Prydlesu car ar gytundeb prydlesu personol (PCH)

Mae cytundeb prydlesu personol (PCH) yn rhoi cyfle i chi yrru car newydd bob ychydig o flynyddoedd, â thaliadau misol cymharol isel a dim pryderon am werth ailwerthu’r car. Fodd bynnag, ni fydd yn rhoi dewis i chi brynu’r car ar ddiwedd y cytundeb.

Sut mae prydlesu car yn gweithio?

Mae prydlesu car yn debyg i rentu tymor hir – byddwch yn talu ffi fisol sefydlog i ddefnyddio’r car am gyfnod o amser a nifer o filltiroedd a gytunir arnynt.

Efallai bydd angen i chi basio gwiriad credyd i gael eich cytundeb. Gallwch wirio’ch sgôr credyd â:

Ni fydd gwiriadau credyd prydlesu car yn asesu’ch gwariant eraill felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu fforddio’r ad-daliadau. Mae hyn yn golygu bod angen i chi wneud yn siŵr bod y costau o fewn eich cyllideb.

I dorri’n rhydd o gytundeb PCH yn gynnar efallai na fyddwch yn medru rhoi diwedd ar y cytundeb ar unwaith. Efallai y bydd rhai costau ychwanegol i’w talu cyn i chi adael nad oeddech wedi eu hystyried yn eich cyllideb.

Gall hyn fod yn broblem os ydych yn dod â chytundeb i ben gan na allwch fforddio’r taliadau mwyach.

Sut rwyf yn cyllido car ar gytundeb prydlesu personol (PCH)?

Os ydych yn dymuno prydlesu car dros gyfnod hir ond ddim yn dymuno ei brynu, y dewis rhataf mae’n debyg yw drwy PCH. Dyma’r manylion:

 • mae’r cytundeb prydlesu yn para dwy i bum mlynedd.
 • bydd angen i chi basio gwiriad credyd gorfodol yn gyntaf.
 • mae rhaid i chi dalu tua tri mis o’r brydles ymlaen llaw.
 • ni fydd y cerbyd fyth yn perthyn i chi yn ystod y cytundeb ac bydd rhaid i chi ei ddychwelyd ar ddiwedd y cyfnod.
 • mae taliadau misol yn uwch fel arfer nag ar gyfer cerbydau cyfatebol a brydlesir drwy PCP, ond dros gyfnod llawn y cytundeb byddwch yn talu llai ar PCH yn arferol.
 • Weithiau gallwch gael pecyn cynhaliaeth sy’n cynnwys pethau fel treth car blynyddol (treth ffordd) neu wasanaethu.
 • Mae amodau a thelerau llym, fel cyfyngiad ar y nifer o filltiroedd y caniateir i chi deithio.

Faint rwyf yn ei dalu y mis ar PCH?

Mae taliadau misol yn uwch fel arfer na phe byddech wedi prydlesu’r car drwy PCP. Y rheswm am hyn yw eich bod yn prydlesu ar sail swm llawn am y cerbyd ac â PCP rydych yn benthyca rhan o’r gwerth.

Fodd bynnag, mae’r swm y byddwch yn ei dalu dros gyfnod llawn y cytundeb yn aml yn llai na PCP. Ond mae pob cytundeb yn wahanol felly cofiwch chwilio am y cynnig gorau a chymharwch y gost yn llawn gan gynnwys y costau cynnal.

Mewn sawl ffordd mae PCP yn debyg, ond yn galluogi i chi brynu’r car ar ddiwedd y cytundeb.

Cyfyngiadau wrth i chi brydlesu car

Yn unol â phob cytundeb rhentu, mae rhai cyfyngiadau y bydd angen i chi eu hystyried:

 • Ni fyddwch yn gallu addasu’r car mewn unrhyw ffordd – er enghraifft, ychwanegu bar tynnu – heb ganiatâd. Fodd bynnag, gallwch ofyn i’r cwmni prydlesu wneud addasiadau cyn i chi ei gymryd.
 • Os ydych yn mynd dros y terfyn milltiredd, bydd rhaid i chi dalu cosb am y milltiroedd ychwanegol hyn ar ddiwedd y cytundeb. Yn arferol mae hyn yn 10c fesul pob milltir ychwanegol, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn amcangyfrif eich cyfanswm milltiroedd yn gywir. Deallwch y cost o fynd dros y terfyn milltiroedd. Gall fod yn rhatach dewis cytundeb â mwy o filltiroedd na thalu cosbau.
 • Mae rhaid i chi ddychwelyd y car ‘mewn cyflwr da’ (wedi ystyried ‘traul dderbyniol’). Felly os, er enghraifft, caiff eich drych ochr ei dorri, efallai y codir tâl arnoch am y gost o’i drwsio.
 • Os ydych yn bwriadu mynd â’ch car dramor, efallai y byddwch angen cael caniatâd ysgrifenedig gan y cwmni cyllid bob tro y byddwch yn gwneud hynny ac efallai y bydd rhaid i chi dalu i wneud hynny hefyd.

Y gwahaniaeth mawr rhwng PCP a PCH: prynu a bod yn berchen ar y cerbyd

Defnyddio PCH Defnyddio PCP

Mae cyfanswm cost cytundeb PCP yn debygol o fod yn uwch o ganlyniad i flaendaliadau a thaliadau balŵn. 

Gall eich bod yn berchen ar y car ar ddiwedd cytundeb PCP, felly rydych yn talu tuag at ased y gallech werthu rhyw ddiwrnod.

Mae taliadau misol PCH fel arfer yn uwch.

Mae taliadau PCP fel arfer yn is.

Bydd rhaid i chi wneud taliad rhenti cychwynnol sydd fel arfer yn hafal i les chwe mis.

Fel arfer mae’n rhaid i chi dalu blaendal o tua 10%, ond gallech dalu mwy.

Gyda PCH, gall y rhoddwr adfeddu’r car heb orchymyn llys.

Gyda PCP, gall y rhoddwr adfeddu’r car heb orchymyn llys. Ond os ydych wedi talu o leiaf treian gyfanswm y taliadau, nid oes modd iddynt adfeddu’r car heb orchymyn llys.

Yn gyffredinol rydych ynghlwm a’r cytundeb am y cyfnod llawn.

Os ydych am orffen y cytundeb yn gynnar, bydd rhaid eich bod wedi talu o leiaf hanner gwerth y cerbyd. Os nad ydych, bydd rhaid i chi dalu’r gwahaniaeth. 

Eich hawliau os ydych yn dymuno canslo cynllun PCH

Mae dod â PCH i ben yn gynnar yn golygu y gallech orfod talu costau’r brydles yn llawn, felly meddyliwch yn ofalus cyn canslo’r cytundeb a chanfod yn union beth fyddai cyfanswm y costau hyn.

Beth i’w wneud os ydych yn dechrau mynd ar ei hôl â’ch taliadau cyllido car

Dychwelyd y car

Cyn belled â’ch bod wedi talu (neu’n medru talu) hanner cost y car, mae’r hawl gennych i’w ddychwelyd. Ar gyfer PCH, gall rhagor o daliadau fod yn ddyledus, felly gwiriwch eich cytundeb.

Siarad â’r cwmni cyllido

Gall gynnig ymestyn hyd y brydles, a fyddai’n gostwng eich taliadau misol, neu ddod i drefniant arall i’ch helpu

Cymharu cytundebau prydlesu car

Os ydych yn ystyried prydlesu car, cofiwch edrych ar ychydig o safleoedd cymharu gwahanol.

Dyma rai awgrymiadau:

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.