Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Faint yw'r bil nwy a thrydan cyfartalog y mis?

Cyhoeddwyd ar:

Wedi’i ddiweddaru diwethaf:

Mae'n anodd cyfrifo'r bil nwy a thrydan cyfartalog ar draws y DU gan ei fod yn dibynnu ar amrywiaeth o ffactorau. Bydd cost eich bil eich hun yn dibynnu ar y math o eiddo rydych yn byw ynddo, ble rydych yn byw, y system wresogi sydd gennych, effeithlonrwydd ynni'r eiddo, nifer y bobl sy'n byw yno, a'ch defnydd personol.

Beth yw'r bil nwy cyfartalog y mis?

bil nwy blynyddol cyfartalog ar gyfer 2021 (Agor mewn ffenestr newyddoedd £575, neu £47.92 bob mis yn seiliedig ar ystadegau’r llywodraeth o ddefnydd blynyddol o 13,600 kWh y flwyddyn.

Mae hynny’n gynnydd o 3.2% y llynedd o’i gymharu â’r prisiau ar gyfer 2020.

Beth yw'r bil trydan cyfartalog y mis?

bil trydan cyfartalog y flwyddyn ar gyfer 2021 (Agor mewn ffenestr newydd)oedd £764, yn seiliedig ar ddefnydd blynyddol o 3,600 kWh y flwyddyn. Mae hynny’n £64 y mis, cynnydd o 7.5% ers 2020.

Mae hynny’n dod â’r bil nwy a thrydan cyfartalog cyfun ar gyfer 2021 i £1339 y flwyddyn.

Fodd bynnag, mae prisiau ynni wedi cynyddu ers casglu’r ffigurau hon y llynedd. Ar 1 Ebrill 2022 gweler cynnydd o bron £700. Mae hwn yn golygu y gwelodd cwsmeriaid Debyd Uniongyrchol sy’n talu tariffau diofyn gynnydd yn eu biliau blynyddol o £1,277 i £1,971 y flwyddyn (yn seiliedig ar ddefnydd cyfartalog). Rhagwelir y bydd y cap ar brisiau yn cynyddu eto ym mis Hydref eleni. Gallwch gysylltu â’ch darparwr os ydych yn mynd i gael trafferth gyda thaliadau.

arrow icon

Gallai eich bil fod yn is neu’n uwch na’r swm hwn, hyd yn oed os ydych yn talu’r cap ar brisiau ar hyn o bryd, gan y bydd yn dibynnu ar eich defnydd unigol.

Darganfyddwch fwy yn ein canllaw Help i dalu eich bil nwy neu drydan

Pam fod biliau ynni mor uchel ar hyn o bryd?

Mae cartrefi yn wynebu cynnydd serth yn eu prisiau ynni eleni oherwydd cyflenwad a galw ar y farchnad gyfanwerthu fyd-eang.

Mae'r galw hwn wedi cynyddu'r swm y mae darparwyr yn ei dalu am nwy a thrydan - ac mae'r gost honno bellach yn cael ei throsglwyddo i'r defnyddiwr.

Dim ond os ydych yn byw yng Nghymru, Lloegr neu'r Alban y mae'r cap ar brisiau ynni yn effeithio arnoch.

Yng Ngogledd Iwerddon, mae prisiau ynni yn cael eu llywodraethu gan y Rheoleiddiwr Cyfleustodau. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y help sydd ar gael i dalu eich biliau ynni (Agor mewn ffenestr newydd) ar wefan y Cyngor Defnyddwyr.

Beth sy'n cael ei gynnwys yn fy miliau ynni?

Nid dim ond cost yr ynni a ddefnyddiwyd gennych yw eich biliau nwy a thrydan. Mewn gwirionedd, mae eich bil ynni yn cynnwys llawer o gostau gwahanol.

Mae pris cyfanwerthol y nwy a’r trydan (swm y mae’n ei gostio i’ch cyflenwr ynni ei brynu) yn cyfrif am ychydig dros draean o’ch bil ynni.

