Sut i adnabod ac osgoi sgamiau chwilio am gariad ar-lein

Cyhoeddwyd ar:

Gallai perthynas aflwyddiannus torri’ch calon, ond ni ddylai eich gadael yn brin o arian. Croeso i fyd y sgamwyr rhamant, lle gallai proffil o rywun sy’n chwilio am gariad sy’n ymddangos fel y person cywir i chi fod yn droseddwr sy’n bachu cyfle i gael mynediad at eich cynilion bywyd.

Mae sgamwyr yn cael eu denu i wefannau chwilio am gariad oherwydd eu bod yn gwybod bod y bobl yno yn edrych i wneud cysylltiad personol, a gallant ddefnyddio hyn er mantais iddynt. Mae dioddefwyr wedi trosglwyddo miloedd o bunnoedd i sgamwyr y gwnaethant gyfarfod â nhw ar wefannau chwilio am gariad, ac nid yw bob amser yn hawdd cael yr arian hwnnw yn ôl. Mae gennym rai arwyddion ac awgrymiadau a ddylai ddangos i chi sut i osgoi sgamiau chwilio am gariad ar-lein.

Beth yw swyno trwy dwyll (‘Catfishing’) ar y rhyngrwyd?

Mae ‘Catfish’ yn rhaglen ddogfen o 2010 a chyfres MTV sy’n dilyn pobl sy’n adeiladu perthnasoedd ar-lein gyda phobl nad ydynt erioed wedi cwrdd â’i gilydd mewn bywyd go iawn. Yn aml, mae'r person yr oeddent yn meddwl ei fod yn siarad â nhw, mewn gwirionedd, yn defnyddio lluniau o rywun arall ar eu proffiliau cyfryngau cymdeithasol, ac yna'n cael eu galw'n “catfish”.

Dechreuodd swyno trwy dwyll o'r rhaglen ddogfen wreiddiol ar Facebook, ond gallwch hefyd gael eich swyno trwy dwyll ar apiau chwilio am gariad fel Tinder, mewn ystafelloedd sgwrsio neu hyd yn oed trwy sgyrsiau fideo ffug ar Skype.

Oes cyfraith yn erbyn swyno trwy dwyll ar-lein?

Nid yw'n anghyfreithlon ddefnyddio lluniau rhywun arall ar-lein, ond mae bron yn sicr y byddai'n torri telerau gwasanaeth y platfform y maent yn ei ddefnyddio. Os dewch ar draws proffil ffug dylech roi gwybod amdano i'r safle chwilio am gariad neu rwydwaith cymdeithasol lle bynnag y bo modd.

Gall swyno trwy dwyll ddod yn anghyfreithlon yw os yw'r sgamiwr yn defnyddio'r proffil ffug i'ch twyllo i anfon arian ato. Twyll yw hyn, ac y mae yn erbyn y gyfraith.

Sut ydw i’n gwybod os ydw i'n siarad â sgamiwr rhamant

Osgoi

Os yw’r person rydych yn siarad ag ef ar-lein yn anfodlon i siarad dros y ffôn neu gwrdd mewn bywyd go iawn, mae’n bosibl nad ydynt y person maent yn esgus bod.

Yn gofyn i chi symud eich sgwrs oddi ar y safle chwilio amgariad

Tacteg gyffredin sgamwyr rhamant yw gofyn i chi siarad ar e-bost, neges destun neu Whatsapp, rhag ofn i'r safle chwilio am gariad neu ap ddod yn ddoeth i'w sgam.

Ymddengys eu bod mewn gwlad arall

Un o'r senarios y mae sgamwyr rhamant yn ei ddefnyddio'n aml yw eu bod tramor ar daith fusnes ac nad oes ganddynt fynediad i'w cyfrifon banc. Mae dioddefwyr sgam yn aml yn rhoi gwybod eu bod yn cael eu gofyn i anfon arian yn rhyngwladol i dalu am fisa honedig, ac yna, nid ydynt byth yn clywed ganddynt eto.

