Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Help os ydych yn cael trafferth talu eich biliau ffôn symudol, teledu neu fand eang

Beth i'w wneud os ydych yn cael trafferth talu'ch bil ffôn symudol

Os nad oes gennych linell dir neu fand eang, mae eich ffôn symudol yn gysylltiad hanfodol â gwasanaethau eraill felly mae'n bwysig ei gadw os gallwch.

Efallai mai dyma'ch profiad cyntaf o gael trafferth i dalu bil.. Cofiwch ei bod yn bwysig cadw i fyny â'ch taliadau. Nid yw hyn mond fel na fyddwch yn colli'ch cysylltiad, ond hefyd oherwydd gallai effeithio ar eich sgôr credyd os na wnewch hynny.

Os oes angen help arnoch, cysylltwch â'ch darparwr cyn gynted â phosibl i esbonio'r sefyllfa.

Mae gan lawer o ddarparwyr gefnogaeth ar waith i'ch helpu, gan gynnwys:

 • newid dyddiad eich bil
 • sefydlu cynllun ad-dalu fforddiadwy
 • symud i dariff gwahanol
 • gostwng eich cap gwariant.

Y peth gorau yw defnyddio'ch ffôn dim ond pan fydd angen. 

arrow icon

Newid i dariff rhatach

Os ydych chi ar gontract ffôn symudol, efallai y gallwch chi symud i dariff talu rhatach wrth fynd neu fargen sim yn unig. Ond darganfyddwch yn gyntaf a oes rhaid i chi dalu ffi i ddod â'ch contract i ben yn gynnar.

arrow icon

Cefnogaeth os ydych yn cael trafferth talu biliau ffôn

Os yw'ch incwm wedi gostwng yn ystod tymor y contract, efallai na fyddwch yn gallu fforddio'ch bil ffôn symudol.

arrow icon
arrow icon
arrow icon

Beth i'w wneud os ydych yn cael trafferth talu'ch bil band eang

Os oes angen help arnoch, cysylltwch â'ch darparwr cyn gynted â phosibl ac esboniwch eich sefyllfa. Efallai y byddant yn gallu'ch helpu, fel:

 • newid dyddiad eich bil
 • sefydlu cynllun ad-dalu fforddiadwy
 • symud i dariff gwahanol
 • cael gwared ar gapiau data ar wasanaethau band eang sefydlog.

Efallai y byddwch hefyd yn gallu prynu pecynnau sy'n cynnwys hwb data am brisiau isel, neu alwadau ffôn llinell daear am ddim.

Os ydych yn agored i niwed neu'n hunanynysu, ac ni all eich darparwr wneud atgyweiriadau blaenoriaethol yn eich cartref? Dylent sicrhau bod gennych ddewisiadau amgen i fand eang neu linell dir. 

arrow icon
arrow icon

Tariffau cymdeithasol band eang a ffônau symudol

Mae rhai darparwyr yn cynnig cynlluniau cost isel i'ch helpu i wneud galwadau ffôn symudol a mynd ar-lein os ydych yn cael budd-daliadau penodol, gan gynnwys:

 • Credyd Cynhwysol
 • Lwfans Ceisio Gwaith,
 • Credyd Pensiwn
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan Ofcom

Darparwyr tariff band eang a chymdeithasol

Darparwr Ardaloedd a wasanaethir Pris Cyflymder Ar gyfer pwy?

ledled y DU

£15 y mis

Tua 36 Mbit yr eiliad

Budd-daliadau amrywiol (i mewn ac allan o waith)

ledled y DU

£20 y mis

Tua 67Mbit yr eiliad

Budd-daliadau amrywiol (i mewn ac allan o waith)

Ardal Llundain

£10 y mis

10Mbit yr eiliad

Budd-daliadau amrywiol (i mewn ac allan o waith)

Gwiriwch am signal yn eich ardal chi

£15 y mis

50Mbit yr eiliad

Budd-daliadau amrywiol (i mewn ac allan o waith)

Gwiriwch am signal yn eich ardal chi

£25 y mis

150Mbit yr eiliad

Budd-daliadau amrywiol (i mewn ac allan o waith)

Swydd Efrog a Swydd Lincoln

£19.99 y mis

30 Mbit yr eiliad

Budd-daliadau amrywiol (i mewn ac allan o waith)

ledled y DU

£15 y mis

15/Mbit yr eiliad

Credyd Cynhwysol

Os na chadwch i fyny â thaliadau

Os na allwch gadw i fyny â thaliadau ac anwybyddwch y broblem, mae sawl ffordd y gall darparwyr ffonau symudol adennill yr arian. Efallai y byddant yn:

 • datgysylltu eich ffôn
 • trosglwyddo'ch dyled i asiantaeth casglu dyledion
 • cyhoeddi Dyfarniad Llys Sirol (mae hyn yn rhoi mwy o opsiynau i'ch darparwr orfodi ad-daliad o'r ddyled)
 • fel dewis olaf, gwneud cais i'ch gwneud yn fethdalwr (yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn unig).

