Ydy nawr yn amser da i brynu tŷ?

Cyhoeddwyd ar:

Wedi’i ddiweddaru diwethaf:

Mae prisiau tai yn gostwng, a allai ei gwneud yn amser da i brynu cartref. Ond gyda chyfraddau morgais uwch, gallai'r swm y gallwch ei fforddio fod yn is. Dyma beth sydd angen i chi ei wybod.

Mae'n ddrytach benthyca arian, felly mae prisiau tai yn gostwng

Mae cartref yn werth yr hyn y bydd rhywun arall yn ei dalu. Ac, wrth i gyfraddau morgais godi, mae'r swm y gall pobl fforddio ei fenthyg wedi gostwng.

Mae hyn yn golygu bod prisiau tai hefyd yn dechrau gostwng. Mae gwefan eiddo Zoopla yn rhagweld y gallent fod 2-3% yn isYn agor mewn ffenestr newydd erbyn diwedd y flwyddyn, o'i gymharu â mis Ionawr 2023.

Pam fod cyfraddau morgeisi wedi cynyddu

Mae cyfraddau morgais fel arfer yn seiliedig ar gyfradd sylfaenol Banc Lloegr, sydd wedi codi bum gwaith eleni. Mae hyn yn golygu bod morgeisi newydd, neu'r rhai lle nad yw'r gyfradd llog yn sefydlog, wedi cynyddu hefyd.

Ar gyfer morgais o £200,000, byddwch fel arfer yn talu £400 yn fwy bob mis o'i gymharu â mis Tachwedd 2021. Gweler sut mae cyfraddau llog yn effeithio ar eich morgais am fwy o wybodaeth.

Y broblem gyda phrisiau tai yn gostwng – ecwiti negyddol

Ecwiti negyddol yw pan fydd eich morgais yn uwch na gwerth eich cartref. Mae hyn yn digwydd os yw gwerth eich tŷ yn is na'r swm a dalwyd gennych fel blaendal.

Er enghraifft, os ydych yn prynu fflat am £150,000 gyda blaendal o £15,000 a morgais o £135,000. Mae prisiau tai yn gostwng ac mae eich fflat nawr yn werth £130,000 yn unig, ond mae £135,000 yn ddyledus gennych i'ch benthyciwr morgais o hyd.

Os oeddech chi wedyn eisiau gwerthu'ch cartref, byddai angen i chi gael arian i ad-dalu’ch morgais sy'n weddill, ynghyd â digon ar gyfer blaendal newydd a chostau symud.

A ddylech chi brynu nawr neu aros ble rydych chi?

Mae p'un a yw'n syniad da prynu nawr yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol. Os bydd prisiau tai yn parhau i ostwng efallai na fydd angen morgais neu flaendal mor fawr arnoch.

Ond os ydych chi'n hyderus y byddwch chi'n gallu parhau i dalu'r ad-daliadau morgais, hyd yn oed pe bai cyfraddau llog yn codi ymhellach, gallai prynu nawr wneud synnwyr. Mae hyn yn arbennig o wir os ydych chi'n bwriadu byw yn yr eiddo hwnnw am beth amser, yn hytrach na'i ailwerthu yn fuan wedyn.

Os yw'n eiddo buddsoddi, bydd angen i chi fod yn barod i werth eich cartref leihau o bosibl. Efallai y bydd yn cymryd peth amser i'w werth gynyddu eto.

Sut i gael y morgais rhataf

Os ydych chi wedi penderfynu bod yr amser yn iawn i brynu, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael y cytundeb gorau. Yn gyffredinol, bydd cynilo blaendal mwy yn cynyddu eich opsiynau morgais.

Gall ein cyfrifiannell Morgais eich helpu i gyfrifo'r hyn y byddant yn ei gostio i chi. Gallwch hefyd siarad ag ymgynghorydd morgais.

Talu treth pan fyddwch yn prynu

Bydd angen i chi ystyried cost treth pan fyddwch yn prynu eiddo neu dir. Bydd ein cyfrifianellau yn dangos faint y bydd angen i chi ei dalu, yn dibynnu ar ble rydych chi'n prynu:

 

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.