Mae rhwydweithio, neu'r swm y mae'n ei gostio i ddefnyddio a chynnal y pibellau a'r gwifrau a ddefnyddir i gael y nwy a'r trydan i'ch cartref, yn cyfrif am ychydig dros chwarter eich bil.

Mae costau gweithredu, sef y treuliau y mae'n rhaid i'r cwmni ynni eu talu, hefyd yn gyfran o'ch bil.

Mae cwmnïau ynni hefyd wedi'u cynnwys mewn nifer o raglenni sy’n cael eu cefnogi gan y llywodraeth i arbed ynni a lleihau allyriadau. Mae cost y rhain yn cael ei throsglwyddo i ddefnyddwyr ac yn ychwanegu canran at filiau ynni.

Mae TAW (Treth ar Werth), maint yr elw a chostau eraill yn cyfrif am weddill eich bil ynni.

arrow icon

Sut allaf wario llai ar nwy a thrydan?

Nawr eich bod yn gwybod beth yw'r bil nwy a thrydan cyfartalog ledled y DU a beth sy'n rhan o'ch bil, efallai eich bod yn meddwl sut y gallwch arbed ynni a lleihau eich biliau.

Yn ffodus, mae yna lawer o ffyrdd o wneud hyn heb hyd yn oed newid cyflenwr.

Os ydych eisiau arbed ar eich biliau ynni, gallwch ddechrau trwy fod yn synhwyrol ynglŷn â defnyddio'ch gwres a'ch goleuadau.

Mae inswleiddio hefyd yn bwysig iawn, gan helpu i gadw cartrefi'n gynnes yn y gaeaf ac yn oer yn yr haf. Os nad oes gennych insiwleiddio gweddus neu wydr dwbl, yna mae'n amlwg y bydd yn rhaid i chi wario rhywfaint o arian i arbed.

Os ydych yn ystyried gwerthu'ch cartref, efallai yr hoffech wella eich sgôr tystysgrif EPC. Gall hyn eich helpu i werthu eich cartref yn gyflymach a gallai gynyddu ei werth cyffredinol.

Mae gan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni ganllaw i ganllaw i Dystysgrifau Perfformiad Ynni (EPC's) (Agor mewn ffenestr newydd) sy'n cynnwys awgrymiadau defnyddiol ar sut i wneud gwelliannau i gadw'ch cartref yn gynnes ac arbed arian i chi.

Bydd gwneud yn siŵr eich bod yn datgysylltu plwg o wefrwyr ffôn, peidio â gadael pethau yn y modd segur a defnyddio bylbiau golau ynni-effeithlon hefyd yn helpu i leihau eich biliau.

arrow icon

  Sut allaf wario llai ar nwy a thrydan?

Yn anarferol, ar hyn o bryd ni fyddwch yn arbed arian trwy newid cyflenwr. Unwaith y bydd unrhyw gyfradd sefydlog wedi dod i ben, byddwch yn cael eich symud i dariff amrywiol safonol eich cwmni ynni. Mae'r tariff hwn yn rhatach nag unrhyw gyfradd sefydlog sy’n cael ei chynnig ar hyn o bryd.

Rwy’n cael trafferth i dalu fy miliau ynni – beth allaf ei wneud?

Gall fod yn straen mawr os ydych yn cael trafferth gyda'ch biliau ynni. Efallai eich bod yn poeni am fynd i ddyled ac yn ansicr sut y byddwch yn llwyddo i fforddio gwresogi neu bweru eich cartref.

Mae parhau i dalu eich biliau yn bwysig, felly cysylltwch â’ch cyflenwr cyn i chi fethu taliad neu fynd i ddyled. Mae llawer o ffyrdd y gall eich cyflenwr helpu gan gynnwys gweithio allan cynllun talu sy'n gweithio i chi.

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.