Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Popeth y mae angen i chi ei wybod am becyn cymorth costau byw’r llywodraeth i helpu gyda’ch biliau ynni

Cyhoeddwyd ar:

Os ydych chi'n pendroni sut y bydd prisiau ynni cynyddol yn effeithio ar gyllid eich cartref a mwy, mae'r Canghellor Rishi Sunak newydd gyhoeddi ystod newydd o grantiau a thaliadau i helpu pob cartref gyda'u biliau.

Mae pob cartref yn cael £400 gyda'r Cynllun Cymorthbiliau ynni

Os ydych yn byw yng Nghymru, Lloegr  a'r Alban, cewch £400 wedi’i dynnu o’ch bil ynni ym mis Hydref eleni.  

Yn flaenorol, cyhoeddwyd hyn fel 'benthyciad' o £200. Ond gan mai grant yw hwn, ni fydd angen i chi ei ad-dalu. Nid oes rhaid i chi wneud cais na llenwi unrhyw ffurflenni cymhleth i gael yr arian hwn - os ydych yn talu'ch biliau drwy Ddebyd uniongyrchol neu gredyd, bydd yr arian yn cael ei roi yn eich cyfrif banc yn awtomatig.

Os oes gennych fesurydd rhagdaledig, bydd yr arian naill ai'n cael ei ychwanegu at eich mesurydd neu byddwch yn cael taleb i'w ddefnyddio ar gyfer taliadau atodol.

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, byddwch yn cael cymorth cyfatebol, er nad yw'r manylion wedi'u cyhoeddi eto.

Taliad Costau Byw un-tro o £650 i'r rhai sydd ar fudd-daliadau prawf modd

Ar ben y £400 y bydd pob cartref yn ei gael, os ydych ar rai budd-daliadau prawf modd, byddwch hefyd yn cael taliad costau byw o £650. Telir hyn mewn dau randaliad ochr yn ochr â'ch budd-daliadau presennol.

Disgwylir i'r rhandaliad cyntaf gael ei dalu eleni ym mis Gorffennaf a'r ail yn yr hydref.

Peidiwch â phoeni, ni fydd hyn yn gwneud llanast o'ch hawliau budd-daliadau. Bydd y taliad hwn yn ddi-dreth ac ni fydd yn cyfrif tuag at y cap ar fudd-daliadau.

Rydych yn debygol o fod yn gymwys os ydych yn cael unrhyw un o'r budd-daliadau hyn:

 • Credyd Cynhwysol
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n gysylltiedig ag incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Treth Plant
 • Credyd Pensiwn.

Os nad ydych yn cael y budd-daliadau hyn ac yn byw ar incwm isel, mae'n bwysig sicrhau eich bod yn cael popeth y mae gennych hawl iddo. Mae llawer o bobl yn synnu o glywed eu bod, pan oeddent yn tybio nad oeddent am eu bod yn gweithio. Mae'n werth gwirio!

arrow icon

Taliad Cost Byw Pensiynwr un-tro £300

Os ydych yn oedran Pensiwn y Wladwriaeth neu'n hŷn ac yn derbyn y taliad tanwydd gaeaf, byddwch yn cael £300 yn ychwanegol ar ben eich taliad blynyddol eleni.

Bydd hyn yn cael ei dalu i chi'n awtomatig i'ch cyfrif banc ym mis Tachwedd neu fis Rhagfyr 2022. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth i'w hawlio.

Ni fydd y taliad hwn yn effeithio ar unrhyw fudd-daliadau rydych eisoes yn eu cael a chânt eu talu ochr yn ochr â chymorth arall y gallech fod yn gymwys i'w gael, fel y taliad costau byw o £650 os ydych yn cael Credyd Pensiwn, budd-daliadau anabledd neu Lwfans Gweini.

Mae tua 800,000 o bobl sydd â hawl i Gredyd Pensiwn ond nad ydynt yn ei hawlio.

£150 Taliad Cost Byw i'r Anabl

Yn ogystal  â'r holl daliadau uchod, byddwch hefyd yn cael £150 wedi'i dalu i chi ym mis Medi 2022 os ydych yn cael unrhyw un o'r budd-daliadau anabledd hyn:

 • Lwfans Byw i'r Anabl
 • Taliad Annibyniaeth Personol
 • Lwfans Gweini
 • Budd-daliadau Anabledd yr Alban
 • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
 • Lwfans Gweini Cyson
 • Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel.

Bydd y taliad yn ddi-dreth, felly ni fydd yn cyfrif tuag at y cap ar fudd-daliadau ac ni fydd yn effeithio ar unrhyw fudd-daliadau eraill rydych yn eu cael nawr.

Bydd yn cael ei dalu ar ben y taliad costau byw o £650 y gallech hefyd fod yn gymwys i'w gael os ydych yn cael rhai budd-daliadau prawf modd, megis Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n gysylltiedig ag incwm.

Beth i'w wneud os ydych yn poeni y byddwch yn dal i gael trafferth gyda'ch biliau

Y cap presennol ar brisiau yw £1,971, ond mae Ofgem wedi dweud bod hyn yn debygol o godi i tua £2,800 ym mis Hydref eleni. Felly, bydd y grantiau biliau ynni hyn yn gymorth mawr i lawer o bobl, bydd llawer o bobl eraill yn dal i'w chael hi'n anodd cael dau ben llinyn ynghyd.

Os yw hynny'n wir i chi, nid ydych chi ar eich pen eich hun ac mae help ar gael. Edrychwch ar ein canllaw Rheoli eich arian mewn cyfnod ansicr, a all eich cyfeirio i'r cyfeiriad cywir.  

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.