Mae eu proffil yn ymddangos yn rhy dda i fod yn wir

Ydy'r person rydych yn siarad ag ef yn edrych fel model? Neu a ydynt yn ei gwneud hi'n glir bod ganddynt swydd wych, eu bod yn gyfoethog iawn neu'n elusennol? Mae'r rhain yn dactegau cyffredin gan sgamwyr rhamant.

Maent yn gofyn gormod o gwestiynau i chi

Mae rhai sgamwyr rhamant yn ceisio cael digon o wybodaeth amdanoch i allu dwyn eich hunaniaeth, nid yw'n ymwneud bob tro â'ch cael chi i anfon arian atynt.

Mae'n mynd yn ddifrifol, yn rhy fuan

Ydy'r person rydych yn siarad â nhw yn proffesu eu cariad tuag atoch heb gwrdd mewn bywyd go iawn? Gallent fod yn ceisio ennill eich ymddiriedaeth fel y byddwch yn fwy parod i anfon arian atynt.

Maent yn profi trychineb

Mae’n swnio’n sinicaidd, ond bydd sgamwyr yn aml yn dweud wrthych eu bod wedi cael profedigaeth yn ddiweddar neu eu bod nhw neu rywun maent yn agos ato yn ddifrifol wael i wneud i chi deimlo’n flin drostynt. Mae'n rhybudd ac yn cael ei disgrifio’n aml gan ddioddefwyr yn eu profiadau o gael eu sgamio.

Nid yw'n gwneud synnwyr

Os na allant gadw at eu stori, neu os nad ydynt yn gwybod am beth rydych yn siarad pan fyddwch yn codi rhywbeth rydych wedi’i ddweud wrthynt o’r blaen neu rywbeth maent wedi’i ddweud wrthych, mae’n arwydd gwael. Nid yw sgamwyr bob amser yn gweithio ar eu pen eu hunain, ac os ydynt wedi anghofio sgyrsiau yn y gorffennol gallai fod yn ymdrech grŵp.

Beth i'w wneud os ydych yn amau ​​​​eich bod chi'n siarad â sgamiwr rhamant

Chwiliwch am ddelwedd i wrthdroi eu llun proffil

Os ydych yn clicio'n iawn ar eu llun ar Chrome dylai ddod o hyd i'r opsiwn i chwilio Google am y ddelwedd hon, neu gopïo'r llun a'i gludo i mewn i Google Images i weld a yw'r llun yn cael ei ddefnyddio yn rhywle arall ar-lein.

Gofynnwch am gael siarad dros y ffôn

Os ydynt yn rhoi rhif i chi gyda chod ardal dramor neu os oes ganddynt acen anarferol o ble maent wedi dweud wrthych eu bod nhw’n dod, mae’n debygol eich bod chi’n cael eich swyno trwy dwyll.

Beth bynnag a wnewch, peidiwch ag anfon arian atynt

Os nad ydych erioed wedi cyfarfod â rhywun mewn bywyd go iawn ni ddylech byth drosglwyddo unrhyw arian iddynt. Mae pawb yn gwybod fod sgamwyr yn llogi actorion i gwrdd â chi, felly hyd yn oed os ydych wedi cyfarfod unwaith neu ddwywaith fe allech fod mewn perygl o gael eich twyllo o hyd.

Dywedwch wrth eich banc

Os credwch y gallech fod wedi rhannu manylion eich banc neu gerdyn credyd gyda sgamiwr, rhowch wybod i'ch banc neu'ch cwmni cerdyn credyd cyn gynted â phosibl. Mae’n bosibl y byddant yn gallu rhwystro’ch cerdyn neu gynnal unrhyw drafodion anarferol cyn i’r sgamiwr allu cyrchu’ch arian.

Rhowch wybod amdano

Os ydych wedi dioddef sgam, gallwch rhoi gwybod i’r heddlu drwy Action FraudGallent ddal y sgamiwr ac atal rhywun arall rhag dioddef yn ddiweddarach.

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.