Beth yw cost gyfartalog perchen ar gath?

Cyhoeddwyd ar:

Efallai bod cathod yn anifeiliaid anwes â llai o waith cynnal a chadw na chwn, ond maent dal yn mynd i gostio o leiaf £12,000 dros eu hoes yn y diwedd, ac ar gyfartaledd yn agosach at £17,000.

Mewn gwirionedd, gall rhai bridiau eich costio gymaint â £24,000 yn y diwedd!

Cost gyfartalogprynu cath 

Os ydych yn cael cath ddomestig safonol o fridiwr dilys neu gartref achub, nid yw’r gost yn ormodol, gyda phris cyfartalog o £50 i £150.

Ond, gallwch wario llawer mwy, gyda phris rhai cathod yn gwneud i’ch ffwr sefyll ar y diwedd!

Gall cathod Russian Blue, Maine Coon, a chathod Norwegian Forest costio dros £1,000.

Gall bod gan y bridiau Bengal, Savannah ac Ashera, sydd i gyd yn hybrid o lewpard bach a chathod domestig, prisoedd sydd yn y degau o filoedd.

Cost gyfartalogbwyd cathod 

Tra bod bwydo cath yn costio llai na bwydo ci, gall eu bil bwyd bod yn sylweddol.

Pob blwyddyn, rydych yn debygol yn edrych ar rhwng £100 a £200 yn dibynnu ar ba fath o fwyd cath rydych yn prynu.

Gall bwyd cath o safon uwch fod o fydd i iechyd eich anifail, er gall fod yn ddrytach. Ond, sicrhewch eich bod yn gwirio’r cynhwysion i sicrhau eich bod yn cael cynnwys uwch o gig. 

Cost gyfartalogteganau a gwelyau 

Mae eithaf tipyn o gostau ychwanegol pan rydych yn berchen ar gath. Nid yn unig y pethau amlwg sydd eu hangen arnoch, fel bowlen a gwely, ond mae hefyd pethau fel basgedi gwastraff a gwasarn.

Fel man dechrau, mae’n rhaid eich bod yn edrych ar tua £200 y flwyddyn i dalu am y costau mwyaf sylfaenol.

Nawr, mae pethau gallwch wario symiau enfawr o arian arnynt, fel postau crafu, felly mae hyn i fyny i chi mewn gwirionedd. Ond yn wirioneddol, yn y diwedd, mae’n debyg bydd y gath yn chwarae gyda’r bocs. 

Cost gyfartalog yswiriant cathod 

Bydd polisi yswiriant anifail anwes gydol-oes yn costio tua £285 y flwyddyn, yn ôl Which?.

Gallwch arbed arian trwy brynu polisi un-flwyddyn yn y blynyddoedd cynnar, ond byddwch yn ofalus.

Bydd premiymau yn cynyddu llawer pan mae’ch cath yn cyrraedd chwech neu saith oed, ac efallai y byddwch yn cael trafferth cael yswiriant cath o gwbl pan maent yn troi’n wyth neu naw, neu hyd yn oed yn fwy ifanc am rai bridiau. 

Cost gyfartalogbiliau milfeddyg am eich cath

Gall biliau milfeddyg bod yn ddrud iawn, sydd yn rheswm pam mae gymaint o bobl yn dewis cael yswiriant anifail anwes.

Ond, os ydych yn meddwl am dalu’r costau eich hun, mae’n werth gwybod faint gall hwn costio.

Gall triniaeth ar gyfartaledd costio £1,500, ond mae pethau wirioneddol yn bwrw’ch poced pan fydd costau meddygol parhaus am salwch hirdymor.

Mae cathod yn enwedig yn dueddol o ddal rhai clefydau fel haint y llwybr wrinol a chlefyd yr afu.

Cost gyfartalogbrechiadau cath 

Pan rydych yn dod â chath fach adref, mae’n hanfodol eich bod yn cael eu brechiadau ac yn cadw lan gyda’u pigiadau atgyfnerthu blynyddol. Cost y rownd gyntaf bydd tua £100, gyda £50 arall am y pigiadau atgyfnerthu blynyddol.

Os ydych yn dewis cael cath fach neu gath o ganolfan achub, fel arfer bydd y gath wedi cael rownd gyntaf y brechiadau’n barod.

Cost gyfartalogniwtro cath a chost disbaddu cath 

Os ydych am osgoi sŵn pawennau cath fach, bydd angen gwario tua £100 i niwtro neu ddisbaddu’ch cath.

