Os ydych yn poeni bod arian aelod o'r teulu yn cael ei gamreoli

Pan fydd aelod o’r teulu yn rheoli eich arian ar eich rhan chi neu aelod arall o’r teulu gall pryderon godi. Yn aml, gellir datrys y problemau’n hawdd. Os credwch fod rhywbeth o’i le, dylech wirio a yw eich pryderon yn ddilys a chael cyngor arbenigol am eich camau nesaf

A yw eich pryderon yn ddilys?

Mae camreoli arian yn broblem wirioneddol, ac mae’n iawn i chi gymryd eich pryderon o ddifrif.

Ar y llaw arall, mae llawer o bryderon yn seiliedig ar gamddealltwriaeth syml. Trwy fod yn bwyllog, efallai y gallwch dawelu eich meddwl heb i neb gael ei niweidio.

Efallai y bydd rheswm da iawn am daliad anesboniadwy, felly eich cam cyntaf yw gofyn am esboniad am y taliad rydych yn poeni amdano.

Bydd y sgwrs yn llai tanllyd os na chaiff ei geirio fel cyhuddiad. Yn hytrach, gofynnwch: ‘Roeddwn am holi tybed beth oedd y taliad hwn ar gyfer..?’

Efallai mai dyna’r cyfan y bydd rhaid i chi ei wneud i ddatrys y broblem. Ond os nad ydych yn gyfforddus â’r ateb a gewch, peidiwch â theimlo’n euog am fynd â phethau ymhellach.

Gall ein canllaw am gael sgyrsiau anodd am arian eich helpu i baratoi.

Cael cyngor arbenigol

Os ydych yn poeni o hyd ar ôl i chi siarad â’r aelod o’r teulu sy’n rheoli’r arian, mae’n syniad da iawn cael rhywfaint o gyngor arbenigol. Gallwch:

 • Cewch gyngor annibynnol, cyfrinachol, am ddim Citizen's Advice.
 • Gofynnwch i gyfreithiwr – os ydych eisoes wedi bod yn defnyddio un i wneud trefniadau, byddant yn gyfarwydd â’r sefyllfa ac efallai’n gallu cynnig cyngor anffurfiol. Efallai y bydd rhaid i chi dalu am hyn, felly gofynnwch ymlaen llaw bob amser a sicrhewch eich bod yn hapus â’r cyfraddau.

Cymerwch gamau os bydd angen

Os credwch fod rhywun mewn perygl dybryd (naill ai bod rhwyun yn dwyn eu harian neu eu bod mewn perygl o niwed corfforol) dylech ffonio’r heddlu ar unwaith.

Yn yr un modd, efallai y credwch fod rhywun yn cael ei orfodi gan berson arall i ddefnyddio asedau neu arian mewn ffordd annarferol. Gallai hyn fod yn fath o gam-drin ariannol neu’r hyn a elwir yn ‘rheolaeth drwy orfodaeth’.

Gallwch ddarganfod mwy am gam-drin economaidd a sefydliadau a all helpu ar y wefan Surviving economic abuse

Os ydych yn anghytuno â'r dewisiadau y mae'r person yn wneud ag arian aelod o'r teulu, mae'r hyn rydych yn ei wneud yn dibynnu ar y sefyllfa.

Os ydych yn anghytuno ynglŷn â sut caiff arian ei ddefnyddio, mae’n aml yn well cael sgwrs â meddwl clir. Gallai anghytundeb fod yn rhywbeth fel a ddylid gwario’r arian ar ofal cartref neu ofal dydd. Os na fyddwch yn gallu datrys y broblem eich hunain, ceisiwch gael cyngor proffesiynol – gan feddygon neu weithwyr cymdeithasol, er enghraifft.

Datrys problemau ag atwrneiaethau ac ymddiriedolaethau

Gall fod yn destun pryder meddwl y gallai rhywun sy'n gyfrifol am arian rhywun arall fod yn gwneud rhywbeth o'i le neu efallai nad yw'n gymwys. Mae angen datrys unrhyw broblemau yn enwedig os yw rhywun wedi cael pwerau ffurfiol, fel atwrnai neu ymddiriedolwr.

Beth yw atwrneion ac ymddiriedolwyr?

Mae atwrneion ac ymddiriedolwyr yn gofalu am arian a materion ariannol i bobl eraill.

Gall atwrneion edrych ar ôl arian rhywun pan gânt eu penodi o dan atwrneiaeth, sy'n rhoi'r hawl iddynt wneud penderfyniadau ariannol neu feddygol dros rywun arall.

Weithiau, efallai bod llys wedi rhoi pwerau tebyg i bobl, ac os ydynt wedi cael eu penodi gan lys, byddant yn cael eu galw’n:

 • Dirprwyon (Cymru a Lloegr), sef y term y byddwn yn ei ddefnyddio yn y canllaw hwn
 • Guardians neu interveners (Yr Alban)
 • Controllers (Gogledd Iwerddon).

