Sut i ddatrys problem gyda’ch cyfrif banc

Os oes gennych broblem gyda’ch darparwr banc neu gynilion, gofynnwch iddynt unioni pethau. Os ydych dal yn anhapus, gallwch gwyno. Dyma sut i ddatrys problemau cyffredin.

Ar gyfer y mwyafrif o broblemau, siaradwch â’ch banc yn gyntaf

Os oes gennych broblem, fel derbyn gwasanaeth cwsmeriaid gwael neu gael tâl annheg, rhowch gyfle i’ch banc drwsio pethau.

Dyma sut:

 1. gofynnwch i wasanaethau cwsmeriaid eich banc unioni pethau – os na allwch gytuno ar benderfyniad, yna
 2. gwnewch gwyn ffurfiol – mae ganddynt wyth wythnos i ymchwilio a rhoi ymateb terfynol. Os nad ydych yn cytuno o hyd, neu os yw'r amserlen wedi mynd heibio, gallwch
 3. mynd â’ch cwyn at Wasanaeth yr Ombwdsmon AriannolYn agor mewn ffenestr newydd am ddim – byddwch yn cael penderfyniad annibynnol ynghylch a oedd ymateb eich banc yn deg neu a oes angen iddynt wneud mwy.

Am fwy o wybodaeth, gweler ein canllaw sut i gwyno.

Cyfrifon banc wedi’i rhewi

Mae’n bosibl y bydd eich banc yn rhewi’ch cyfrif os ydyn nhw’n sylwi ar weithgarwch anarferol a allai fod yn dwyll. Neu, os yw telerau ac amodau wedi'u torri, fel peidio â defnyddio'r cyfrif am amser hir.

Fel arfer, byddwch yn cael gwybod bod hyn wedi digwydd, gyda ffordd uniongyrchol o gysylltu â’ch banc – fel ateb neges destun neu hysbysiad ap i gymeradwyo neu wrthod taliad.

Os ydych yn poeni y gallai’r negeseuon hyn fod yn sgam, cysylltwch â’ch banc mewn ffordd wahanol – gallwch siarad â’r rhan fwyaf o fanciau drwy ddeialu 159.

Yna gallwch ofyn i wasanaethau cwsmeriaid eich banc i gael eich cyfrif ar waith eto. Os ydych dal yn anhapus, gallwch wneud cwyn ffurfiol.

Gweler help cam wrth gam yn ein canllaw sut i gwyno.

Anghydfodau cyfrif ar y cyd

Gall unrhyw gyd-ddeiliad cyfrif ofyn i rewi'r cyfrif. Mae hyn yn golygu na all neb gael mynediad iddo.

Dim ond pan fydd pawb yn cytuno sut i rannu'r arian y bydd y cyfrif yn cael ei ddatgloi. Os na allwch chi gytuno, efallai y bydd yn rhaid i chi adael i’r llysoedd benderfynu pwy sy’n cael beth.

Darganfyddwch fwy yn ein canllaw Trefnu eich arian gyda chyn bartner.

Cyfrifon banc, pensiynau a Bondiau Premiwm coll

Cyfrif coll yw lle:

 • mae'r banc yn colli cysylltiad â chi
 • nad ydych yn ei ddefnyddio mwyach, fel arfer heb unrhyw weithgaredd am dair blynedd neu fwy.

Os bydd hyn yn digwydd, caiff y cyfrif ei farcio'n anactif neu'n segur a gallai gael ei gau. Byddwch dal yn berchen ar unrhyw arian sydd yn y cyfrif, ond fel arfer bydd angen i chi wneud cais i’w gael yn ôl.

Defnyddiwch wasanaeth olrhain cyfrifon am ddim

Os ydych chi'n gwybod ble roedd y cyfrif yn cael ei gadw, cysylltwch â'r banc neu'r darparwr yn uniongyrchol. Os na, mae yna wasanaethau am ddim y gallwch eu defnyddio.

Mae'r rhain yn defnyddio'ch manylion i olrhain unrhyw gyfrifon coll ar eich rhan. Os deuir o hyd i gyfrif, fel arfer bydd angen ID arnoch i adennill yr arian ac unrhyw log sy’n ddyledus.

Bondiau Premiwm, cyfrifon banc a chynilo yn y DU

Gwnewch gais ar-lein neu drwy'r post. Gall canlyniadau gymryd hyd at dri mis.

Gwnewch gais ar-lein. Mae'r canlyniadau fel arfer yn syth. Mae Gretel yn ychwanegu mwy o gwmnïau felly bydd yn ailadrodd y chwiliad bob pythefnos.

Yn lleoli Tystysgrifau Cynilion Ulster a gollwyd.

Os dewch o hyd i Fond Premiwm coll, defnyddiwch wiriwr gwobrau NS&IYn agor mewn ffenestr newydd i weld a oes gennych unrhyw enillion heb eu hawlio.

Pensiynau gweithle neu breifat coll

Gwnewch gais ar-lein. Mae'r canlyniadau fel arfer yn syth ac yn cael eu diweddaru bob pythefnos.

Gwnewch gais ar-lein. Mae'r canlyniadau fel arfer yn syth ac yn cael eu diweddaru bob pythefnos.

Buddsoddiadau

Apply online. Results are usually instant and updated every two weeks.

Ar gyfer cronfeydd ymddiriedolaeth buddsoddi. Gwnewch gais ar-lein neu drwy'r post. Gall canlyniadau gymryd hyd at dri mis.

Os bydd eich banc yn mynd i'r wal

Pe bai’ch banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd yn methu, sy’n annhebygol o ddigwydd, byddai banc arall yn debygol o gymryd drosodd – gyda’ch arian yn cael ei symud drosodd yn awtomatig.

Os na fydd hyn yn digwydd, bydd Cynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS) yn rhoi eich arian yn ôl yn awtomatig o fewn saith diwrnod. Mae hyn yn cynnwys hyd at £85,000 sydd gennych gyda phob grŵp bancio (£170,000 mewn cyfrif ar y cyd).

Mae gwiriwr amddiffyn FSCS yn dangos a yw eichYn agor mewn ffenestr newydd banc wedi'i ddiogelu.

Os nad ydyw, mae'n debygol o fod yn gyfrif rhithwir wedi'i gwmpasu gan reolau e-arian. Mae hyn yn golygu bod eich arian yn cael ei gadw’n ddiogel mewn banc gwahanol, ond byddai angen i chi wneud hawliad i’r gweinyddwr os bydd eich darparwr yn methu.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.