Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

A ddylech gynilo arian neu dalu dyledion benthyg a chardiau credyd?

Anfynych iawn y byddwch yn gallu ennill mwy ar eich cynilion nag rydych yn ei dalu ar eich benthyciadau. Felly, fel rheol y bawd, cynlluniwch i dalu eich dyledion cyn i chi ddechrau cynilo.

Talu’ch dyledion

Os ydych yn talu mwy am eich benthyciadau nag rydych yn ei dderbyn ar eich cynilion, mae’n gwneud synnwyr i dalu eich benthyciadau – cyhyd ag y gallwch gael gafael ar arian mewn argyfwng (gwelwch fwy am hyn isod) ac ar yr amod na fyddwch yn gorfod talu cosbau ariannol uchel am ad-dalu’ch benthyciad.

Os oes gennych sawl dyled i’w chlirio, anelwch at glirio’r rhai drutaf yn gyntaf. Dyma’r enghreifftiau mwyaf cyffredin:

 • Y rhan fwyaf o ddyledion cerdyn credyd
 • Dyledion cardiau siopau
 • Gorddrafft heb ei awdurdodi
 • Siopa o gatalogau
 • Benthyciadau hyd ddiwrnod tâl
 • Benthyg o ddrws i ddrws (credyd cartref)

Pryd i ddechrau cynilo

arrow icon

Yn gyffredinol mae’n iawn i gynilo a bod â rhywfaint o ddyled ar yr amod:

 • eich bod yn talu’ch taliadau morgais yn brydlon
 • eich bod yn talu eich bil cerdyn credyd bob mis
 • nid oes gennych fenthyciadau neu rwymedigaethau credyd eraill sy’n costio mwy i chi mewn llog nag y gallech ennill ar eich cynilion.
arrow icon

Dechreuwch yr arfer o gynilo

Mae cynilo’n rheolaidd yn bwysig dros ben. Gwnewch hyn yn hawdd trwy sefydlu archeb sefydlog neu Ddebyd Uniongyrchol i symud arian i mewn i gyfrif cynilo’n rheolaidd er mwyn i chi beidio ei wario nac anghofio ei roi i’r naill ochr. Ar ôl tipyn, ni fyddwch hyd yn oed yn gweld ei eisiau. Ac, er mwyn cynilo’n gyflymach fyth, beth am osod targed cynilo er mwyn i chi wybod:

 • Faint rydych yn mynd i’w gynilo
 • Pa mor hir y bydd yn cymryd i gyrraedd eich targed

Os ydych yn talu treth mwy na thebyg byddwch eisiau cychwyn trwy feddwl am gynilion treth-effeithlon, fel gwneud y defnydd gorau o’ch lwfans ISA. 

arrow icon

Y Lwfans Cynilion Personol

Mae gan bob trethdalwr cyfradd sylfaenol ac uwch lwfans cynilo personol. Mae hyn yn golygu na fyddwch yn talu treth ar y £1,000 cyntaf y byddwch yn ei ennill o gynilion (neu’r £500 cyntaf os ydych yn drethdalwr cyfradd uwch).

Darganfyddwch fwy am y Lwfans Cynilo Personol

Beth am glirio eich morgais yn gynnar?

Os oes gennych arian sbâr gallech ystyried dulliau o leihau eich morgais.

arrow icon
arrow icon

Beth am gronfa argyfwng?

Yn ddelfrydol mae’n syniad da anelu at fod â thri mis o arian wrth gefn fel rhan o’ch cynilion.

Ond, os oes gennych ddyledion defnyddiwch yr arian i glirio’r rhain yn gyntaf, cyhyd ag y gallwch gael gafael ar arian mewn argyfwng fel cerdyn credyd.

Os ceir argyfwng ac mae rhaid i chi ddefnyddio’r opsiwn hwn, mae’n bwysig i beidio â dechrau defnyddio’r cerdyn ar gyfer pryniadau eraill, oherwydd byddwch mewn perygl o fynd i fwy o ddyled fyth.

arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.