Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Help os ydych yn cael trafferth talu Treth Cyngor

Mae Treth Cyngor yn ddyled flaenoriaeth y mae rhaid i chi ei thalu, oherwydd gall canlyniadau cwympo ar ei hôl fod yn waeth nag â dyledion eraill. Os ydych yn poeni am ei dalu, mae'n bwysig cael cynllun.

Pa help sydd ar gael?

Mae gan bob cyngor gynllun i'ch helpu i reoli'ch taliadau felly cysylltwch â'ch cyngor lleol cyn gynted â phosib. Os arhoswch nes eich bod wedi methu taliadau, gallai gyfyngu ar yr help y gallant ei gynnig i chi.

 

Pan gysylltwch â hwy, eglurwch eich sefyllfa a gweld a yw'n bosibl gweithio allan gynllun talu newydd cyn i chi fynd ar ei hôl. Er enghraifft, efallai eich bod wedi cael incwm yn ôl oherwydd coronafeirws.

Dyma rai enghreifftiau o gefnogaeth y gellir ei chynnig:

 • Gostyngiadau biliau os ydych ar fudd-daliadau – os bydd eich incwm yn gostwng neu os byddwch yn ddi-waith gallech wneud cais am ostyngiadau i ostwng Treth Cyngor. Gallai'r rhain fod hyd at 100% oddi ar eich Treth Cyngor os ydych ar fudd-daliadau penodol neu incwm isel, ond mae hyn yn dibynnu ar eich cyngor lleol. Gall pawb wneud cais, ond nid oes gan bawb hawl.
 • Cymorth ychwanegol – oherwydd coronafeirws, eleni mae'r llywodraeth wedi ariannu gostyngiad ychwanegol o £ 150 i bobl sy'n gymwys i gael gostyngiadau Treth Cyngor. Bydd hyn yn berthnasol yn awtomatig i hawliadau newydd, tra dylai hawlwyr presennol fod wedi derbyn bil Treth Cyngor newydd i adlewyrchu hyn.
arrow icon

£150 o ad-daliad Treth Cyngor

Yn Ebrill, bydd aelwydydd yn Lloegr ar fandiau Treth Cyngor A i D yn derbyn ad-daliad untro £150 ar eu bil Treth Cyngor y mis hwnnw. Ni fydd angen ei dalu’n ôl. Os ydych dal i aros i dderbyn y £150, mae gan gynghorau hyd at fis Medi 2022 i orffen gwneud y taliadau, felly cysylltwch â’ch cyngor i ddarganfod pryd ddylech gael un chi.

Gallech wirio pa fand treth yw eich cartrefYn agor mewn ffenestr newydd ar wefan GOV.UK

Os ydych yn talu drwy Ddebyd Uniongyrchol, bydd yr ad-daliad yn cael ei ddiystyru’n awtomatig o’ch bil ym mis Ebrill gan eich awdurdod lleol. Os ydych yn talu llai na £150 y mis, byddwch yn derbyn y gostyngiad dros ddau daliad. Os nad ydych yn talu drwy Ddebyd Uniongyrchol, dylai eich cyngor ddechrau prosesu’r gostyngiad o fis Ebrill ymlaen.

arrow icon

Os ydych yn rhenti neu os nad ydych yn talu Treth Cyngor yn uniongyrchol, sicrhewch eich bod yn gofyn i’r person sydd yn talu (fel eich perchennog) i drosglwyddo’r gostyngiad i chi.

Yn yr Alban, bydd eiddo ym mandiau A-D yn ogystal â chartrefi ym mhob band sy'n cael Gostyngiad Treth Cyngor hefyd yn cael £150 tuag at eu Treth Cyngor. Mae cynghorau unigol wedi cael dewis naill ai anfon y £150 fel taliad neu ei roi fel gostyngiad ar filiau Treth Cyngor. Dylech ddechrau derbyn eich gostyngiad neu daliad ym mis Ebrill 2022.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cymeradwyo taliad o £150 i gartrefi ym mandiau Treth Cyngor A-D a’r rhai ym mandiau E neu F sy’n cael Gostyngiad Treth Cyngor. Bydd pobl sydd yn talu trwy Ddebyd Uniongyrchol yn dechrau derbyn eu taliadau ym mis Ebrill 2022. Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth ynghylch a fydd angen i chi gofrestru am hwn neu a fydd yn cael ei dalu’n awtomatig ar wefan Cyngor AbertaweYn agor mewn ffenestr newydd

