Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Benthyciadau diwrnod cyflog – ffyrdd eraill o fenthyca

Os ydych angen benthyca arian ac rydych yn ystyried cymryd benthyciad diwrnod cyflog, stopiwch i ystyried eich opsiynau. Er ei fod yn hawdd ei sefydlu, gall benthyciad diwrnod cyflog droi’n ddyled drafferthus yn gyflym i lawer o bobl. Gall hefyd effeithio ar eich statws credyd os na fyddwch yn ei dalu yn ôl yn brydlon.

Benthyca i dalu am hanfodion

Efallai eich bod yn ystyried cymryd benthyciad diwrnod cyflog i dalu am gost hanfodol annisgwyl, fel atgyweirio eich car neu newid peiriant golchi.

Dim ond ar gyfer blaenswm cyn diwrnod cyflog y mae benthyciadau diwrnod cyflog yn addas mewn gwirionedd. Os bydd rhaid i chi gymryd peth amser i ad-dalu'r benthyciad, mae'n bwysig archwilio mathau eraill o gredyd.

Mae bron yn sicr nad benthyciad diwrnod cyflog fydd yr ateb os bydd arnoch angen yr arian i:

 • talu biliau’r cartref yn rheolaidd
 • talu rhent neu forgais
 • ad-dalu’r bobl y mae arnoch arian iddynt.

Os ydych yn ei chael yn anodd talu am yr hanfodion, ond nid ydych yn methu taliadau eto, efallai bod ffyrdd o dalu’r costau hyn. 

arrow icon

Os ydych eisoes wedi methu taliadau ar filiau cartref hanfodol, mae'n bwysig eich bod yn siarad ag ymgynghorydd dyled cyn gynted ag y gallwch. Gallant eich helpu i weithio allan cyllideb, blaenoriaethu'ch dyledion, siarad â phawb y mae arnoch arian iddynt a helpu i sefydlu cynllun ad-dalu.

Mae llawer o sefydliadau a all helpu â chyngor dyled cyfrinachol am ddim.

arrow icon

Benthyca ar gyfer gwariant nad yw’n hanfodol

arrow icon

Gall cwmnïau benthyciadau diwrnod cyflog hysbysebu defnyddio benthyciadau diwrnod cyflog ar gyfer pethau fel nosweithiau allan, dillad newydd neu bethau eraill moethus.

Ond os byddwch yn gwneud hyn, byddwch yn talu llawer mwy yn y pen draw na phe byddech yn aros a chynilo’r arian i dalu amdanynt.

Ac os na allwch aros, fel arfer mae ffyrdd llawer rhatach o fenthyca. Dyma ychydig o syniadau i feddwl amdanynt yn gyntaf.

Benthyciadau personol

Gall benthyciadau personol godi cyfraddau llog rhesymol, yn dibynnu ar eich sgôr credyd a ffactorau eraill.

Fodd bynnag, efallai y byddwch yn benthyca mwy nag sydd ei angen arnoch. Mae hyn oherwydd nad yw'r mwyafrif o fenthycwyr yn cynnig benthyciadau o lai na £1,000, a allai fod yn fwy na'r hyn sydd ei angen arnoch ar gyfer pryniant cartref.

Bydd hefyd telerau isafswm ad-dalu, na fydd yn addas o bosib os mai dim ond am gyfnod byr rydych am fenthyg arian.

arrow icon

Prynu nawr talu wedyn

Mae'r mwyafrif o wasanaethau Prynu Nawr Talu Wedyn (BNPL) yn caniatáu i chi brynu pethau heb dalu amdanynt ymlaen llaw neu yn ystod cyfnod hyrwyddo, yn aml hyd at 12 mis.

Defnyddiwyd cynhyrchion BNPL i ledaenu taliadau ar gredyd catalog, cardiau siopau a chyllid yn y man gwerthu.

Mae llawer o ddarparwyr BNPL ar-lein bellach yn cynnig gwasanaeth i ledaenu cost siopa ar-lein, naill ai drwy:

 • talu'r swm llawn ar ôl cyfnod cychwynnol, neu
 • rhannu'r swm sy'n ddyledus yn daliadau di-log llai sy'n ad-daladwy dros sawl mis.

Dyna pam ei bod yn bwysig iawn cadw golwg ar:

 • faint rydych wedi'i dalu
 • faint sy'n ddyledus gennych o hyd
 • dyddiadau ad-dalu
arrow icon

Cynlluniau cyflog ymlaen llaw cyflogwyr (ESASs)

Mae rhai sefydliadau yn cynnig cyfle i'w gweithwyr gael gafael ar rywfaint o'u cyflog cyn diwrnod cyflog. Fel rheol, darperir y cynlluniau hyn i'r cyflogwr gan gwmnïau allanol.

