Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Help os ydych yn cael trafferth i dalu eich bil Treth Incwm

Mae eich biliau Treth Incwm a TAW yn cael eu hystyried yn ddyledion â blaenoriaeth. Mae hyn yn golygu, os na fyddwch yn eu talu, gall HMRC gymryd camau gorfodi i gael yr arian sy'n ddyledus gennych

Beth i’w wneud os ydych yn cael trafferth yn talu'ch bil Treth Incwm

Mae'n bwysig cysylltu â HMRC os ydych yn mynd i gael trafferth yn talu'ch bil treth. Os na fyddwch yn ei dalu mewn pryd, mae'n debygol y byddwch yn talu llog a dirwyon ar y swm sy'n ddyledus.

Hefyd efallai gall HMRC:

 • ei gasglu'n syth o'ch enillion neu'ch pensiwn
 • cael asiantaeth casglu dyledion (beili) i adennill yr arian – efallai y byddant yn cymryd pethau rydych yn perchen arnynt a'u gwerthu (os ydych yn byw yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon)
 • cymryd arian o'ch cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu (os ydych yn byw yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon)
 • mynd â chi i'r llys
 • eich gwneud yn fethdalwr neu'n cau eich busnes.

 

Os oes gennych daliad sy'n ddyledus, neu'n poeni y gallech fethu taliad yn y dyfodol, ffoniwch linell gymorth Amser i Dalu Cyllid ar 0300 200 3822.

Gallwch hefyd greu trefniant Amser i Dalu gan ddefnyddio'ch cyfrif Porth Llywodraeth ar-lein.

Os na allwch fforddio’ch bil treth

Os na allwch fforddio talu eich bil treth, mae angen i chi gysylltu â Chyllid a Thollau EM cyn gynted â phosibl trwy ffonio'r Gwasanaeth Cymorth Taliad Busnes ar 0300 200 3825. Mae'r gwasanaeth hwn ar gyfer pawb, nid busnesau yn unig.

Beth sydd angen i chi ei baratoi wrth ofyn i Gyllid a Thollau EM am help

Bydd angen i chi awgrymu faint y gallwch ei fforddio a thros faint o amser y gallwch wneud yr ad-daliadau.

I feddwl am hyn, gwnewch yn siŵr eich bod yn:

 • cyfrifo faint sydd gennych yn dod i mewn a nodi unrhyw risgiau i'ch incwm yn y dyfodol
 • llunio cyllideb - sicrhau y gallwch dalu unrhyw gostau byw a dyledion blaenoriaeth eraill
 • penderfynu ar swm y byddwch yn gyffyrddus yn ei dalu'n ôl bob mis
 • cyfrifo pa mor hir y byddai'n ei gymryd i dalu, gan ddefnyddio’r ffigur misol hwnnw.
arrow icon

Os bydd eich sefyllfa'n newid, gallwch eu ffonio eto i esbonio'r sefyllfa ac awgrymu cynllun ad-dalu newydd.

Os nad yw HMRC yn cytuno â'ch syniadau cynllun ad-dalu, byddant yn defnyddio'r wybodaeth a roesoch i lunio trefniant ad-dalu arall.

arrow icon

Gwneud cyllideb argyfwng

Os ydych yn poeni am lif arian, edrychwch ar yr hyn rydych yn ei wario a pha incwm sydd gennych yn dod i mewn.

arrow icon

Gallwch hefyd edrych ar ffyrdd o leihau eich biliau cartref, fel newid darparwyr ar gyfer eich contractau nwy, trydan neu ffôn symudol.

arrow icon
arrow icon
arrow icon

Pryd i gael cyngor ar ddyledion

arrow icon

Cefnogaeth ychwanegol os ydych yn cael trafferthion ariannol ac â’ch lles meddyliol

arrow icon

Gallai cael problemau iechyd meddwl olygu eich bod yn cael trafferth gwneud y penderfyniadau gorau yn seiliedig ar arian i chi, yn ogystal â gweithredu arnynt.

arrow icon

Cofiwch, os ydych yn cael trafferthion ariannol ac â’ch lles meddyliol, mae'n werth cysylltu â'ch banc, cymdeithas adeiladu, benthyciwr neu bwy bynnag mae gennych arian yn ddyledus iddynt, i drafod eich opsiynau.

Fodd bynnag, yn aml mae'n haws dweud na chodi'r ffôn a siarad am eich problemau pan fyddwch yn cael trafferth â'ch iechyd meddwl.

arrow icon

Mae gan y rhan fwyaf o leoedd y mae gennych arian yn ddyledus bolisïau ynglŷn â'ch cefnogi os ydych yn fregus. Ond ni allant eich helpu oni bai eich bod yn gofyn.

I gael rhai awgrymiadau cyffredinol ar sut y gallwch reoli eich iechyd meddwl edrychwch ar ganllaw Rethink. Mae'n cynnwys popeth o osod cyllideb i gael help os ydych chi, neu rywun rydych yn poeni amdano, yn cael argyfwng iechyd meddwl.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.