Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Benthyciadau diwrnod cyflog – beth sydd angen i chi ei wybod

Mae benthyciadau diwrnod cyflog yn ffordd ddrud o fenthyca. Peidiwch byth â chymryd benthyciad diwrnod cyflog oni bai eich bod yn sicr y gallwch ei ad-dalu mewn pryd ac yn llawn - fel arall, gall y costau droelli allan o reolaeth yn fuan.

Sut mae benthyciadau diwrnod cyflog yn gweithio

Mae benthyciadau diwrnod cyflog yn fenthyciadau tymor byr a gynlluniwyd yn wreiddiol i helpu pobl i ymdopi hyd at ddiwrnod cyflog.

Mae’r arian yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc a byddwch yn ei ad-dalu’n llawn gyda llog a thaliadau ar ddiwedd y mis.

Ond yn gynyddol, rydych yn gallu benthyg am gyfnodau hirach – fel arfer am dri mis (ond mae benthyciadau hirach ar gael) – ac ad-dalu mewn rhandaliadau

Beth sy’n gyffredin rhwng yr holl fenthyciadau hyn yw eu bod yn gost uchel a byrdymor, ac yn aml am symiau bach.

Mae benthyciad diwrnod cyflog yn ddrud a gallai wneud eich sefyllfa’n waeth os na allwch fforddio ei dalu’n ôl yn brydlon. Mae angen i chi feddwl yn ofalus cyn dewis cymryd un.

Beth mae benthyciadau diwrnod cyflog yn ei gostio i chi

Mae cost benthyciadau diwrnod cyflog yn cael ei gapio yn ôl y gyfraith o dan reolau a wneir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA).

Mae'r rheolau yn cyfyngu ar faint o log a ffioedd diffygdalu y gellir eu codi arnoch chi.

Ni fydd rhywun sy’n cymryd benthyciad am 30 niwrnod yn talu dim mwy na £24 mewn ffioedd a thaliadau fesul £100 a fenthyciwyd. Os nad ydych chi’n ad-dalu mewn pryd, y mwyaf y gellir ei godi arnoch mewn ffioedd diffygdalu yw £15 a’r llog ar y swm y benthycoch.

Mae cap cyffredinol yn golygu na fyddwch fyth yn gorfod talu mwy na dwbl y swm a fenthyciwyd gennych yn wreiddiol.

Taliadau cylchol

Cyn cytuno i roi benthyciad, bydd llawer o ddarparwyr benthyciad diwrnod cyflog yn gofyn ichi sefydlu taliad cylchol (a elwir hefyd yn awdurdod talu parhaus neu CPA).

Mae hyn yn gadael iddynt gymryd yr hyn sydd arnoch yn uniongyrchol o’ch cyfrif banc ar y dyddiad ad-dalu.

Gall hyn fod yn gyfleus, ond mae perygl. Efallai na fydd hyn yn gadael digon o arian yn eich cyfrif ar gyfer taliadau biliau eraill, fel morgais neu rent neu wariant allweddol arall fel gwresogi neu fwyd. Ac fe allai fynd â chi dros eich terfyn gorddrafft, gan arwain at daliadau banc.

Os nad ydych chi’n teimlo y bydd CPA yn eich gadael mewn digon o reolaeth, gofynnwch i’r darparwr os allwch chi dalu mewn ffyrdd eraill.

Gallwch ganslo CPA ar unrhyw adeg – er y byddwch yn dal angen talu’r ddyled felly bydd angen ffordd i arall i ad-dalu.

Opsiynau ad-dalu eraill

Cyn i chi sefydlu taliad cylchol ar gyfer benthyciad diwrnod cyflog, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n deall beth yw eich opsiynau eraill a sut maen nhw'n gweithio.

Debyd Uniongyrchol

Trwy lofnodi Cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol, rydych chi'n rhoi awdurdod i barti arall gasglu arian o'ch cyfrif banc. Rydych chi'n elwa o'r Cynllun Gwarant Debyd Uniongyrchol, sy'n eich amddiffyn os oes gwall yn y taliad. Gall taliadau Debyd Uniongyrchol amrywio o ran maint, yn dibynnu ar faint sy'n ddyledus.

Archeb sefydlog

Dyma pryd rydych yn rhoi awdurdod i'ch banc neu gymdeithas adeiladu wneud taliadau rheolaidd i barti arall trwy lofnodi ffurflen yn nodi'r symiau a'r dyddiadau ar gyfer y taliadau. Yn wahanol i Ddebydau Uniongyrchol, mae rheolau sefydlog am swm penodol.

Sut i ganslo taliad rheolaidd

Debyd Uniongyrchol

Gallwch ganslo Debyd Uniongyrchol trwy gysylltu â'ch banc neu gymdeithas adeiladu, neu trwy eich ap bancio ar-lein.

Os nad ydych chi eisiau'r nwyddau neu'r gwasanaethau mwyach, mae'n well dweud wrth y sefydliad sy'n eu cyflenwi i chi fel bod eich archeb yn cael ei chanslo ac na chymerir unrhyw daliadau pellach.