Os yw'ch cyflogwr yn perthyn i gynllun ESAS, gall hyn fod yn ffordd ddefnyddiol o dalu am gostau annisgwyl a delio â diffygion arian parod tymor byr sy'n codi rhwng diwrnodau cyflog.

Os ydych am ddefnyddio cynllun blaenswm cyflog, byddwch yn ymwybodol:

 • bydd y rhan fwyaf o gynlluniau yn codi ffi arnoch – gall y rhain gronni os cymerwch daliadau yn y modd hwn yn rheolaidd
 • gall cymryd taliadau rheolaidd arwain at ddibynnu ar y cynllun
 • bydd gennych gyflog is i fyw arno yn ystod y mis ar ôl i chi dalu blaenswm yn ôl – ceisiwch osgoi ‘rholio drosodd’ o fis i fis
 • mae'n anodd cymharu cost ffioedd â chyfraddau llog benthyciad a'r agosaf at ddiwrnod cyflog rydych yn tynnu arian i lawr, yr uchaf yw'r gost gymharol
 • nid yw'r cynlluniau hyn yn cael eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) felly mae gennych lai o amddiffyniadau statudol os bydd pethau’n mynd pethau o chwith.

Mae rhai sefydliadau hefyd yn cynnig benthyciadau ar sail cyflog neu ‘ychwanegiadau credyd’. Mae'r rhain yn gynhyrchion credyd safonol rydych yn eu had-dalu trwy ddidyniadau o'ch cyflog. Maent yn gynhyrchion ar wahân i ESASs.

Benthyca gan deulu a ffrindiau

Gall benthyca arian argyfwng gan aelod o’ch teulu neu ffrind eich helpu i osgoi’r risgiau sy’n dod â benthyciadau diwrnod cyflog.

Ond gwnewch yn siŵr eich bod chi a’r unigolyn rydych yn benthyca ganddo’n cymryd yr amser:

 • i gofnodi eich cytundeb yn ysgrifenedig
 • i gyfrifo cyllideb a chynllun ad-dalu
 • i drafod beth fydd yn digwydd os ydych yn hwyr yn talu’r arian yn ôl neu os nad ydych yn ei ad-dalu o gwbl
arrow icon

Ceisiwch osgoi benthyca gan bobl nad ydych yn eu hadnabod yn dda, fel cydnabyddwyr achlysurol, ffrind i ffrind, neu bobl rydych yn eu hadnabod o'ch cymuned leol.

Os yw rhywun nad ydych yn ei adnabod yn ddigon da i fod yn hyderus am gynigion ymddiriedus i roi benthyg arian i chi, cadwch yn glir – gallent fod yn siarc benthyca.

Defnyddio cerdyn credyd

Os oes gennych gerdyn credyd, ystyriwch ei ddefnyddio ar gyfer pryniannau. Ond gwnewch yn siŵr eich bod yn ad-dalu cymaint ag y gallwch bob mis, i gadw’r costau i lawr, a pheidiwch â chael eich temtio i wario mwy nag y gallwch fforddio ei ad-dalu’n gyfforddus.

Nid yw'n syniad da defnyddio cerdyn credyd i dynnu arian parod yn ôl oherwydd byddwch yn talu llog o’r diwrnod cyntaf, hyd yn oed os ydych yn talu'r bil yn llawn. Efallai y codir cyfradd llog uwch arnoch hefyd nag ar bryniannau.

arrow icon

Os yw’ch cais am gerdyn credyd wedi’i wrthod

Mae cardiau credyd yn arbennig i bobl sydd â sgôr credyd isel – er enghraifft oherwydd problemau blaenorol neu Ddyfarniadau Llys Sirol (CCJs). Fel arfer, gelwir y rhain yn gardiau adeiladu credyd.

Maent yn codi cyfradd llawer uwch o log na chardiau eraill ond cyn belled â’ch bod yn ad-dalu’r cyfan o’r balans neu ran ohono bob mis, byddant yn dal i fod yn rhatach na benthyciad diwrnod cyflog.

arrow icon

Ddim yn siŵr a allwch dalu’r balans bob mis?

