Sut i helpu’ch plant i dyfu i fyny gyda pherthynas gadarnhaol gydag arian

Cyhoeddwyd ar:

Mae’r blog gwestai hwn ar gyfer Wythnos Siarad Arian gan Codie Wright yn ymwneud â sut i osod eich plant ar y llwybr cywir gyda'u hagwedd tuag at arian.

Pam mae’n bwysig siarad am arian

Maen nhw’n dweud na all arian brynu hapusrwydd i chi ac rwy’n tueddu i gytuno â hynny. Fodd bynnag, byddaf hefyd yn dweud y gall arian fod yn straen enfawr ac yn sbardun i iechyd meddwl gwael - waeth faint neu cyn lleied sydd gennych. Fel gyda phob peth, un o'r pethau gorau y gallwn ei wneud yw trosglwyddo arferion da a gwybodaeth i'n plant pan fyddwn yn siarad am arian.

Mae llinell denau i’w throedio pan ddaw i siarad â’ch plant am arian. Ar y naill law, mae’n bwysig eu bod yn gwybod nad adnodd anfeidrol yw arian ac weithiau ni allwn gael popeth yr ydym ei eisiau. Ond ar yr un pryd, mae plant yn llawer mwy craff nag yr ydym yn rhoi chwarae teg iddynt, ac nid ydym am bentyrru pryderon ariannol arnynt. Rwyf wedi siarad â llawer o blant a oedd yn poeni am sefyllfa ariannol eu teulu ac wedi cael hunllefau am fod yn ddigartref. Roedd plant eraill yn teimlo euogrwydd bod eu rhieni’n gweithio cymaint, i dalu am eu dosbarthiadau dawns neu wyliau blynyddol. Wrth geisio rhoi ymwybyddiaeth i’w plant o arian, doedd rhieni ddim wedi sylweddoli’r effaith a gafodd y ffordd y gwnaethant hyn ar eu hiechyd meddwl.

Cadwch eich sgyrsiau yn gadarnhaol ac yn galonogol

Wrth esbonio gwerth arian i blant, mae’n hanfodol peidio â gosod gormod o bwysau ar fai, neu euogrwydd. Er mor rhwystredig ag y gall fod pan fydd eich plentyn yn gofyn am fwy fyth o Robux/poteli o Prime/Happy Meal, mae’n bwysig rhoi rhywfaint o ras iddynt. Maen nhw’n ifanc o hyd ac yn dysgu am y byd. Edrychodd fy mhlentyn pedair oed arnaf yn ddiweddar yn wyllt a gofynnodd i mi pam na fydden i’n mynd i’r siop a chael mwy o arian allan o’r peiriant sy’n ei argraffu... Mae’n ymddangos nad yw wedi deall yn iawn sut mae peiriant arian parod yn gweithio!

Gallwch helpu i dorri’r cylch o bryderon ariannol

Wrth dyfu i fyny, dywedwyd wrthym i beidio byth ag ateb y ffôn oherwydd mae’n debyg mai rhywun yr oedd arnom ni arian a fyddai ar ben draw’r ffôn. Ni ddysgais sut i gyllidebu, ond cefais fy nysgu sut orau i atal y dyledwyr trwy dalu digon iddynt fel na fyddent yn anfon y beilïaid o gwmpas. Dywedwyd wrthyf "na fydd gan bobl fel ni fyth unrhyw arian" ac nid yw'n syndod fy mod yn mynd i’r brifysgol gyda benthyciad diwrnod cyflog o £1,000 yn hongian dros fy mhen, gan ailadrodd y camgymeriadau a wnaeth fy rhieni. Ni fyddaf yn dweud celwydd, gwnaeth i mi fod yn anhygoel am dwyllo a dod o hyd i arian pan fo angen, ond nid oedd gennyf unrhyw gynilion ac roedd fy sgôr credyd yn ofnadwy. Diolch byth, llwyddais i droi pethau o gwmpas ac er nad oeddwn yn wych gydag arian o hyd (diolch i ADHD a diffyg rheolaeth ar fy mympwyon), rwy’n llawer gwell nag oeddwn i.

Gofynnwch i’ch plentyn feddwl am weithio tuag at nodau gyda’i arian

Mae hyn oll i’w ddweud, mae yna ffyrdd o osod sylfeini rheoli arian da ar gyfer eich plant o oedran cynnar. Os penderfynwch roi arian poced, gallech annog eich plentyn i rannu ei arian mewn tri phot - gwariant, cynilo a rhoi. Mae hyn yn rhoi rhywfaint o arian iddynt wario ar ddarnau bach y gallent fod eisiau rhoi moethau i’w hunain, yn ogystal â gallu arbed arian ar gyfer eitemau mwy, gan eu dysgu sut mae arian yn cronni os ydych chi’n ei adael. Yn olaf, cyfran fach y gellid ei rhoi yn uniongyrchol i elusen, neu ei defnyddio tuag at roi mewn ffordd arall - er enghraifft, mae fy mechgyn wrth eu bodd yn ychwanegu ychydig o duniau i’r blwch banc bwyd lleol pan fyddwn yn mynd i’r archfarchnad.

Gallwch ddysgu gwerth arian i’ch plant, a sut i gael perthynas gadarnhaol ag arian, heb eu dychryn, y gamp yw cadw pethau'n briodol i'w hoedran a'u cylchdroi’n naturiol i’ch bywyd bob dydd.

Mae Codie yn ofnadwy am ysgrifennu ei bios ei hun, ond diolch byth mae’n well am ysgrifennu blog. Dewch o hyd iddi (nid yn y trydydd person diolch byth) draw yn www.codiekinz.co.ukYn agor mewn ffenestr newydd lle mae’n sôn am rianta realistig, bwyd fegan blasus a theithiau Disney.

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.