Beth mae’r gyllideb fach yn ei olygu i chi

Cyhoeddwyd ar:

Mae nifer ohonom yn poeni am y cynnydd yn y costau byw, felly mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi ‘cyllideb fach’ (mae’r un ‘arferol’ fel arfer yn y gwanwyn), gyda’r bwriad o daclo hyn. 

Ynni

Y broblem fawr i’r rhan fwyaf ohonom yw’r twf yn ein costau biliau ynni; fodd bynnag, wnaeth y canghellor newydd, Kwasi Kwarteng, ailadrodd y gefnogaeth a gyhoeddwyd yn y Gwarant Pris Ynni ar 8 Medi. Bydd hyn yn cyfyngu cost uned o drydan a nwy fel bod cartref tebygol yn y Deyrnas Unedig yn talu, ar gyfartaledd, tua £2,500 y flwyddyn ar eu bil ynni, am y 2 flynedd nesaf, o 1 Hydref 2022.

Ni chyhoeddwyd unrhyw gymorth newydd ar unwaith, er o Ebrill 2023 bydd rhaid i gyflenwyr ynni helpu cwsmeriaid sy’n agored i niwed ac incwm is gyda mesurau arbed ynni a allai arbed hyd at £200 y flwyddyn i bobl ar eu biliau ynni.

Bydd eich union swm bil yn parhau i gael ei effeithio gan faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio. Felly, defnyddiwch lai, talwch lai, defnyddiwch fwy, talwch fwy.

Treth Stamp

Newyddion da i brynwyr tai yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, gan fod toriadau treth stamp yn dechrau’n syth. O heddiw, ni fydd unrhyw un sy’n cwblhau pryniant tŷ yn talu unrhyw dreth stamp ar y £250,000 cyntaf o bris eich eiddo (cyn y cyhoeddiad hwn roedd yn £125,000).

Ni fydd rhaid i brynwyr tro cyntaf sy’n gymwys dalu treth stamp ar £425,000 cyntaf o bris eu heiddo (roedd yn £300,000). Cyn heddiw, roedd dim ond modd i brynwyr tro cyntaf hawlio’r rhyddhad os oedd cyfanswm pris yr eiddo yn llai na £500,000 ond mae hyn bellach wedi ei gynyddu i £625,000.

Toriadau parhaol yw’r rhain, felly does dim pwysau arnoch i brynu a gwerthu eich cartref cyn terfyn amser i gael yr arbedion toriad treth stamp.

Treth

Bydd y cynnydd yn y gyfradd Yswiriant Gwladol a ddigwyddodd yng ngwanwyn 2022 yn cael ei gwrthdroi o 6 Tachwedd, i drethdalwyr yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, bydd y gyfradd sylfaenol o dreth incwm sy’n cael ei dalu ar enillion dros £12,571 yn gostwng i 19c o 20c yn y bunt o Ebrill 2023. Ar gyfartaledd, mae hyn yn golygu y byddwch £130 y flwyddyn yn well eich byd os ydych yn drethdalwr cyfradd sylfaenol a £360 y flwyddyn yn well eich byd os ydych yn drethdalwr cyfradd uwch.

Bydd y gyfradd dreth uchaf o 45% sy’n berthnasol i’r rhai sy’n ennill £150,000 a throsodd yn cael eu dileu o fis Ebrill 2023. Mae hwn yn golygu bod y gyfradd uchaf sy’n cael ei thalu gan enillwyr uchel yn stopio ar 40%. Bydd y rhai a fyddai fel arall wedi bod yn drethdalwyr cyfradd ychwanegol hefyd nawr yn elwa o Lwfans Cynilion Personol o £500 o Ebrill 2023, yn unol â threthdalwyr cyfradd uwch. 

Treth Alcohol

Mewn ymgais i helpu’r diwydiant lletygarwch, caiff treth alcohol ei rhewi o fis Chwefror 2023. Dylai hyn arbed 7c ar bob peint o gwrw, 4c ar beint o seidr, 38c ar botel o win a £1.35 ar botel o wirodydd.

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.