Os nad ydych yn gallu ad-dalu’r balans ar eich cerdyn bob mis, mae’n debygol y bydd hyn yn llawer rhatach o hyd na benthyciad diwrnod cyflog – ond ceisiwch ad-dalu cymaint ag y gallwch

arrow icon

Defnyddio gorddrafft heb awdurdod

Os oes gennych gyfrif cyfredol efallai y byddwch yn gallu cael gorddrafft awdurdodedig gan eich banc.

Gall y rhain fod braidd yn ddrud (er, mae rhai gorddrafftiau heb log ar gael) – bydd fel arfer yn rhatach na defnyddio benthyciad diwrnod cyflog.

Os ewch i orddrafft heb ganiatâd eich banc, gallant ddewis gwrthod eich taliadau a gallai hyn effeithio ar eich statws credyd

arrow icon

Benthyca gan undeb credyd

Opsiwn llawer mwy fforddiadwy na benthyciad diwrnod cyflog yw benthyciad gan undeb credyd. Mae undebau credyd yn sefydliadau cymunedol sy'n cael ei rhedeg gan eu haelodau er budd eu haelodau. 

Maent yn cael eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Rheoleiddio Darbodus a'r Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Mae tri phrif nod gan undebau credyd:

 • darparu benthyciadau ar gyfradd isel o log
 • annog eu holl aelodau i gynilo'n rheolaidd
 • helpu aelodau sydd angen cyngor a chymorth ariannol.

Mae undebau credyd yn gweithio er budd eu holl aelodau ac felly maent yn ceisio sicrhau nad ydynt yn caniatáu i'w haelodau gymryd benthyciadau na allant eu had-dalu trwy asesu eu hincwm, ac mewn rhai achosion, faint maent wedi gallu ei gynilo.

Mae cap ar faint o log y gallant ei godi – 3% y mis neu 42.6% y flwyddyn APR yn Lloegr, yr Alban a Chymru, 1% y mis neu 26.8% APR yng Ngogledd Iwerddon.

arrow icon

Sefydliadau Cyllid Datblygu Cymunedol (CDFI)

Mae Sefydliadau Cyllid Datblygu Cymunedol (CDFI) yn sefydliadau annibynnol bach sy'n cynnig benthyciadau i bobl sy'n ei chael yn anodd cael gafael ar gredyd gan ddarparwyr y stryd fawr.

Maent yn tueddu i gynnig gwasanaeth wedi'i bersonoli ac yn ail-fuddsoddi unrhyw elw a wnânt yn ôl i'r gymuned. Fodd bynnag, mae CDFI fel arfer yn codi cyfraddau llog uwch nag undebau credyd.

Mae rhaid i Sefydliadau Cyllid Datblygu Cymunedol, undebau credyd a phob sefydliad arall sy'n cynnig credyd defnyddwyr gofrestru â'r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA), a chadw at eu rheolau a'u safonau.

Gallwch ddod o hyd i fanylion CDFI ar wefan Finding Finance, sy'n cael ei redeg gan Responsible Finance (y corff aelodaeth ar gyfer CDFI).

arrow icon

Benthyciad di-log rydych yn ei ad-dalu o’ch budd-daliadau

A ydych wir angen benthyca arian ac rydych wedi hawlio budd-daliadau, gan gynnwys Credyd Cynhwysol am o leiaf chwe mis? Yna, mae’n bosibl y gallech wneud cais am di-log Benthyciadau Trefnu a Thaliadau Cyllidebu Ymlaen Llaw.

Help gan eich cynllun cymorth lles lleol

A oes angen help arnoch â biliau gwresogi, tanwydd neu fwyd, neu a oes gennych gost frys? Yna gallwch weld a oes gan eich awdurdod lleol gynllun lles lleol a all helpu.

Cymeradwyir ceisiadau fesul achos ac mae rhaid i chi fod ar incwm isel iawn neu'n hawlio rhai budd-daliadau i fod yn gymwys:

 • Os ydych yn byw yng Nghymru, dysgwch fwy am y Gronfa Gymorth Ddewisol i Gymru ar wefan Llywodraeth Cymru
 • Os ydych yn byw yn Lloegr, mae’r cynllun yn cael ei redeg gan eich cyngor lleol ond nid yw bob cyngor yn darparu un. Darganfyddwch eich cyngor lleol ar wefan GOV.UK  
 • Os ydych yn byw yn yr Alban, dysgwch fwy am y Scottish Welfare Fund ar wefan Llywodraeth yr Alban
 • Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, darganfyddwch fwy am cymorth ariannol ychwanegol ar wefan nidirect
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.