Bydd siarad â'ch darparwr cyn gynted ag y gwyddoch fod gennych broblem yn lleihau'r risg y bydd unrhyw un o'r rhain yn digwydd.

Roedd y tabl uchod yn gywir ym mis Hydref 2021. Ffynhonnell: Ofc

arrow icon

Band eang am ddim os ydych yn chwilio am waith

Os ydych yn chwilio am waith, gallwch wneud cais trwy'ch anogwr gwaith am daleb i gyfnewid am fand eang am ddim gan y darparwr cysylltedd Talk Talk. 

Mae'r daleb hon yn eich caniatáu i gael chwe mis o wasanaeth band eang Talk Talk Ffibr 35 heb unrhyw wiriad contract na chredyd. Mae terfynau defnyddio data heb eu capio (o fewn y terfynau defnydd data teg). 

Ar ôl chwe mis, gallwch ddewis fynd ar gontract gyda Talk Talk neu ganslo'r gwasanaeth. Beth bynnag y dewiswch ei wneud, ni fydd unrhyw gostau canslo na ffioedd cofrestru. 

Siopa o gwmpas am wasanaethau band eang

Wrth siopa o gwmpas am dariffau cost isel, mae'n werth cymharu cyflymder y rhyngrwyd yn erbyn cost y tariff. Efallai y bydd tariffau rhatach yn golygu ei bod yn cymryd mwy o amser i lawrlwytho dogfennau, fideos, gemau neu ffilmiau. 

Gallwch hefyd gymharu'r costau hyn â'r bargeinion rhatach sim-yn-unig neu dalu wrth fynd a fydd yn rhoi mwy o ddata a chysylltiadau cyflymach i chi. Neu gallwch ddefnyddio llecyn eich ffôn symudol i drosglwyddo data i gyfrifiadur neu lechen os oes angen i chi gyrchu'r rhyngrwyd. 

arrow icon

Beth i'w wneud os ydych yn cael trafferth talu gwasanaethau tanysgrifio eraill

Os na allwch fforddio gwasanaethau fel Netflix neu Spotify, efallai y gallwch eu canslo heb orfod talu cosb. Gwiriwch delerau eich contract.

arrow icon
arrow icon
arrow icon

Gallai eich amgylchiadau olygu y gallwch gael pris is gan eich darparwr teledu.

arrow icon

Y camau nesaf os ydych wedi methu taliad

Os ydych wedi methu taliad ar eich tanysgrifiad band eang, ffôn neu deledu, cysylltwch â'ch benthyciwr i egluro'ch sefyllfa

arrow icon
arrow icon
arrow icon

Pryd i gael cyngor ar ddyledion

A ydych eisoes wedi colli mwy nag un taliad, neu'n poeni gallech colli taliad ac yn methu â dod i gytundeb â'ch darparwr? Yna y peth gorau yw cael cyngor cyn gynted ag y gallwch, yn enwedig os oes gennych ddyledion eraill hefyd.

arrow icon
arrow icon
arrow icon

Cefnogaeth ychwanegol os ydych yn cael trafferthion ariannol a â'ch lles meddyliol

arrow icon

Gallai profi problemau iechyd meddwl ei wneud yn anodd i chi rheoli eich arian. 

arrow icon

Cofiwch, os ydych yn cael trafferthion ariannol ac â'ch lles meddyliol, mae'n werth cysylltu â'ch banc, cymdeithas adeiladu, benthyciwr neu bwy bynnag mae gennych arian yn ddyledus iddynt, i drafod eich opsiynau.

Fodd bynnag, yn aml mae'n haws dweud na chodi'r ffôn a siarad am eich problemau pan rydych yn cael trafferth gyda'ch iechyd meddwl.

arrow icon

Mae gan y rhan fwyaf o leoedd y mae gennych arian yn ddyledus iddynt bolisïau ynglŷn â'ch cefnogi os ydych yn fregus. Ond ni allant eich helpu oni bai eich bod yn gofyn.

I gael rhai awgrymiadau cyffredinol ar sut y gallwch reoli eich iechyd meddwl, edrychwch ar ganllaw Rethink. Mae'n cynnwys popeth o osod cyllideb i gael help os ydych chi, neu rywun rydych chi'n poeni amdano, yn cael argyfwng iechyd meddwl.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.