Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Yswiriant teithio os oes gennych gyflwr meddygol sy’n bodoli eisoes

Os oes gennych gyflwr meddygol, neu os ydych erioed wedi cael salwch difrifol, gall fod yn anodd cael yswiriant teithio. Darganfyddwch sut i gael yr yswiriant rydych ei angen am y pris iawn.

Yswiriant teithio os oes gennych gyflwr meddygol

Gall fod yn anodd gwybod ble i ddechrau chwilio am yswiriant teithio os oes gennych gyflwr meddygol.

Mae gan ein Cyfeirlyfr Yswiriant Teithio fanylion cyswllt darparwyr sy’n arbenigo mewn darparu yswiriant teithio i bobl â chyflyrau meddygol difrifol.

arrow icon

Beth sy’n cael ei ystyried yn gyflwr meddygol ar gyfer yswiriant teithio?

arrow icon

Fe’i gelwir yn gyffredin yn gyflwr meddygol sy’n bodoli eisoes, mae’r term yn cwmpasu llawer – o alergedd i esgyrn wedi torri.

Mae gan wahanol gwmnïau yswiriant ddiffiniadau gwahanol. Ond mae’n debyg y bydd eich yswiriwr yn ystyried unrhyw un o’r canlynol fel cyflwr meddygol sy’n bodoli eisoes:

 • unrhyw gyflwr rydych yn aros am lawdriniaeth arno
 • unrhyw gyflwr rydych yn aros am ganlyniadau profion amdano ar hyn o bryd
 • unrhyw gyflwr, hyd yn oed un bach, rydych wedi gweld meddyg amdano yn ystod y flwyddyn ddiwethaf
 • unrhyw gyflwr difrifol – canser, trafferthion y galon, problemau anadlu – rydych erioed wedi’i gael.

Byddant hefyd eisiau gwybod a ydych yn cymryd unrhyw feddyginiaeth ar hyn o bryd.

Byddwch angen datgan yr holl gyflyrau meddygol presennol wrth brynu yswiriant teithio.

Os nad ydych yn siŵr a ddylech ddatgan, peidiwch â chymryd yn ganiataol ei fod wedi’i gwmpasu. Gofynnwch i’ch darparwr yswiriant bob amser, fel arall rydych mewn perygl o gael unrhyw gais y byddwch angen ei wneud wedi’i wrthod.

Ni fydd rhai polisïau neu yswirwyr yn rhoi yswiriant ar gyfer eich cyflwr meddygol, tra bydd eraill yn rhoi yswiriant i chi ond yn eithrio eich cyflwr penodol neu’n codi tâl ychwanegol amdano.

Ble i gael yswiriant teithio os oes gennych gyflwr meddygol

arrow icon

Beth yw ‘cyflwr difrifol’ ar gyfer yswiriant teithio?

Mae ‘cyflwr ddifrifol’ yn un sydd â risg uchel o fod angen rhyw fath o driniaeth feddygol tra byddwch ar eich taith. Neu rhai a allai waethygu cyn i chi deithio gan olygu bod rhaid i chi ganslo.

A ydych wedi cael problemau i gael yswiriant teithio am bris fforddiadwy yn y gorffennol? Yna gallech fod angen ymgynghori ag arbenigwr.

Fodd bynnag, mae gan wahanol gwmnïau farn wahanol ar ba gyflyrau sy’n ‘risg uchel’ ac mae’n werth rhoi cynnig ar fwy nag un.

Enghraifft o gyflyrau lle gallai fod angen yswiriwr teithio arbenigol arnoch yw:

 • canser (yn enwedig os ydych yn dal i gael triniaeth)
 • strôc neu gyflwr difrifol ar y galon
 • cyflyrau anadlol
 • cyflyrau sy’n salwch terfynol.

Beth yw ‘cyflwr llai difrifol’ ar gyfer yswiriant teithio?

Fel rheol dylid datgan cyflyrau llai difrifol neu gyflyrau a reolir yn dda gan feddyginiaeth (er enghraifft asthma ysgafn). Ond ni ddylent effeithio ar eich gallu i gael yswiriant.

