri mis yn unig.

Felly, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n hawlio o fewn tri mis i farwolaeth eich priod neu bartner sifil neu allech golli rhai o’ch taliadau.

Ffoniwch linell gymorth y Gwasanaeth Profedigaeth neu casglwch ffurflen o’ch Canolfan Byd Gwaith lleol.

Llinell gymorth Gwasanaeth Profedigaeth

Ffôn: 0800 731 0469
Iaith Gymraeg: 0800 731 0453

Ffôn Testun: 0800 731 0464
Iaith Gymraeg: 0800 731 0456

Dydd Llun i Ddydd Gwener, 9.30am i 3.30pm

arrow icon

Budd-daliadau profedigaeth os oeddech yn byw gyda’ch gilydd

Ni allwch chi hawlio budd-daliadau profedigaeth os oeddech chi’n byw gyda’ch gilydd ond nad oeddech yn briod neu mewn partneriaeth sifil.

Ond, wedi marwolaeth eich partner gallwch geisio gwneud cais am Gredyd Cynhwysol os ydych chi nawr yn byw ar incwm isel.

arrow icon

Sut i hawlio budd-daliadau os ydych ar incwm isel

arrow icon

Mae rhai budd-daliadau’n amodol ar brawf modd. Golyga hyn y bydd unrhyw gynilion neu incwm sydd gennych yn effeithio ar p’un a oes gennych hawl i dderbyn budd-daliadau.

Mae hyn yn cynnwys etifeddiaeth sy’n mynd â’ch cynilion dros y trothwy £16,000.

Ceisiwch roi gwybod am y farwolaeth cyn gynted â phosibl. Bydd hyn yn eich helpu i dderbyn y budd-daliadau y mae gennych yr hawl iddynt cyn gynted â phosibl.

Er mwyn gwneud hyn, bydd angen i chi roi gwybod i’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) bod y person wedi marw.

arrow icon

Dywedwch Wrthym Unwaith

Os ydych yn byw yng Nghymru, yr Alban neu Loegr, gallwch gysylltu â gwasanaeth Dywedwch Wrthym Unwaith i ganslo budd-daliadau a hawliadau’r ymadawedig.

Gall y gwasanaeth Dywedwch Wrthym Unwaith hefyd hysbysu’r DVLA, CThEM, Y Swyddfa Basport a’r cyngor lleol ar eich rhan.  A gallant wirio os ydych chi’n gymwys am gymorth gyda chostau angladd neu fudd-daliadau eraill.

arrow icon

Llinell gymorth y Gwasanaeth Profedigaeth

I ddarganfod am Daliad Cymorth Profedigaeth, ffoniwch linell gymorth y Gwasanaeth Profedigaeth ar 0800 731 0469 neu 0800 731 0453 am wasanaeth Cymraeg.

Darganfyddwch fwy yn cynnwys costau galwadau ar wefan GOV.UK

Gogledd Iwerddon

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, cysylltwch â’r Gwasanaeth Profedigaeth ar 0800 085 2463.

Darganfyddwch fwy ar wefan nidirect

arrow icon

Cofiwch, rhaid i chi roi gwybod am unrhyw newid mewn amgylchiadau cyn gynted â phosib. Bydd hyn o gymorth i chi gael y budd-daliadau sy’n ddyledus i chi.

I ddarganfod pa fudd-daliadau allech chi eu hawlio a sut i wneud cais, defnyddiwch un o’r cyfrifianellau budd-daliadau yn yr adran olaf o’r canllaw hwn. 

Taliad Angladd

Beth yw Taliad Angladd?

Os ydych ar incwm isel ac yn cael anhawster talu am angladd eich partner, gallwch wneud cais am Daliad Angladd.

Os gwnaeth y person a fu farw adael arian, fel arfer bydd angen i chi dalu yn ôl unrhyw swm y gwnaethoch chi ei dderbyn trwy’r cynllun Taliadau Angladd. 

Faint gewch chi

Mae’r swm y byddwch chi’n ei dderbyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Ond fe allai fod hyd at £1,000 tuag at gostau angladd a thaliadau i dalu am gostau pethau megis ffioedd claddu neu amlosgi. 

arrow icon

Sut mae eich budd-daliadau profedigaeth yn effeithio ar fudd-daliadau eraill

Os ydych chi’n cael Taliad Cymorth Profedigaeth ni fydd yn effeithio ar eich budd-daliadau eraill am flwyddyn.

Wedi hynny, bydd yr incwm a gewch ohono yn cael ei ystyried ar gyfer budd-daliadau prawf modd yn cynnwys:

 • Credydau Treth
 • Credyd Cynhwysol
 • Cymhorthdal Incwm
 • Budd-dal Analluogrwydd
 • Lwfans Ceisio Gwaith
 • Lwfans Gofalwr
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth.

Efallai y bydd y cyfandaliad y byddwch chi’n ei dderbyn fel rhan o Daliad Cymorth Profedigaeth yn cyfrif fel cynilion pan gyfrifir eich hawliad i rai budd-daliadau ar sail prawf modd.

Fydd hyn ddim ond os oes gennych chi unrhyw gyfandaliad yn weddill wedi 12 mis sy’n mynd â chi dros y terfyn cynilion o £6,000 ar gyfer budd-daliadau prawf modd.

Mae hyn yn golygu y gallech weld lleihad mewn unrhyw rai o’r budd-daliadau hyn y gallech fod yn eu cael:

 • Cymhorthdal Incwm
 • Budd-dal Tai
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Credyd Cynhwysol.

Er mwyn gweld sut y gallai hyn effeithio ar fudd-daliadau eraill, cysylltwch â’r Gwasanaeth Profedigaeth ar 0800 731 0469, neu 0800 731 0453 am wasanaeth Cymraeg

Darganfyddwch fwy, yn cynnwys costau galwadau ar wefan GOV.UK

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, cysylltwch â’r Gwasanaeth Profedigaeth ar 0800 085 2463.

Darganfyddwch fwy ar wefan nidirect

Cyfrifianellau budd-daliadau

Mae nifer o gyfrifianellau budd-daliadau a all eich helpu i gyfrifo beth allwch ei hawlio, gan gynnwys ar y wefannau hyn:

 

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.