A oes gennyf hawl i gael prawf llygaid am ddim a thalebau optegol y GIG?

Cyhoeddwyd ar:

Mae'n debygol eich bod chi'n defnyddio'ch llygaid drwy'r dydd (oni bai eich bod chi wir wrth eich bodd yn cael napyn bach!), felly hoffech chi sicrhau eu bod nhw'n gweithio'n iawn. Os nad ydych wedi cael prawf llygaid ers ychydig flynyddoedd, efallai y byddwch yn synnu faint mae eich golwg wedi newid. Dyma sut i ddarganfod a oes gennych hawl i gael prawf llygaid am ddim neu dalebau optegol y GIG.

Faint yw prawf llygaid?

Y pris arferol ar gyfer prawf llygaid yw £20-£25. Bydd yr union bris yn amrywio yn dibynnu ar ble rydych chi ac a ydych chi'n bwriadu defnyddio optegydd annibynnol lleol neu gangen o gadwyn fwy.

Pwy sydd â hawl i gael prawf llygaid am ddim?

Mewn gwirionedd, mae yna ychydig o ffyrdd i gael prawf llygaid am ddim, fel trwy brofion llygaid a ariennir gan y GIG, felly arhoswch i archebu nes eich bod wedi gwirio'r rhain i gyd.

A yw myfyrwyr yn gymwys i gael profion llygaid am ddim?

Os ydych chi'n 16, 17 neu 18 oed ac mewn addysg llawn amser, yna ydych, rydych chi'n gymwys i gael profion llygaid am ddim gan y GIG.

Os ydych o dan 16 oed, gallwch hefyd gael profion llygaid am ddim gan y GIG.

Ydych chi'n cael profion llygaid am ddim pan fyddwch chi'n feichiog?

Nid ydych yn gymwys i gael profion llygaid y GIG am ddim pan fyddwch yn feichiog, ond rydych yn cael nifer o fuddion eraill

A yw profion llygaid yn rhad ac am ddim i bobl dros 60 oed?

Os ydych chi dros 60 oed, yna ydych, rydych chi'n gymwys i gael profion llygaid am ddim gan y GIG.

Ydw i'n cael profion llygaid am ddim os ydw i'n derbyn budd-daliadau?

Yn dibynnu ar ba fudd-daliadau rydych chi'n eu derbyn, gallech gael prawf llygaid am ddim gan y GIG.

Os byddwch yn derbyn unrhyw un o'r rhain, byddwch yn cael profion llygaid am ddim:

Os oes gennych incwm isel a bod gennych dystysgrif HC2 y GIG sy'n rhoi cymorth llawn i chi gyda chostau iechyd, byddwch hefyd yn gymwys i gael profion llygaid am ddim gan y GIG.

Efallai y gallwch gael prawf llygaid cost gostyngol  os oes gennych incwm isel a thystysgrif HC3 y GIG

A all pobl sydd â chyflyrau llygaid gael profion llygaid am ddim gan y GIG?

Mae'n dibynnu ar ba gyflwr meddygol sydd gennych, ond dyma'r cyflyrau sy'n golygu eich bod yn gymwys i gael profion llygaid am ddim gan y GIG:

 • rydych wedi'ch cofrestru'n rhannol ddall neu'n ddall
 • mae gennych ddiabetes neu glawcoma
 • rydych yn 40 oed neu'n hŷn ac mae un o'ch rhieni, brawd neu chwaer neu blentyn wedi cael diagnosis o glawcoma
 • mae eich meddyg llygaid wedi dweud wrthych eich bod mewn perygl o ddatblygu glawcoma
 • rydych yn gymwys i gael taleb lens gymhleth y GIG. Mae'r rhain ar gyfer pobl sydd angen lensys cryf iawn. Bydd eich optegydd yn dweud wrthych a oes gennych hawl i un.

A all carcharorion gael profion llygaid am ddim?

Os ydych ar absenoldeb o'r carchar gallwch hefyd gael profion llygaid am ddim gan y GIG.

Os nad ydych chi'n gymwys, pa ffyrdd eraill o gael profion llygaid am ddim sydd ar gael?

Efallai na allwch gael prawf am ddim oherwydd eich sefyllfa, ond mae yna ffyrdd eraill.

Yn gyntaf, os ydych chi'n breswylydd yn y DU, gallwch gael archwiliad llygaid am ddim gan unrhyw optometrydd yn yr Alban sy'n darparu gwasanaethau'r GIG. Darganfyddwch fwy am GOV.scot

Yn ail, gallwch chwilio ar-lein am brofion llygaid am ddim.

