Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Help os ydych yn cael trafferth talu Treth Incwm

Beth i'w wneud os na allwch dalu'ch bil Treth Incwm

Mae'n bwysig cysylltu â HMRC os na allwch talu'ch bil treth. Os na fyddwch yn ei dalu mewn pryd, mae'n debygol y byddwch yn talu llog a dirwyon ar y swm sy'n ddyledus.

Hefyd efallai gall HMRC:

 • ei gasglu'n syth o'ch enillion neu'ch pensiwn
 • cael asiantaeth casglu dyledion (beili) i adennill yr arian – efallai y byddant yn cymryd pethau rydych yn perchen arnynt a'u gwerthu (os ydych yn byw yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon)
 • cymryd arian o'ch cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu (os ydych yn byw yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon)
 • mynd â chi i'r llys
 • eich gwneud yn fethdalwr neu'n cau eich busnes.
arrow icon
arrow icon

Cefnogaeth i'ch helpu i ohirio treth incwm a TAW

Os oeddech i fod i wneud taliad TAW rhwng 20 Mawrth a 30 Mehefin 2020, bydd yn cael ei ohirio yn awtomatig. Mae hyn yn golygu y gallwch wneud taliad unrhyw bryd tan 31 Mawrth 2021.

Mae gohirio taliad yn golygu y bydd gennych daliad treth mwy yn nes ymlaen. Felly os gallwch osgoi gohirio'r taliad, byddwch yn osgoi bil mwy yn y dyfodol.

Os byddai'n well gennych wneud y taliad yn ôl yr arfer, gallwch wneud hyn trwy dalu yn y ffordd arferol.

Os ydych eisoes wedi methu'ch dyddiad talu neu na allwch ddefnyddio'r gwasanaeth ar-lein, ffoniwch linell gymorth hunanasesu HMRC ar 0300 200 3822.

Os ydych yn mynd i gael trafferth talu TAW

Ni fydd unrhyw log na chosbau yn cael eu hychwanegu at yr hyn sy'n ddyledus gennych os arhoswch i dalu.

Os ydych fel arfer yn talu trwy Debyd Uniongyrchol, a'ch bod am ohirio talu, cysylltwch â'ch banc cyn gynted ag y gallwch. Fel arall, gellir cymryd y taliad yn awtomatig pan fyddwch wedi cyflwyno'ch ffurflen TAW.

arrow icon

Bydd angen i chi sefydlu'r Debyd Uniongyrchol eto wedyn mewn pryd ar gyfer eich cyfnod TAW nesaf ar ôl 30 Mehefin 2020, neu ystyried trefniadau talu eraill.

Mae angen i chi gwblhau eich ffurflenni TAW o hyd yn ystod y cyfnod hwn a'u cyflwyno mewn pryd. Os nad yw hyn yn bosibl, cadwch gofnod o'r hyn a achosodd yr oedi, gan y bydd hyn yn cael ei ddefnyddio fel tystiolaeth yn ystod apêl yn erbyn cosbau ffeilio hwyr.

Mae'r gohirio ar gael i fusnesau o bob maint ac mae'n berthnasol yn awtomatig.

arrow icon

Beth sydd angen i chi ei baratoi wrth ofyn i Gyllid a Thollau EM am help

Bydd angen i chi awgrymu faint y gallwch ei fforddio a thros faint o amser y gallwch wneud yr ad-daliadau.

I feddwl am hyn, gwnewch yn siŵr eich bod yn:

 • cyfrifo faint sydd gennych yn dod i mewn a nodi unrhyw risgiau i'ch incwm yn y dyfodol
 • llunio cyllideb - sicrhau y gallwch dalu unrhyw gostau byw a dyledion blaenoriaeth eraill
 • penderfynu ar swm y byddwch yn gyffyrddus yn ei dalu'n ôl bob mis
 • cyfrifo pa mor hir y byddai'n ei gymryd i dalu, gan ddefnyddio’r ffigur misol hwnnw.

Os bydd eich sefyllfa'n newid, gallwch eu ffonio eto i esbonio'r sefyllfa ac awgrymu cynllun ad-dalu newydd.

Os nad yw HMRC yn cytuno â'ch syniadau cynllun ad-dalu, byddant yn defnyddio'r wybodaeth a roesoch i lunio trefniant ad-dalu arall.

Os ydych yn cael trafferth talu biliau a thaliadau eraill

Os ydych wedi colli incwm, efallai y gallwch hawlio grant trwy'r Cynllun Cymorthdal Incwm Hunangyflogaeth i'ch helpu i gadw i fyny â thaliadau.

arrow icon
arrow icon
arrow icon

Gwneud cyllideb argyfwng

Os ydych yn poeni am lif arian, edrychwch ar yr hyn rydych yn ei wario a pha incwm sydd gennych yn dod i mewn.

arrow icon

Gallwch hefyd edrych ar ffyrdd o leihau eich biliau cartref, fel newid darparwyr ar gyfer eich contractau nwy, trydan neu ffôn symudol.

arrow icon
arrow icon
arrow icon

Pryd i gael cyngor ar ddyledion

arrow icon

Cefnogaeth ychwanegol os ydych yn cael trafferthion ariannol ac â’ch lles meddyliol

arrow icon

Gallai cael problemau iechyd meddwl olygu eich bod yn cael trafferth gwneud y penderfyniadau gorau yn seiliedig ar arian i chi, yn ogystal â gweithredu arnynt.

arrow icon

Cofiwch, os ydych yn cael trafferthion ariannol ac â’ch lles meddyliol, mae'n werth cysylltu â'ch banc, cymdeithas adeiladu, benthyciwr neu bwy bynnag mae gennych arian yn ddyledus iddynt, i drafod eich opsiynau.

Fodd bynnag, yn aml mae'n haws dweud na chodi'r ffôn a siarad am eich problemau pan fyddwch yn cael trafferth â'ch iechyd meddwl.

arrow icon

Mae gan y rhan fwyaf o leoedd y mae gennych arian yn ddyledus bolisïau ynglŷn â'ch cefnogi os ydych yn fregus. Ond ni allant eich helpu oni bai eich bod yn gofyn.

I gael rhai awgrymiadau cyffredinol ar sut y gallwch reoli eich iechyd meddwl edrychwch ar ganllaw Rethink. Mae'n cynnwys popeth o osod cyllideb i gael help os ydych chi, neu rywun rydych yn poeni amdano, yn cael argyfwng iechyd meddwl.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.