Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Help i dalu eich bil nwy neu drydan

Gall methu â fforddio cynhesu neu bweru eich cartref beri pryder a straen mawr. Mae'n bwysig parhau i dalu'r biliau hyn ac mae help ar gael gan eich cyflenwr os ydych chi'n cael trafferth cyn i chi fynd i ddyled. Cysylltwch cyn i chi fethu taliad a darganfod sut y gallant eich helpu chi yn ogystal â ffyrdd eraill o fynd yn ôl ar y trywydd iawn.

Pa help y gall fy nghyflenwr ei roi i mi gadw i fyny â thaliadau ynni?

Os ydych chi'n poeni am golli taliadau nwy neu drydan, cysylltwch â'ch cyflenwr yn gyntaf. Rhaid i'ch cyflenwr weithio gyda chi i gytuno ar gynllun talu sy'n addas i chi.

Mae'r rhain yn cynnwys pethau fel:

 • adolygu'ch bil a chytuno ar daliadau mwy fforddiadwy
 • rhoi seibiant talu i chi
 • lleihau faint rydych chi'n ei dalu i roi cyfle i chi ddal i fyny
 • rhoi mwy o amser i chi ad-dalu'r hyn sy'n ddyledus gennych
 • mynediad at grantiau elusennol neu gronfeydd caledi.
arrow icon

Cefnogaeth gyda chyflenwad ynni a biliau os ydych chi’n agored i niwed

Rhaid i'ch cyflenwr nwy neu ynni roi cefnogaeth ychwanegol i chi os ydych chi'n agored i niwed. Er enghraifft, os ydych chi:

 • ag anabledd neu gyflwr iechyd tymor hir
 • ag anghenion iechyd meddwl
 • wedi colli clyw neu olwg
 • yn feichiog neu â phlant o dan bump oed
 • yn gwella ar ôl anaf neu newydd gael ei ryddhau o'r ysbyty
 • ddim yn siarad na darllen Saesneg yn dda neu bod gennych anghenion cyfathrebu eraill
 •  wedi cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Gallai fod rhesymau eraill pam y gallech fod yn agored i niwed, felly os nad ydych yn siŵr y gallwch ofyn i'ch cyflenwr.

Mae'n syniad da cofrestru ar gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth eich cyflenwr a'ch gweithredwr rhwydwaith sy'n gofalu am eich cyflenwad nwy.

arrow icon

Yr Uned Gymorth Ychwanegol Cyngor ar Bopeth

Os ydych chi'n agored i niwed ac yn cael trafferth gyda'ch biliau, gallwch ddefnyddio'r Uned Gymorth Ychwanegol Cyngor ar Bopeth. Gallant helpu gydag anghydfodau biliau neu broblemau eraill wrth dalu'ch bil.

Dyma sut i gael atgyfeiriad:

Os ydych chi’n byw yng Nghymru a Lloegr

Ffoniwch linell gymorth  defnyddwyr Cyngor ar Bopeth am ddim ar 0808 223 1133 o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am i 5pm

Os oes gennych golled clyw, gallwch ddefnyddio Relay UK i ffonio'r llinell gymorth defnyddwyr gan ddefnyddio ap neu ffôn testun. Defnyddiwch sut i ddefnyddio Relay UK ar y wefan.

I gysylltu ag ymgynghorydd sy'n siarad Cymraeg, ffoniwch: 0808 223 1144

Gallwch hefyd lenwi’r ffurflen ymholiad ynni ar-lein hon

Os ydych chi'n byw yn yr Alban

Gallwch ddefnyddio gwasanaeth Advice Direct Scotland ar wefan energyadvice.scot neu eu ffonio am ddim ar 0808 196 8660

Cysylltwch â’ch Cyngor ar Bopeth  lleol

Os ydych chi ar fesurydd rhagdaledig

Os ydych chi'n poeni am ychwanegu at eich mesurydd rhagdaledig, darllenwch y canllaw Ni allwch fforddio ychwanegu at eich mesurydd rhagdaledig  

Mae'n rhoi cyngor ar sut y gallwch gael credyd dros dro gan eich cyflenwr a'r ffyrdd gorau o'i dalu'n ôl.

Sut i ddarganfod pwy yw'ch cyflenwr

Darganfyddwch pwy yw'ch cyflenwr nwy neu drydan, a'u manylion cyswllt, ar fil ynni diweddar.

arrow icon
arrow icon

Ceisiwch gysylltu â hwy ar-lein. Os na chewch ateb, mae'n werth mynd ar ei ôl.