Cost gyfartalogmicrosglodyn cath

Yn wahanol i gwn, nid yw cael microsglodyn am gathod yn ofyniad cyfreithiol. Ond os ydych am gadw’ch cath bach blewog yn ddiogel, mae’n syniad da.

Ac nid yw’n costio llawer, gyda chost gyfartalog rhwng £15 i £20.

Cost gyfartalogtriniaeth chwain a llyngyr am eich cath

Mae angen triniaeth chwain misol ar eich cath a fydd hwn yn eich costio tua £5 y mis.

Mae lladd llyngyr hefyd yn driniaeth ataliol bwysig sydd angen pob tri mis, sydd â chost gyfartalog o £15.

Cost gyfartalogysgrafellu cath

Gall gofynion ysgrafellu amrywio yn dibynnu ar frîd eich cath ac, yn fwy penodol, eu cot.

Mae angen brwsio cathod domestig yn aml i osgoi matio yn eu cot a pheli ffwr ac ni fydd brwsh o safon yn costio llawer.

Bydd angen mwy o ysgrafellu ar gathod pedigri a gwallt hir ac efallai byddwch am ystyried eu cymryd i ysgrafellwr proffesiynol. Bydd hwn fel arfer yn eich costio tua £20 i £35 yn dibynnu ar faint eich cath.

Costau gosod fflap cath

Os ydych am wneud eich bywyd yn haws, ar gyfer chi a’ch cath, efallai byddwch am ystyried gosod fflap cath.

Mae dau beth i feddwl am - cost y fflap cath ei hun, a chost gosod y fflap cath.

Gallwch brynu fflap cath am gost mor isel â £10, ond gall costio mwy na £50 am rai sydd â synhwyrydd isgoch neu synhwyrydd microsglodyn.

Y drafferth fwyaf yw gosod a dewis lle i roi’r fflap.

Os ydych am ei roi mewn drws pren, ffenestr gwydr sengl neu banel uPVC, bydd fel arfer yn costio rhwng £30 a £60. Ond, mae gosod fflap cath mewn ffenest gwydr dwbl llawer yn ddrytach a gall costio rhwng £200 a £300. 

Cost gyfartalogpasbort anifail anwes am eich cath 

Os ydych am gymryd eich cath ar eich gwyliau gyda chi, bydd pasbort anifail anwes yn costio rhwng £25 a £50, erbyn yr amser rydych wedi talu am y brechiadau ychwanegol sydd angen.

Rhaid bod gan eich cath microsglodyn er mwyn cael pasbort anifail anwes a bydd hefyd angen brechiad y cynddaredd a thriniaeth am lyngyr rhuban cyn iddynt ddychwelyd i’r DU.

Mae’n hefyd werth cofio efallai na fydd eich yswiriant anifail anwes yn eich yswirio os ydych allan o’r DU.

Cost gyfartalogllety cathod

Os nad ydych am fynd trwy’r drafferth o gymryd eich cath tramor gyda chi, mae llety cathod yn opsiwn arall.

Ar gyfartalog, bydd hwn fel arfer yn costio rhwng £5 a £10 y diwrnod, ynghyd â phethau ychwanegol.

Opsiwn arall yw trefnu i warchodwr anifail anwes dod i ymweld a bwydo’ch cath tra eich bod i ffwrdd, sydd yn cael gwared â’r straen o’u cymryd i leoliad anghyfarwydd. Bydd hwn yn costio’n debyg i aros mewn llety cathod. 

Cost ewthanasia cath 

Pan ddaw’r amser i ffarwelio’ch cath, fel arfer bydd yn costio tua £30 i’w rhoi i gysgu yn y milfeddyg, a £60 i’w wneud adref.

Cost amlosgi cath

Mae amrywiad mawr yn faint mae’n costio am amlosgiad ac i raddau helaeth mae’n dod i lawr i os ydych am gael y lludw yn ôl.

Os ydych am gael y lludw yn ôl, bydd angen amlosgiad unigol arnoch, sydd yn costio mwy. Bydd hwn fel arfer yn eich costio rhwng £150 a £300.

Os nad ydych am gael y lludw yn ôl, gall ond eich costio £50.

Mae rhai milfeddyg hefyd yn cynnig gwasanaeth ewthanasia ac amlosgi cyfun, ond ni fydd hwn yn arbed llawer o arian i chi. 

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.