Penodir ymddiriedolwyr i reoli ymddiriedolaeth - swm o arian neu asedau a ddelir er budd rhywun arall.

Gall hyn fod yn arian y mae rhywun wedi'i adael yn ei ewyllys i dalu am addysg plentyn, neu efallai arian i berson sy'n anabl ac yn methu â'i reoli ei hunain.

Mae rhaid i atwrneion, dirprwyon ac ymddiriedolwyr weithredu er budd gorau:

 • y person a wnaeth yr atwrneiaeth
 • y bobl sydd i fod i elwa o'r ymddiriedolaeth.

Pryd i boeni am atwrneion ac ymddiriedolwyr

Gweithredwch os credwch eu bod:

 • yn camddefnyddio arian
 • yn cyflwyno trosedd
 • ddim yn gweithredu er budd gorau'r unigolyn
 • yn gwneud penderfyniadau gwael sy'n effeithio ar yr unigolyn.

Mae'r hyn y dylech ei wneud yn dibynnu a ydynt yn atwrnai, yn ddirprwy neu'n ymddiriedolwr

Sut i gwyno am atwrnai neu ddirprwy

Os ydych yn poeni am ymddiriedolwr

Os nad ydych yn hapus â sut mae ymddiriedolwr yn ymddwyn, efallai y gallwch gael gwared â hwy.

Ni all llawer o bobl ddiswyddo ymddiriedolwr.

Os mai eich ymddiriedolaeth chi yw (hynny yw, pe bai wedi'i sefydlu gan ddefnyddio'ch asedau - eich arian a'ch buddsoddiadau) efallai y bydd gennych y pŵer i'w wneud.

Efallai y bydd ymddiriedolwr arall yn gallu ei wneud hefyd - mae sut y mae hyn yn gweithio yn dibynnu ar reolau'r ymddiriedolaeth.

Os ydych am ddiswyddo ymddiriedolwr, mae'n werth cael cyngor proffesiynol cyn i chi wneud unrhyw beth.

Os nad oes gennych gysylltiad agos, siaradwch â'r unigolyn sy'n rhoi’r asedau mewn ymddiriedolaeth (os gallwch), neu geisio trafod materion ag ymddiriedolwyr eraill os ydych yn gwybod pwy ydynt. Efallai y bydd y person rydych am ei helpu yn gallu dweud wrthych.

Os oes rhaid diswyddo ymddiriedolwr

Os sefydlwch yr ymddiriedolaeth, gwiriwch ddogfennau'r ymddiriedolaeth i weld a yw'r rheolau yn caniatáu i chi ddiswyddo’r ymddiriedolwyr.

Os ydych yn gyd-ymddiriedolwr neu'n fuddiolwr i'r ymddiriedolaeth, weithiau gallwch ddiswyddo ymddiriedolwr gan ddefnyddio darpariaethau gyfreithiol arall na fydd fel arfer yn nogfennau'r ymddiriedolaeth eu hunain. Siaradwch â chyfreithiwr am sut i wneud hyn.

Os yw'r dogfennau ymddiriedolaeth neu ddarpariaeth gyfreithiol arall yn caniatáu i chi ddiswyddo ymddiriedolwyr, bydd angen y gwaith papur cywir arnoch. Gallwch ei gael gan y cyfreithiwr neu'r cwmni ariannol sy'n rheoli'r ymddiriedolaeth.

Fel arfer, y cyfan sydd ei angen yw llofnodi ffurflen ychwanegol. Efallai y bydd angen i'r ymddiriedolwr rydych am eu tynnu ei lofnodi, ond efallai y gallwch eu tynnu heb eu llofnod.

Cofiwch, mae angen o leiaf dau ymddiriedolwr ar y mwyafrif o ymddiriedolaethau - felly os yw dileu un ymddiriedolwr yn eich gadael yn fyr, bydd angen i chi ddod o hyd i un arall.

Beth bynnag fo'ch amgylchiadau, mae'n well siarad â chyfreithiwr neu'r sefydliad ariannol sy'n rheoli'r ymddiriedolaeth.

Mynd â rhywun i'r llys i adennill arian sy'n ddyledus

Os defnyddiwyd llawer o arian mewn ffordd nad ydych yn cytuno ag ef, efallai y bydd rhaid i chi ystyried mynd â'r person i'r llys. Mae hwn yn gam mawr, felly mae'n werth cofio y gallai hyn gael effaith negyddol ar eich perthynas â'r person hwnnw, bod yn straen i'r ddwy ochr ac nad oes ganddo unrhyw warant o lwyddiant i unrhyw un.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.