Cwestiynau pensiwn?
- Cysylltwch. Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio, p’un ai yw hynny ar-lein neu dros y ffôn.

Help os ydych yn cael trafferth talu eich biliau ffôn symudol, teledu neu fand eang

Beth i'w wneud os ydych yn cael trafferth talu'ch bil ffôn symudol

Os nad oes gennych linell dir neu fand eang, mae eich ffôn symudol yn gysylltiad hanfodol â gwasanaethau eraill felly mae'n bwysig ei gadw os gallwch.

Efallai mai dyma'ch profiad cyntaf o ddyled. Cofiwch ei bod yn bwysig cadw i fyny â'ch taliadau. Nid yw hyn mond fel na fyddwch yn colli'ch cysylltiad, ond hefyd oherwydd gallai effeithio ar eich sgôr credyd os na wnewch hynny.

Os oes angen help arnoch, cysylltwch â'ch darparwr cyn gynted â phosibl i esbonio'r sefyllfa.

Mae gan lawer o ddarparwyr gefnogaeth ar waith i'ch helpu, gan gynnwys:

 • newid dyddiad eich bil
 • sefydlu cynllun ad-dalu fforddiadwy
 • symud i dariff gwahanol
 • gostwng eich cap gwariant.

Y peth gorau yw defnyddio'ch ffôn dim ond pan fydd angen. 

arrow icon

Newid i dariff rhatach

Os ydych chi ar gontract ffôn symudol, efallai y gallwch chi symud i dariff talu rhatach wrth fynd neu fargen sim yn unig. Ond darganfyddwch yn gyntaf a oes rhaid i chi dalu ffi i ddod â'ch contract i ben yn gynnar.

arrow icon

Os na chadwch i fyny â thaliadau

Os na allwch gadw i fyny â thaliadau ac anwybyddwch y broblem, mae sawl ffordd y gall darparwyr ffonau symudol adennill yr arian. Efallai y byddant yn:

 • datgysylltu eich ffôn
 • trosglwyddo'ch dyled i asiantaeth casglu dyledion
 • cyhoeddi Dyfarniad Llys Sirol (mae hyn yn rhoi mwy o opsiynau i'ch darparwr orfodi ad-daliad o'r ddyled)
 • fel dewis olaf, gwneud cais i'ch gwneud yn fethdalwr (yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn unig).

Bydd siarad â'ch darparwr cyn gynted ag y gwyddoch fod gennych broblem yn lleihau'r risg y bydd unrhyw un o'r rhain yn digwydd.

arrow icon

Cefnogaeth os ydych yn cael trafferth talu biliau ffôn

Os yw'ch incwm wedi gostwng yn ystod tymor y contract, efallai na fyddwch yn gallu fforddio'ch bil ffôn symudol.

arrow icon

Coronafeirws

Mae llawer o ddarparwyr ffonau symudol wedi rhoi galwadau neu ddata am ddim i:

 • gweithwyr allweddol
 • pobl sy'n dysgu gartref tra bod ysgolion ar gau
 • y rhai sy'n fregus, a
 • pobl dros 70 oed.

Os ydych mewn unrhyw un o'r grwpiau hynny, mae'n werth gwirio i weld a yw'ch darparwr wedi gwneud hyn.

arrow icon

Beth i'w wneud os ydych yn cael trafferth talu'ch bil band eang

Os oes angen help arnoch, cysylltwch â'ch darparwr cyn gynted â phosibl ac esboniwch eich sefyllfa. Efallai y byddant yn gallu'ch helpu, fel:

 • newid dyddiad eich bil
 • sefydlu cynllun ad-dalu fforddiadwy
 • symud i dariff gwahanol
 • cael gwared ar gapiau data ar wasanaethau band eang sefydlog.

Efallai y byddwch hefyd yn gallu prynu pecynnau sy'n cynnwys hwb data am brisiau isel, neu alwadau ffôn llinell daear am ddim.

Coronafeirws

A ydych yn fregus neu'n hunan-ynysu, ac ni all eich darparwr wneud atgyweiriadau â blaenoriaeth yn eich cartref? Yna dylent sicrhau bod gennych ddewisiadau amgen i fand eang neu linell daear.

arrow icon
arrow icon

Beth i'w wneud os ydych yn cael trafferth talu'ch tanysgrifiadau teledu

Caniataodd BT Sport a Sky Sports i gwsmeriaid wneud cais am saib wrth dalu tanysgrifiadau tra nad oedd unrhyw chwaraeon byw yn ystod y pandemig coronafeirws.

Fodd bynnag, gyda phêl-droed, golff a snwcer yn dychwelyd fis Mehefin, bydd tanysgrifiadau yn ailgychwyn. Mae hyn oni bai bod gennych becyn unigol ar gyfer camp nad yw wedi ailddechrau.

Os nad ydych yn credu y gallwch fforddio talu, cysylltwch â'ch darparwr cyn gynted â phosibl ac esboniwch eich sefyllfa. Gall llawer o ddarparwyr helpu os yw coronafeirws wedi effeithio ar eich cyllid.

arrow icon

Gallai eich amgylchiadau olygu y gallwch gael pris is gan eich darparwr teledu.

arrow icon

Beth i'w wneud os ydych yn cael trafferth talu gwasanaethau tanysgrifio eraill

Os na allwch fforddio gwasanaethau fel Netflix neu Spotify, efallai y gallwch eu canslo heb orfod talu cosb. Gwiriwch delerau eich contract.

arrow icon
arrow icon

Y camau nesaf os ydych wedi methu taliad

Os ydych wedi methu taliad ar eich tanysgrifiad band eang, ffôn neu deledu, cysylltwch â'ch benthyciwr i egluro'ch sefyllfa

arrow icon
arrow icon
arrow icon
arrow icon
arrow icon

Pryd i gael cyngor ar ddyledion

A ydych eisoes wedi colli mwy nag un taliad ac yn methu â dod i gytundeb â'ch darparwr? Yna y peth gorau yw cael cyngor cyn gynted ag y gallwch, yn enwedig os oes gennych ddyledion eraill hefyd.

arrow icon
arrow icon
arrow icon
arrow icon

Cefnogaeth ychwanegol os ydych yn cael trafferthion ariannol a â'ch lles meddyliol

arrow icon

Gallai cael problemau iechyd meddwl olygu eich bod yn cael trafferth gwneud y penderfyniadau gorau yn seiliedig ar arian i chi, yn ogystal â gweithredu arnynt.

arrow icon

Cofiwch, os ydych yn cael trafferthion ariannol ac â'ch lles meddyliol, mae'n werth cysylltu â'ch banc, cymdeithas adeiladu, benthyciwr neu bwy bynnag mae gennych arian yn ddyledus iddynt, i drafod eich opsiynau.

Fodd bynnag, yn aml mae'n haws dweud na chodi'r ffôn a siarad am eich problemau pan rydych yn cael trafferth gyda'ch iechyd meddwl.

arrow icon

Mae gan y rhan fwyaf o leoedd y mae gennych arian yn ddyledus iddynt bolisïau ynglŷn â'ch cefnogi os ydych yn fregus. Ond ni allant eich helpu oni bai eich bod yn gofyn.

I gael rhai awgrymiadau cyffredinol ar sut y gallwch reoli eich iechyd meddwl, edrychwch ar ganllaw Rethink. Mae'n cynnwys popeth o osod cyllideb i gael help os ydych chi, neu rywun rydych chi'n poeni amdano, yn cael argyfwng iechyd meddwl.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.