Sicrhewch eich bod wedi hawlio popeth y mae gennych hawl iddo

Os ydych wedi cael sioc incwm, gallech fod â hawl i gefnogaeth y llywodraeth. Os ydych yn cael trafferthion ariannol, mae'n bwysig eich bod yn hawlio unrhyw help ychwanegol y gallwch.

arrow icon

Beth fydd yn digwydd os bydd fy sefyllfa ariannol yn gwaethygu?

Fel yn achos llawer o bobl eraill, hyd yn oed os yw'ch cyllid ar y trywydd iawn nawr, gallech gael eich effeithio dros y misoedd nesaf oherwydd coronafeirws. Gallai hyn olygu dyfodol ansicr, yn enwedig os yw'ch incwm yn cael ei effeithio - efallai eich bod ar ffyrlo, neu os ydych yn hunangyflogedig a bod gennych incwm cyfnewidiol.

Efallai y bydd angen i chi adolygu'ch cyllid fel y gallwch dalu am eich ad-daliadau. Mae'n ddefnyddiol llunio cyllideb. Os oes gennych ychydig mwy yn mynd allan na dod i mewn, efallai y gallwch ail-weithio sut rydych yn gwario'ch arian.

arrow icon

Y camau nesaf os ydych wedi methu taliad

Os ydych eisoes wedi methu taliad Treth Cyngor, mae hyn yn golygu eich bod mewn ‘ôl-ddyledion’.

Cysylltwch â'ch cyngor cyn gynted â phosibl i roi gwybod iddynt fod eich incwm wedi newid, a'ch bod yn cael trafferth talu am eich biliau.

arrow icon

Yn ogystal â dod i drefniant ar yr arian sy'n ddyledus iddynt, dylech hefyd siarad am filiau'r dyfodol – yn enwedig os ydych yn meddwl y gallech gael trafferth eu talu.

Gwnewch gyllideb, cyfrifwch pa arian sydd gennych ar ôl ar ei ôl, a gofynnwch i'r cyngor am help.

arrow icon
arrow icon

Pryd i gael cyngor ar ddyledion

Os ydych wedi methu taliad, yn meddwl eich bod yn mynd i fethu taliad neu yn jyglo dyledion eraill ac yn teimlo bod angen cyngor ar ddyledion arnoch mae'n bwysig eich bod yn eu talu yn y drefn gywir gan fod rhai yn fwy brys ac mae gan rai benthycwyr fwy o bŵer nag eraill.

arrow icon
arrow icon

Cefnogaeth ychwanegol os ydych yn cael trafferthion ariannol ac â’ch lles meddyliol

arrow icon

Gallai cael problemau iechyd meddwl olygu eich bod yn cael trafferth gwneud y penderfyniadau gorau yn seiliedig ar arian i chi, yn ogystal â gweithredu arnynt.

arrow icon

Cofiwch, os ydych yn cael trafferthion ariannol ac â'ch lles meddyliol, mae'n werth cysylltu â'ch banc, cymdeithas adeiladu, benthyciwr neu bwy bynnag mae arnoch arian iddynt, i drafod eich opsiynau.

Fodd bynnag, yn aml mae'n haws dweud na chodi'r ffôn a siarad am eich problemau pan rydych yn cael trafferth â'ch iechyd meddwl. 

arrow icon

Mae gan y rhan fwyaf o leoedd y mae gennych arian yn ddyledus iddynt bolisïau ynglŷn â'ch cefnogi os ydych yn agored i niwed. Ond ni allant eich helpu oni bai eich bod yn gofyn.

I gael rhai awgrymiadau cyffredinol ar sut y gallwch reoli eich iechyd meddwl edrychwch ar ganllaw Rethink Mae'n cynnwys popeth o osod cyllideb i gael help os ydych chi, neu rywun rydych yn poeni amdano, yn cael argyfwng iechyd meddwl.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.