Fodd bynnag, hyd yn oed os ydych yn teimlo nad yw’ch cyflwr meddygol yn un difrifol, mae’n werth rhoi cynnig ar ddarparwr ar ein Cyfeirlyfr Yswiriant Teithio yn ogystal â chwmni prif ffrwd i gymharu prisiau.

A allwch fforddio yswiriant teithio?

Gall yswiriant sy’n yswirio’n llawn pan fydd gennych gyflwr meddygol fod yn ddrud, ond dyna pam ei bod yn werth holi ychydig o gwmnïau i ddod o hyd i’r cynnig gorau.

Os yw siopa o gwmpas yn rhy flinedig, gallwch ofyn i frocer yswiriant wneud hyn ar eich rhan. Dim ond unwaith y bydd rhaid i chi roi eich manylion a bydd y brocer yn eu hanfon at sawl yswiriwr gwahanol.

Gall brocer yswiriant hefyd eich cefnogi os oes rhaid i chi wneud cais.

Gallwch ddod o hyd i frocer yswiriant trwy wefan y ‘British Insurance Brokers’ Association

arrow icon

Yswiriant teithio os ydych yn teithio yn y DU

Hyd yn oed os nad ydych yn teithio dramor, mae’n dal yn syniad da cael yswiriant teithio.

Mae’r mwyafrif o bolisïau’n cynnwys yswiriant ar gyfer:

 • bagiau yn cael eu colli neu eu dwyn
 • costau meddygol brys
 • costau canslo, gohirio neu dorri’ch taith yn fyr (bydd rhai polisïau’n talu os yw’n gysylltiedig â choronafeirws)
 • atebolrwydd personol, rhag ofn eich bod wedi cael eich siwio am niweidio eiddo neu achosi anaf.
arrow icon

A yw yswiriant teithio yn werth chweil?

Gallai teithio heb yswiriant, yn enwedig os oes gennych gyflwr meddygol difrifol, fod yn llawer mwy costus na chost polisi.

Gallai olygu peidio â chael y driniaeth rydych ei hangen yn gyflym neu wynebu biliau meddygol enfawr neu gostau uchel i’ch cael adref.

Felly, mae’n bwysig peidio â mentro teithio heb yswiriant.

Beth dylwn ei wneud os na allaf gael yswiriant teithio?

Efallai na fydd yn bosibl cael yswiriant ar gyfer y daith roeddech wir wedi edrych ymlaen iddi, naill ai oherwydd oedran neu resymau meddygol.

Fodd bynnag, efallai y bydd gennych fwy o siawns os byddwch yn newid i:

 • lleoliad arall – yn agosach i gartref efallai, neu
 • o bolisi aml-daith i un daith.

Mae’n werth dyfalbarhau gan nad yw’r risgiau o deithio heb yswiriant – yn enwedig os oes gennych gyflwr meddygol – yn werth chweil.

Mae gan ein Cyfeirlyfr Yswiriant Teithio fanylion cyswllt darparwyr sy’n arbenigo mewn darparu yswiriant teithio i bobl â chyflyrau meddygol difrifol.

Yswiriant teithio a choronafeirws

Mae’r pandemig presennol wedi newid polisïau yswiriant teithio a’r hyn a fydd ac na fydd yn cael ei yswirio.

Bydd gan y mwyafrif o bolisïau yswiriant teithio sy’n cael eu cyhoeddi nawr ryw fath o yswiriant coronafeirws ond, fel bob amser, darllenwch delerau’r polisi yn ofalus iawn.

Er enghraifft, os yw yswiriant rhag canslo oherwydd coronafeirws wedi’i gynnwys yn y polisi, fel arfer dim ond os yw’r deiliad polisi’n profi’n bositif am y feirws y bydd hyn yn berthnasol. Os oes rhaid i chi ganslo oherwydd bod rhaid i chi hunan-ynysu neu fod mewn cwarantin, yna ni fydd y rhan fwyaf o bolisïau’n talu allan.

Os oes gennych bolisi yswiriant teithio yn barod, gwiriwch y telerau’n ofalus i weld a oes gennych yswiriant os:

 • rydych yn profi’n bositif am goronafeirws cyn i chi deithio,
 • neu tra’ch bod ar eich taith.
arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.