Help os ydych yn cael trafferth talu’ch cynhaliaeth plant

Mae taliadau cynhaliaeth plant yn cael eu hystyried yn filiau â blaenoriaeth. Os na fyddwch yn talu, gall y canlyniadau fod yn ddifrifol. Ceisiwch aros ar ben eich taliadau a'u trin fel gwariant â blaenoriaeth cyn unrhyw fenthyciadau neu gardiau credyd heb eu gwarantu.

Os na allwch fforddio talu cynhaliaeth plant

Nid oes unrhyw gymorth gan y llywodraeth, ond mae yna opsiynau os ydych chi'n cael trafferth gyda thaliadau.

Os byddwch yn parhau i dderbyn eich incwm llawn (neu 80% ohono), bydd disgwyl i chi dalu'ch taliadau cynhaliaeth plant yn llawn, heb ystyried am yr argyfwng coronafeirws.

Fodd bynnag, os cawsoch eich diswyddo neu wedi colli o leiaf 25% o'ch incwm oherwydd coronafeirws, byddwch yn gallu lleihau'r swm rydych yn ei gyfrannu.

Ond cofiwch, nid yw'r llywodraeth yn gwneud iawn am unrhyw ddiffyg cynhaliaeth plant.

Beth i'w wneud os na allwch dalu cynhaliaeth plant

1. Siaradwch â'r rhiant sy'n ei dderbyn

Yn gyntaf, siaradwch â'r rhiant arall a cheisiwch ddod i gyfaddawd.

Dyma'r ffordd gyflymaf a symlaf i ddod i gytundeb. Mae cyfathrebu ac empathi da yn bwysig, yn ogystal â bod yn onest am eich sefyllfa ariannol.

Efallai y byddai'n werth gofyn am leihau taliadau cynhaliaeth plant am y tro. Yna cynlluniwch ddychwelyd i'r swm arferol, uwch pan fydd eich incwm yn dychwelyd i normal.

Os gallwch ddod i drefniant, a bod eich incwm wedi gostwng o leiaf 25%, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant, i'w gwneud yn ymwybodol. Mae siawns y gallant gynnig mwy o gefnogaeth oherwydd y pandemig.

2. Os na allwch gytuno, gofynnwch i'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant (CMS) gamu i'r adwy

Ystyriwch ofyn i'r CMS gyfrifo'r hyn y dylech fod yn ei dalu os yw'ch incwm wedi gostwng 25% neu fwy os ydych wedi cael eich rhoi ar ffyrlo neu wedi cael eich diswyddo. Mae'r CMS yn codi ffi am y gwasanaeth hwn, felly mae'n well fel arfer gwneud trefniant rhyngoch.

Os nad yw'ch incwm wedi gostwng y swm hwnnw - bydd yn rhaid i chi barhau i dalu'r swm llawn.

Ar hyn o bryd mae'r CMS yn blaenoriaethu rhieni sydd wedi cael eu rhoi ar ffyrlo neu eu diswyddo dros y rhai sydd wedi cael gostyngiad mewn incwm, oherwydd diffyg adnoddau.

Bydd y CMS yn gwneud eu hasesiad yn seiliedig ar incwm blynyddol gros y rhiant sy'n talu.

Os gallwch dalu, ond gwrthod, gall y CMS orfodi taliadau. Bydd y rhain yn cael eu tynnu'n uniongyrchol o'ch enillion neu gyfrif banc.

Ar hyn o bryd, gallwch ddim ond ffonio'r CMS i adael iddynt wybod sut mae'ch sefyllfa ariannol wedi newid oherwydd coronafeirws. Ond bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth i ategu hyn fel dyddiad diweddarach.

Os oes angen i chi wneud cais i'r CMS am ostyngiad mewn taliad, gwnewch hyn cyn gynted â phosibl. Mae eu hadnoddau'n gyfyngedig oherwydd y pandemig, felly mae'r cais yn debygol o gymryd mwy o amser na'r arfer.

Beth allai ddigwydd os na fyddaf yn talu cynhaliaeth i'm plentyn?

Gall y canlyniadau fod yn ddifrifol. Os byddwch yn methu taliadau, mae gan y CMS y pŵer i ddidynnu ôl-ddyledion a thaliadau parhaus yn syth o'ch enillion neu'ch cyfrif banc. Mae ganddynt ystod eang o bwerau eraill ac, fel y dewis olaf, gallech wynebu carchar os byddwch yn gwrthod talu.

Os ydych yn talu cynhaliaeth plant yn unol â gorchymyn llys sy'n llai na 12 mis oed, byddwch yn torri'r gorchymyn os byddwch yn stopio talu.

Os byddwch yn stopio talu heb gytundeb eich cyn bartner ac nad ydych yn gwneud cais am amrywiad, gellir cychwyn achos gorfodi.

 • Os bydd taliadau'n cael eu lleihau neu eu stopio (oni chytunir rhyngoch), byddwch yn torri'r gorchymyn llys.
 • Os na allwch wirioneddol dalu taliadau oherwydd bod eich incwm wedi gostwng, gallwch ofyn i'r llys leihau faint o gynhaliaeth plant y mae angen i chi ei dalu.

Pryd i gael cyngor ar ddyledion

Os ydych wedi methu mwy nag un taliad Cynhaliaeth Plant neu os ydych yn jyglo dyledion eraill, mae'n bwysig eich bod yn eu talu yn y drefn gywir gan fod rhai yn fwy brys nag eraill.

Cefnogaeth ychwanegol os ydych yn cael trafferthion ariannol ac â’ch lles meddyliol

Gallai cael materion iechyd meddwl olygu eich bod yn cael trafferth gwneud y penderfyniadau gorau yn seiliedig ar arian i chi, yn ogystal â gweithredu arnynt.

Cofiwch, os ydych yn cael trafferthion ariannol ac â'ch lles meddyliol, mae'n werth cysylltu â'ch banc, cymdeithas adeiladu, benthyciwr neu bwy bynnag sydd ag arian â chi, i drafod eich opsiynau.

Fodd bynnag, yn aml mae'n haws dweud na chodi'r ffôn a siarad am eich problemau pan rydych yn cael trafferth â'ch iechyd meddwl. 

Mae gan y rhan fwyaf o leoedd y mae gennych arian yn ddyledus iddynt bolisïau ynglŷn â'ch cefnogi os ydych chi'n agored i niwed. Ond ni allant eich helpu oni bai eich bod yn gofyn.

I gael rhai awgrymiadau cyffredinol ar sut y gallwch reoli eich iechyd meddwl, edrychwch ar ganllaw Rethink. Mae'n cynnwys popeth o osod cyllideb i gael help os ydych chi, neu rywun rydych yn poeni amdano, yn cael argyfwng iechyd meddwl.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.