Sut i adnabod ac osgoi sgamiau DVLA

Cyhoeddwyd ar:

Rydyn ni wedi ymdrin â sgamiau Trwyddedu Teledu, PayPal, HMRC a vishing ond sgam arall sy’n dwyn eich arian yw sgam DVLA.

Yma, mae sgamwyr yn esgus eu bod o’r Asiantaeth Trwyddedu Cerbydau Gyrwyr (DVLA) ac yn anfon negeseuon testun ffug i yrwyr, gan honni bod ganddynt hawl i gael ad-daliad ond NID yw hynny'n wir.

Sut i adnabod sgam ad-daliad DVLA

Mae angen i chi fod yn ofalus iawn o unrhyw e-bost neu neges destun sy'n nodi eich bod yn ddyledus i gael ad-daliad. Mae'n anghyffredin i gwmni gysylltu â chi gan ddweud ei fod yn mynd i roi arian i chi, yn enwedig dros neges destun.

Bydd y neges destun yn dweud rhywbeth tebyg i 'Rydym wedi ailgyfrifo'ch treth cerbyd, mae swm XXX yn ddyledus i chi oherwydd gordaliad'. Yna bydd yn dweud wrthych am glicio ar y ddolen sydd wedi'i chynnwys i hawlio'ch ad-daliad.

Mae hon yn ddolen ffug sydd yno yn unig i dwyllo chi o'ch arian.

Beth i'w wneud os ydych yn derbyn neges destun gan y DVLA

Mae'r DVLA ei hunain wedi cynghori nad ydynt yn anfon negeseuon e-bost na negeseuon testun am ad-daliadau treth cerbydau, ac mae wedi dweud na fyddent byth yn anfon neges atoch fel hyn i gadarnhau manylion personol neu wybodaeth dalu.

Os ydych chi'n cael e-bost neu neges destun fel hyn, maent yn nodi: 'peidiwch ag agor unrhyw ddolenni a dileuwch yr e-bost neu'r neges destun ar unwaith'.

Os oes gennych unrhyw amheuaeth, mae bob amser yn werth cysylltu â'r DVLA yn uniongyrchol neu drwy'r cyfryngau cymdeithasol, a gofyn iddynt gadarnhau a yw'r hyn rydych wedi'i dderbyn yn ddilys.

Beth i'w wneud os ydych wedi clicio ar y ddolen

Os ydych eisoes wedi clicio ar y ddolen yna peidiwch â rhoi unrhyw wybodaeth bersonol. Efallai y bydd y wefan yn edrych yn real ond mae sgamwyr yn glyfar wrth ddyblygu safle dilys.

Unwaith eto, ar hyn o bryd mae'n werth gysylltu’n uniongyrchol â’r  DVLA i wirio beth sy'n digwydd. Os ydynt yn cadarnhau nad oedd y neges destun ganddynt ac nad oes ad-daliad i'w gael, yna cliciwch oddi ar y wefan a dileu'r neges destun.

Fodd bynnag, os ydych chi'n dysgu ei fod yn ffug ar ôl i chi nodi manylion eich cerdyn, yna ffoniwch eich banc ar unwaith. Stopiwch unrhyw daliadau yn y dyfodol a rhowch wybod am y sgam i Action Fraud.

Ffoniwch 0300 123 2040, neu defnyddiwch ffurflen rhoi gwybod gwe-rwydo Action Fraud Yn agor mewn ffenestr newydd

Arwyddion i edrych amdanynt

Mae'n dod yn fwyfwy anodd adnabod neges destun ffug neu wefan. Fodd bynnag, efallai y bydd ychydig o bethau i edrych amdanynt a allai eich helpu i benderfynu ar ei ddilysrwydd.

 • Dolenni - dylai cymeriadau od neu lawer o rifau yn yr URL gyda dotiau lluosog godi amheuaeth. Roedd un o'r testunau sgam o'r DVLA yn cynnwys y ddolen hon http://103.208.86.96 - does dim arwydd yma lle mae'r ddolen hon yn mynd â chi, felly peidiwch â'i chlicio os nad ydych chi'n siŵr.
 • Iaith a ddefnyddir – os yw neges destun yn agor gyda Annwyl Syr/ Madam neu "gwsmer gwerthfawr" yna gwnewch yn siwr eich bod yn ei dileu.
 • Clo clap yn y bar cyfeiriad – os ydych chi wedi clicio ar y ddolen yn y neges destun yna edrychwch ar beth sydd ar ddechrau'r bar cyfeiriad. Rhaid i chi weld clo gyda HTTPS. Os nad oes clo â HTTP yn lle hynny, mae siawns gref ei fod yn ffug.

Sut i osgoi cael eich twyllo

Efallai ei fod yn swnio'n amlwg, ond mae bod yn ymwybodol yn allweddol. Bydd gwybod nad yw pob neges destun ac e-bost a dderbyniwch yn ddilys yn eich helpu i osgoi cael eich twyllo.

Mae'n anffodus bod angen i ni gwestiynu ein negeseuon testun a'n e-byst, ac mae angen bod yn wyliadwrus o bob un, ond mae nifer fawr y sgamiau y dyddiau hyn yn golygu bod angen i ni i gyd fod yn ofalus.

 • Os yw'n ymddangos yn rhy dda i fod yn wir, mae siwr o fod yn ffug. A yw cwmni'n mynd i roi arian am ddim i chi os ydych chi'n clicio ar ddolen a rhoi gwybodaeth?
 • Atgoffwch eich hun nad yw'r rhan fwyaf o gwmnïau'n cysylltu â chi trwy neges destun neu e-bost yn gofyn i chi gadarnhau eich manylion neu drosglwyddo gwybodaeth eich cyfrif banc. Os yw DVLA eisiau cysylltu â chi yna byddant yn fwy na thebyg yn ysgrifennu atoch drwy'r post.
 • Yn ein tudalen ar sgamiau PayPal  gwnaethom dynnu sylw at y ffaith os ydych yn rhoi’r llygoden dros y ddolen mewn e-bost gallwch weld y cyfeiriad gwe y bydd yn mynd â chi iddo. Mae hon yn ffordd dda o ddarganfod a yw'n safle go iawn. Os yw'r cyfeiriad gwe yn edrych yn rhyfedd, peidiwch â chlicio.
 • Edrychwch ar-lein i weld a yw eraill wedi rhoi gwybod am yr un e-bost neu dwyll neges destun. Edrychwch ar Twitter neu ar Google i weld a fu sôn am yr un sgam yn y newyddion neu a yw eraill wedi ei drydar.

Ymgyfarwyddwch â'r gwahanol fathau o sgamiau sydd ar gael, felly pan fyddwch yn derbyn neges destun, e-bost neu alwad ffôn nesaf, rydych chi'n gwybod pryd i gwestiynu a yw'n real ai peidio.

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.