Beth yw morgais 100%

Cyhoeddwyd ar:

Gall cynilo am flaendal bod yn rhwystr mawr pan fyddwch chi’n ceisio prynu eich cartref cyntaf, ond os oes gennych forgais 100% ni fydd angen un arnoch. Darganfyddwch fwy am sut mae morgeisi 100% yn gweithio, ac a allai un fod yn iawn i chi.

Sut mae morgeisi heb flaendal yn gweithio?

Fel arfer, pan fyddwch yn gwneud cais am forgais, bydd eich benthyciwr yn gofyn am flaendal o leiaf 5% o werth yr eiddo. Os ydych yn talu blaendal, y ganran sy’n weddill o’r pris prynu yw pris y benthyciad (LTV), ar gyfer blaendal o 10% byddai eich LTV yn 90%.

Gyda morgais 100%, byddai’r banc neu gymdeithas adeiladu yn cynnig morgais i chi am werth llawn yr eiddo, heb orfod talu blaendal. Nid yw hyn yn golygu na fydd angen cynilo o gwbl - bydd angen i chi dalu ffioedd ar gyfer eich cyfreithiwr, chwiliadau, syrfewyr, costau symud ac o bosibl ffi prisio morgais.

Ydy morgeisi 100% yn newydd?

Er nad yw morgeisi 100% newydd wedi cael eu cynnig yn eang am y 15 mlynedd diwethaf, roeddent yn eithaf cyffredin. Maent wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar oherwydd bod cynnyrch newydd wedi'i ryddhau sy'n cynnig morgais 100% heb fod angen gwarantwr.

Faint fedraf ei fenthyg gyda morgais 100%?

Bydd eich benthyciwr yn ystyried eich incwm a’ch gwario cyn eich derbyn am forgais. Gall ein Cyfrifiannell Morgais rhoi amcangyfrifiad cyflym o faint y gallwch ei fenthyg, hyd yn oed os nad oes gennych flaendal.

A oes angen gwarantwr arnaf gyda morgais 100%?

Mae’n dibynnu ar eich benthyciwr, ond mae rhai morgeisi 100% yn gofyn am warantwr. Dyma rywun a fyddai’n gyfrifol am dalu eich morgais os byddwch yn methu unrhyw daliadau. Bydd eich benthyciwr yn edrych ar ffeil credyd eich gwarantwr a’n gwneud gwiriadau fforddiadwyedd arnynt i sicrhau y gallant dalu eich taliadau morgais ar ben morgais ei hunain neu unrhyw ddyledion eraill.

Gall dod o hyd i rywun sy’n ymddiried ynoch i dalu ar amser bob mis, ac sy’n bodloni’r meini prawf i fod yn warantwr fod yn anodd. Mae morgeisi 100% yn risg i’r benthyciwr, fel unrhyw forgais arall, os nad ydych yn gwneud ad-daliadau, gallant adfeddu eich eiddo a’i werthu er mwyn talu cost eich benthyciad, ond os na wnaethoch dalu blaendal gallant golli arian os yw prisiau tai’n cwympo.

Mae gan fenthycwyr nad ydynt yn gofyn am warantwr amodau eraill i bobl fod yn gymwys i gael morgeisi 100%. Gallai hyn fod yn hanes o dalu rhent a biliau ar amser, neu ‘flaendal teulu’ lle mae rhywun sy’n perthyn i chi’n cadw canran o bris yr eiddo mewn cyfrif cynilo fel gwarant. Gall brocer morgais edrych ar eich amgylchiadau a dod o hyd i ba forgeisi rydych yn debygol o gael eich derbyn amdanynt. 

Ydy morgeisi 100% yn syniad da?

Os na allwch fforddio cynilo am flaendal, gallai morgais 100% fod yn opsiwn da i chi. Yn hytrach na gwario arian ar rent bob mis, gallwch fod yn cronni ecwiti ar eich cartref cyntaf. Gallwch ddefnyddio ein Cyfrifiannell Morgais i weld os bydd eich ad-daliadau misol yn llai na’ch rhent.

Fodd bynnag, mae anfanteision i forgais 100%:

 • Os yw gwerth eich cartref yn gostwng, gallwch fynd i ecwiti negyddol. Os oes angen i chi werthu am unrhyw reswm fe allech chi fod yn ddyledus i’r banc o hyd os yw eich cartref yn werth llai na wnaethoch dalu amdano. Mae hyn yn risg penodol os oes angen gwerthu yn gynnar yn eich morgais.
 • Mae cael morgais mwy yn meddwl byddwch yn gwario mwy ar log nag y byddwch os oeddech yn gallu cynilo am flaendal.
 • Mae llai o forgeisi 100% na forgeisi mwy safonol o 90% neu 95% felly bydd gennych lai o ddewis ac efallai bydd gennych gyfradd llog uwch. Gall fod yn rhatach yn yr hirdymor os gallwch gynilo blaendal.
 • Efallai y bydd angen i chi edrych ar eiddo rhatach oherwydd fel arfer eich blaendal ynghyd a’r swm y bydd eich benthyciwr yn ei gynnig bydd eich cyllideb. Pan rydych yn cael morgais heb flaendal, bydd gennych gyllideb is.
 •  Pan fyddwch yn dod i ail-forgeisio, efallai na allwch gael mynediad i’r bargeinion orau os yw eich benthyciad dal yn uchel.

Beth sy’n digwydd os yw gwerth fy nghartref yn gostwng?

Os yw gwerth eich tŷ neu fflat yn gostwng, gallwch fynd i ecwiti negyddol - mae hyn yn golygu mae mwy na gwerth eich eiddo yn ddyledus gennych. Pan fyddwch am ail-forgeisi, os ydych yn ceisio benthyg mwy na gwerth eich cartref, ni fyddwch yn gallu dod o hyd i fargen newydd, a byddwch yn symud i’r gyfradd amrywiol safonol (SVR). Mae bod ar forgais SVR fel arfer yn golygu y bydd eich taliadau misol llawer yn uwch nag os oeddech ar forgais sefydlog neu gyfradd tracio, a gall eich taliadau newid o fis i fis.

Pa help arall sydd ar gael i brynwyr tro cyntaf?

Nid morgeisi 100% yw’r unig opsiwn i’ch helpu i brynu eich cartref cyntaf. Mae gan ein canllaw ar gynlluniau’r llywodraeth ar gyfer prynwyr tro cyntaf restr o’r holl ffyrdd y gallwch chi hybu eich blaendal neu dalu llai o flaendal gyda pherchnogaeth ranedig a chynlluniau eraill. 

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.