Os ydych chi am eu derbyn o hyd, cysylltwch â'r cyflenwr cyn gynted â phosibl i drefnu dull talu amgen.

Archeb sefydlog

Gallwch ganslo archeb sefydlog, neu newid y swm, y dyddiad neu'r amlder, trwy gysylltu â'ch banc neu gymdeithas adeiladu.

Taliadau cylchol

Gwnewch ganslo taliad cylchol trwy gysylltu â'ch banc neu gyhoeddwr cerdyn a dweud wrthyn nhw eich bod wedi tynnu caniatâd yn ôl ar gyfer y taliad cylchol.

Rhaid i'r sefydliad rydych chi wedi bod yn ei dalu ad-dalu unrhyw daliadau a gymerwyd ynghyd ag unrhyw daliadau cysylltiedig. Ond mae angen i chi roi gwybod iddyn nhw erbyn diwedd y diwrnod gwaith cyn bod y taliad yn ddyledus.

Wrth gwrs, nid yw canslo'r taliad cylchol yn newid y ffaith eich bod yn dal i fod yn ddyledus i'r benthyciwr.

Os ydych chi'n canslo oherwydd anawsterau wrth dalu'r arian yn ôl, dywedwch wrth y benthyciwr cyn gynted â phosib, a gofynnwch a allan nhw roi amser i chi dalu.

Hefyd, ystyriwch gael cyngor ar ddyledion am ddim i'ch helpu chi i ddelio â'ch dyledion.

Osgoi magl y benthyciadau diwrnod cyflog

Os cewch broblemau yn ad-dalu benthyciad diwrnod cyflog, efallai y bydd y darparwr benthyciad yn eich temtio gydag estyniad, a elwir yn ohiriad neu rowlio drosodd - neu hyd yn oed fenthyciad pellach.

Fodd bynnag, maent yn gyfyngedig o ran sawl gwaith y gallant rowlio benthyciad drosodd, a rhaid iddynt roi dalen wybodaeth i chi bob tro gyda manylion darparwyr cyngor am ddim ar ddyledion.

Gall cario’ch benthyciad diwrnod cyflog drosodd ymddangos fel ateb gwych ar y pryd. Ond gall arwain yn gyflym at broblemau, oherwydd y bydd rhaid ichi ad-dalu llawer mwy mewn llog a ffioedd eraill yn y tymor hir.

 Gallai hyn eich rhoi mewn anhawster talu am bethau hanfodol sydd eu hangen arnoch.

Chwiliwch am ddewis arall sy’n well

Peidiwch â rhagdybio na allwch gael benthyciad gwell rywle arall – hyd yn oed os oes gennych statws credyd gwael.

Peidiwch â chael eich temtio gan hysbysebion darparwyr benthyciadau diwrnod cyflog

Gall darparwyr benthyciadau hysbysebu eu benthyciadau ar gyfer pob argyfwng llif arian o dan haul. Ond mae’n debygol mai’r dewis anghywir yw benthyciad diwrnod cyflog i chi os:

 • rydych am ei ddefnyddio i ad-dalu dyledion eraill
 • mae gennych un neu fwy o fenthyciadau diwrnod cyflog eisoes.
 • nid ydych yn sicr y byddwch yn gallu ei ad-dalu’n brydlon
 • rydych chi am ei gael i dalu am bethau na allwch eu fforddio – fel nosweithiau allan, dillad newydd neu docynnau cyngerdd.

Os ydych yn profi anawsterau wrth ad-dalu benthyciadau, cardiau credyd a biliau eraill, gallwch gael cyngor cyfrinachol, am ddim gan wasanaeth cyngor ar ddyledion.

Bydd y cynghorydd yn eich helpu i gael eich arian yn ôl ar y trywydd iawn a gall ail-drafod â’r bobl y mae arnoch arian iddynt.

Bydd hyn yn eich helpu i gael yr amser sydd arnoch ei angen i ad-dalu’ch dyledion fel nad oes rhaid ichi droi at ragor o fenthyca.

Os ydych ar fin cael benthyciad diwrnod cyflog

Cyn cymryd benthyciad diwrnod cyflog, ystyriwch yn ofalus sut y byddwch yn ei ad-dalu.

Os yw arian yn brin y mis yma, beth sy’n gwneud ichi feddwl y bydd gennych yr arian a’r llog fis nesaf? Ydych chi’n disgwyl incwm ychwanegol? Neu ydych chi’n mynd i dorri’n ôl yn sylweddol ar wario?

Ystyriwch a fydd benthyciad y byddwch yn ei ad-dalu mewn rhandaliadau’n well ichi.

Os penderfynwch chi gael benthyciad diwrnod cyflog gwiriwch fod y darparwr wedi ei awdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA).

Y cyfnod ystyried 14 diwrnod

Os newidiwch eich meddwl, gallwch dynnu’n ôl o’r cytundeb ar unrhyw adeg o fewn yr 14 diwrnod cyntaf.

Y cyfan sydd angen i chi ei dalu yw’r llog ar y credyd rydych wedi’i ddefnyddio. Mae’n rhaid ad-dalu unrhyw ffioedd ychwanegol i chi.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.