Newid cyflenwr ynni

Os ydych chi'n cael trafferth talu'ch bil nwy neu drydan, gwiriwch faint rydych chi'n ei dalu ar hyn o bryd a darganfod a allwch chi newid i fargen well.

Gall newid i dariff cyfradd sefydlog os ydych chi ar dariff cyfradd amrywiol helpu i'ch amddiffyn rhag codiadau prisiau ynni yn y dyfodol. Does dim rhaid i chi symud at gyflenwr newydd bob amser.

arrow icon

Newid os ydych chi ar fesurydd rhagdaledig

Efallai y bydd yn bosibl newid cyflenwyr i fargen well os mai chi yw deiliad y cyfrif. Os oes gennych ôl-ddyledion o lai na £500, dylech allu newid cyflenwyr yn yr un modd â'r rhai ar fesurydd credyd.

arrow icon

Gwiriwch a ydych yn gymwys am help ychwanegol gan y llywodraeth

Cynllun Gostyngiad Cartrefi Cynnes

Gall Gostyngiad Cartrefi Cynnes roi gostyngiad o £140 oddi ar eich biliau trydan bob blwyddyn. Os ydych ar incwm isel ac yn cael rhai budd-daliadau  prawf modd - gan gynnwys Credyd Cynhwysol - efallai y bydd gennych hawl iddo.

Gellir defnyddio'r gostyngiad hefyd ar gyfer biliau nwy yn lle trydan yn dibynnu ar eich darparwr ynni. Siaradwch â'ch cyflenwr trydan i ddarganfod.

Os nad ydych yn gymwys i gael y gostyngiad â'ch cyflenwr, edrychwch os allwch newid i un ble gallech fod yn gymwys.

Mae ceisiadau ar gyfer Cynllun Gostyngiad Cartrefi Cynnes yn dechrau ar 18 Hydref 2021.

arrow icon

Taliadau Tywydd Oer

Os yw’r tywydd yn oer iawn a’ch bod eisoes yn cael rhai budd-daliadau, efallai y byddwch yn gymwys i gael taliadau tywydd oer gwerth £25.

arrow icon

Taliad Tanwydd Gaeaf

Os ydych chi wedi cyrraedd oedran pensiwn y wladwriaeth dylech hefyd fod yn gymwys i gael Taliad Tanwydd Gaeaf rhwng £100 a £300. Dylid talu hwn i chi yn awtomatig.

Os na fyddwch yn derbyn y taliad erbyn 14 Ionawr 2022, bydd angen i chi gyflwyno ffurflen gais. Y dyddiad cau ar gyfer gwneud hyn 31 Mawrth 2022.

arrow icon

Cymorth lleol i dalu biliau ynni

Os ydych yn mynd heb nwy na thrydan, gallai eich cynllun lles lleol helpu â thalebau atodol.

Mae rhai banciau bwyd hefyd yn dosbarthu ychwanegiadau talebau os ydych chi ar fesurydd rhagdalu. Bydd angen i chi gael eich cyfeirio at fanc bwyd yn gyntaf.

Gallwch hefyd gael atgyfeiriadau i fanciau bwyd trwy eich cyngor lleol a:

 • canolfannau cynghori lleol 
 • eich meddyg teulu 
 • gweithwyr cymorth 
 • heddlu

Rhoddir cymorth lles lleol fesul achos.

 • Os ydych chi'n byw yn Lloegr, cysylltwch â'ch cyngor i weld a oes ganddyn nhw gynllun cymorth lles. Dewch o hyd i'ch cyngor lleol ar wefan GOV.UK
 • Os ydych chi'n byw yn yr Alban, darganfyddwch fwy am Gronfa Les yr Alban ar wefan Llywodraeth yr Alban Scottish Government
 • Os ydych chi'n byw yng Nghymru, darganfyddwch fwy am y Gronfa Cymorth Dewisol ar wefan Llywodraeth Cymru Welsh Government
 • Os ydych chi'n byw yng Ngogledd Iwerddon, darganfyddwch fwy am newidiadau i'r Gronfa Gymdeithasol ar wefan nidirect

 

Sicrhewch eich bod wedi hawlio popeth y mae gennych hawl iddo

 

 • Yn gyntaf, sicrhewech eich bod yn cael popeth y mae gennych hawl iddo, edrychwch ar ein Hwb cymorth coronafeirws.
 • Hefyd, i ddarganfod pa gymorth ychwanegol y gallai fod gennych hawl iddo, rhowch gynnig ar yr teclyn yn Turn2us
 •  

  arrow icon

  Gwneud cyllideb argyfwng

  arrow icon

  Mae'n werth edrych ar unrhyw ffyrdd y gallwch dorri cost biliau eich cartref, fel newid darparwyr ar gyfer eich contractau nwy, trydan neu ffôn symudol

  arrow icon

  Os ydych wedi methu taliad ar eich bil nwy neu drydan

  Os ydych wedi methu dim ond un taliad ac nad oes gennych unrhyw ddyledion eraill, siaradwch â'ch cyflenwr cyn gynted ag y gallwch.

