Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol yr Alban

Os ydych yn byw yn yr Alban, byddwch chi’n talu cyfradd dreth wahanol - sef ‘Cyfradd Treth Incwm yr Alban’. Mae Treth Incwm yr Alban yn berthnasol i’ch cyflogau, pensiwn a’r rhan fwyaf o incwm trethadwy arall. Byddwch yn dal i dalu’r un gyfradd treth ar incwm buddran a llog cynilion â gweddill y Deyrnas Unedig.

Sut ydw i’n gwybod a ydw i angen talu Treth Incwm yr Alban?

Mae Treth Incwm yr Alban yn daladwy gan drethdalwyr sydd â’u prif gartref yn yr Alban yn unig.

Bydd Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) yn pennu a ydych chi’n drethdalwr Albanaidd yn seiliedig ar ble mae eich prif fan preswylio.

Eich prif gartref fel arfer yw ble byddwch yn byw a threulio’r rhan fwyaf o’ch amser. Does dim ots os ydych chi’n berchen arno, yn ei rentu neu’n byw ynddo am ddim.

Os ydych yn byw rhywle arall yn y Deyrnas Unedig, ni fyddwch chi’n talu Treth Incwm yr Alban.

Ydych chi’n symud o ac i’r Alban yn ystod blwyddyn dreth? Yna byddwch yn drethdalwr Albanaidd os ydych yn byw yn yr Alban am o leiaf cymaint o’r flwyddyn dreth ag y byddwch yn byw mewn unrhyw wlad arall yn y Deyrnas Unedig.

arrow icon

Sut mae Treth Incwm yr Alban yn gweithio?

Fel gweddill y DU, mae Treth Incwm yr Alban yn cael ei wneud i fyny o wahanol fandiau. Mae hyn yn golygu fel mae eich incwm yn codi mae faint o Dreth Incwm rydych yn ei dalu hefyd yn codi.

Gosodir y cyfraddau Treth Incwm a bandiau sy’n daladwy gan drethdalwyr Albanaidd gan Senedd yr Alban.

Bydd yr arian a gesglir o Dreth Incwm yr Alban yn cael ei gasglu gan CThEM a’i dalu i Lywodraeth yr Alban.

Faint o Dreth Incwm fydda i’n talu?

Mae’r tabl isod yn dangos y gyfradd o Dreth Incwm fyddwch yn ei dalu ar eich incwm.

Incwn
Bandiau Treth Incwm 2020/21

£0 i £12,500*

Cyfradd Sero: 0%

£12,501 i £14,585

Cyfradd dechrau: 19%

£14,586 i £25,158

Cyfradd sylfaenol: 20%

£25,159 i £43,430

Cyfradd ganolradd: 21%

£43,431 i £150,000

Cyfradd uwch: 41%

Dros £150,000**

Cyfradd uchaf: 46%

 

*Yn tybio eich bod yn cael Lwfans Personol y Deyrnas Unedig o £12,500 a fydd hefyd yn berthnasol i’r Alban.

** Os ydych chi'n ennill uwchlaw'r trothwy, mae'ch Lwfans Personol yn cael ei ostwng £1 am bob £2 rydych chi'n ei ennill uwch ei ben - nes iddo gyrraedd £0.

Cofiwch, nid ydych yn talu Treth Incwm ar yr un gyfradd ar eich holl incwm. Dim ond cyfradd y Dreth Incwm rydych yn ei thalu ar eich incwm yn y braced. Er enghraifft, os ydych chi'n ennill £52,000 y flwyddyn, mae'r Dreth Incwm y byddwch chi'n ei dalu yn gweithio allan fel hyn:

Incwm
Bandiau Treth Incwm
Treth rydych chi'n ei thalu

Hyd at £12,500

Cyfradd sero

Dim Treth Incwm ar y £12,500 cyntaf

£12,501 i £14,585

Cyfradd cychwyn

Treth Incwm 19% ar y £2,084 nesaf

(£14,585-£12,501 = £2,084)

£14,586 i £25,158

Cyfradd sylfaenol

Treth Incwm 20% ar y £ 10,572 nesaf

(£25,158- £14,586 = £10,572)

£25,159 i £43,430

Cyfradd ganolradd

Treth Incwm 21% ar y £18,271 nesaf

(£43,430-

£25,159 = £18,271)

£43,431 i £150,000

Cyfradd uwch

Treth Incwm 41% ar y £8,569 nesaf

(£52,000-  43,431 = £8,569)

Dros £150,000

Cyfradd uchaf

Ni thalwyd Treth Incwm ar y gyfradd hon

Cyfrifwch eich treth incwm a'ch cyfraniadau Yswiriant Gwladol ar y wefan GOV.UK.

Os ydych chi’n credu y didynnwyd Treth Incwm ar gam o’ch enillion, cwblhewch y ffurflen R38 gan CThEM i’w hawlio’n ôl.

arrow icon

Beth yw fy nghod treth Albanaidd?

Fel arfer eich cod treth yw’r swm a enillwch heb dalu treth, wedi ei rannu gyda 10, gyda llythyren wedi’i hychwanegu. Bydd eich cod treth yn cychwyn gydag ‘S’ os ydych chi’n drethdalwr Albanaidd.

Er enghraifft:

Cod treth: S1250L

daw 1250 yn £12,500 wedi’i ennill cyn treth.

I sicrhau eich bod wedi cael y cod treth cywir, gwiriwch fod eich cod yn cyd-fynd â’r Lwfans Personol y dylech ei gael.

Os ydych yn credu bod eich cod treth yn anghywir, neu eich bod yn ansicr, cysylltwch â CThEM. Mae manylion cyswllt Cyllid a Thollau EM ar wefan GOV.UK

Mae’n bwysig eich bod yn rhoi’r holl wybodaeth y mae CThEM yn gofyn amdani fel nad ydych yn talu’r cod treth anghywir ac yn talu rhy ychydig neu ormod o dreth.

I ddatrys problem dreth, cysylltwch â CThEM. Mae manylion cyswllt ar wefan GOV.UK

Neu ffoniwch HMRC ar 0300 200 3300*.

*Mae’r llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 8am i 8pm, dydd Sadwrn 8am i 4pm, a dydd Sul 9am i 5pm. Rhaid talu am y galwadau, darganfyddwch fwy ar GOV.UK

Yswiriant Gwladol

Bydd cyfraddau cyfraniadau Yswiriant Gwladol yr un fath yn yr Alban â gweddill y Deyrnas Unedig.

Mae cyfraniadau Yswiriant Gwladol yn helpu cronni eich hawl i fudd-daliadau penodol gan y wladwriaeth, megis Pensiwn y Wladwriaeth a Lwfans Mamolaeth.

arrow icon

Treth os ydych yn hunangyflogedig

Os ydych yn hunangyflogedig ac yn byw yn yr Alban, mae'ch Treth Incwm yr un gyfradd â phawb arall - ond rydych chi'n ei dalu blwyddyn mewn ôl-ddyledion trwy Hunanasesiad.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.