  Mae gan y gwefannau isod gyngor ar yr hyn sydd angen i chi ei wneud, y camau y gall eich cyflenwr eu cymryd a pham ei bod yn bwysig clirio unrhyw ôl-ddyledion nwy neu drydan cyn gynted ag y gallwch:

 • Os oes gennych ôl-ddyledion nwy a thrydan, yn StepChange.
 • Os ydych yn cael trafferth talu'ch biliau ynni, yn Cyngor ar Bopeth
 • Gallwch ysgrifennu at eich credydwyr gan ddefnyddio llythyrau enghreifftiol o wefan Cyngor ar Bopeth
 • Beth fydd yn digwydd os bydd fy nghyflenwr ynni yn mynd i’r wal

  Er ei bod yn beth prin i gyflenwr ynni mawr fynd i'r wal, mae llawer o gwmnïau ynni bach wedi mynd i'r wal yn ystod 2021 a gallai mwy fynd i’r wal oherwydd pris uchel nwy cyfanwerthol dros fisoedd y gaeaf.  

  Os bydd hyn yn digwydd, mae ‘rhwyd ddiogelwch Ofgem’ yn sicrhau nad ydych yn cael eich gadael heb ynni.

  Mae'r rhwyd ddiogelwch yn eich symud yn awtomatig i gyflenwr ynni newydd, i fargen newydd.

  Dewisir y fargen gan ddefnyddio proses gystadleuol a gallai fod ychydig yn fwy na'ch tariff blaenorol. Gallwch chi ddod â'ch bargen newydd i ben neu symud i gyflenwr gwahanol pryd bynnag y dymunwch.

  arrow icon

  Os oes arnoch chi arian i gyflenwr sydd wedi mynd i'r wal

  Os oeddech chi mewn dyled i'ch hen gyflenwr, yna bydd yn rhaid i chi dalu hwn o hyd ond efallai y bydd yn rhaid i chi ei dalu i'ch cyflenwr newydd. Arhoswch i'ch cyflenwr newydd gysylltu â chi.

  Os oedd arian ar eich cyflenwr, yna mae'r un peth yn berthnasol: byddwch yn cael yr arian yn ôl, ond dylech aros i'ch cyflenwr newydd gysylltu â chi.

  arrow icon

  Pa bryd i gael cyngor ar ddyled

  Os ydych wedi methu mwy nag un taliad yn barod ac yn methu â dod i gytundeb â'r darparwr, mae'n well cael cyngor cyn gynted ag y gallwch, yn enwedig os oes gennych ddyledion eraill hefyd.

  arrow icon
  arrow icon
  arrow icon

  Cefnogaeth ychwanegol os ydych yn cael trafferthion ariannol ac â'ch lles meddyliol

  arrow icon

  Gallai cael materion iechyd meddwl olygu eich bod yn cael trafferth gwneud y penderfyniadau gorau i chi yn seiliedig ar arian, yn ogystal â gweithredu arnynt

  arrow icon

  Cofiwch, os ydych yn cael trafferthion ariannol a â'ch lles meddyliol, mae'n werth cysylltu â'ch banc, cymdeithas adeiladu, benthyciwr neu bwy bynnag sydd arnoch arian iddynt, i drafod eich opsiynau.

  Fodd bynnag, yn aml mae'n haws dweud na gwneud wrth godi'r ffôn a siarad am eich problemau pan rydych yn cael trafferth â'ch iechyd meddwl.

  arrow icon

  I gael rhai awgrymiadau cyffredinol ar sut y gallwch reoli eich iechyd meddwl edrychwch ar ganllaw Rethink’s Mae'n cynnwys popeth o osod cyllideb i gael help os ydych chi, neu rywun rydych yn poeni amdano, yn cael argyfwng iechyd meddwl.

  arrow icon
  Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
  Diolch am eich adborth.
  Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
  Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

  HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

  Parhau i’r wefan
  Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

  HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

  Parhau i’r wefan
  Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

  HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

  Parhau i’r wefan
  Siaradwch â ni yn fyw am...
  Siaradwch â ni yn fyw am...
  Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
  Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
  Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

  * Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

  Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
  Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

  * Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

  Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
  Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
  Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
  Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
  Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

  Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

  Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

  Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

  Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

  Lawrlwythwch: WhatsApp

  Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.