Mae gan lawer o'r optegwyr cadwyn mwy gynigion arbennig drwy gydol y flwyddyn, gan ganiatáu i chi lawrlwytho taleb ar gyfer prawf llygaid am ddim.  Efallai y bydd talebau y gallwch eu torri allan o bapurau newydd, taflenni neu gylchgronau lleol, felly cadwch lygad allan.

Weithiau bydd mynd i brawf am ddim yn golygu y byddant yn ceisio gwerthu sbectol i chi, ond does dim rhaid i chi brynu unrhyw beth yno a gallwch edrych yn rhywle arall pan fyddwch chi'n barod.

Sut alla i gael taleb optegol y GIG?

Mae taleb optegol yn rhoi help i chi tuag at gost lensys cyswllt neu sbectol. Mae gennych hawl i un os:

 • rydych o dan 16 oed
 • rydych yn 16, 17 neu 18 oed ac mewn addysg llawn amser
 • rydych yn garcharor ac rydych ar absenoldeb o'r carchar
 • Gallwch gael taleb lens gymhleth y GIG, sydd ar gyfer pobl sydd â phresgripsiynau uchel iawn. Gall yr optegydd sy'n gwneud eich prawf llygaid ddweud wrthych a ydych chi'n gymwys i gael un.
 • rydych yn cael Cymhorthdal Incwm ar hyn o bryd
 • rydych yn cael Credyd Cynhwysol ac yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd
 • rydych yn cael Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • rydych yn cael Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
 • rydych yn derbyn Gwarant Credyd Pensiwn
 • rydych yn cael credydau treth ac yn bodloni meini prawf penodol
 • Mae gennych dystysgrif HC2 y GIG ac rydych ar incwm isel.

Gallech hefyd fod yn gymwys i gael taleb optegol os oes gennych dystysgrif HC3.

Sut alla i gael taleb lens gymhleth?

Os yw'ch presgripsiwn ar gyfer lensys sy'n -10 neu + 10 neu fwy, byddwch yn gymwys i gael taleb lens gymhleth. Os oes angen lens bifocal a reolir gan brism, byddwch hefyd yn gymwys.

Mae'r taleb yn golygu y byddwch yn cael arian oddi ar gost eich lensys, sydd ar hyn o bryd yn £15.55 ar gyfer lensys golwg sengl a £39.90 ar gyfer lensys deuffocal .

Ydw i'n gymwys i gael sbectol am ddim?

Er y gallwch gael profion llygaid a thalebau am ddim i gael arian oddi ar sbectol, ni allwch gael sbectol am ddim.

Mae'r talebau sydd ar gael yn amrywio yn y gostyngiad y maent yn ei roi i chi ar bris eich sbectol rhwng £41.70 a £229.70. Os yw'r daleb yn talu cost gyfan eich sbectol, yna byddant i bob pwrpas yn rhad ac am ddim, ond bydd angen i chi dalu'r gwahaniaeth os yw'r sbectol yn costio mwy na'ch taleb chi.

Mae 10 tocyn gwahanol y gallech fod yn gymwys i'w derbyn. Mae cymhwysedd yn dibynnu ar eich presgripsiwn a'r math o lens sydd ei angen arnoch, ond hefyd a ydych yn gymwys o gwbl i gael talebau (gweler uchod).

Darganfyddwch fwy am sbectol a thalebau lensys y GIG

Beth yw pris cyffredin lensys cyffwrdd?

Mae yna nifer o fathau o lensys cyffwrdd. Mae lensys untro dyddiol, lensys bob pythefnos, lensys misol, lensys gwisgo estynedig, lensys amlffocal a lensys torig. Bydd eich optegydd yn gallu eich helpu i weithio allan pa lensys sy'n iawn i chi.

Lensys dyddiol

Dyma'r lensys symlaf, ond nid y rhataf gan eu bod i'w defnyddio am un diwrnod yn unig, ac yna rydych chi'n eu taflu i ffwrdd. Maent yn dechrau ar tua £15 am fis o lensys ar gyfer y ddwy lygad ac yn codi i tua £40. Maent yn boblogaidd iawn, felly mae llawer o ddewis.

Lensys bob pythefnos

Gellir cadw'r rhain yn eich llygaid drwy'r dydd, bob dydd, am 14 diwrnod. Byddwch yn eu rhoi mewn cynhwysydd arbennig gyda hylif lens yn y nos. Maent yn dechrau ar tua £20 am gyflenwad 3 mis ar gyfer y ddwy lygad ac yn codi hyd at £40.

Lensys misol

Mae'r rhain yn lensys y gallwch eu gwisgo yn eich llygaid bob dydd am fis, ond nid yn y nos. Maent yn cael eu rhoi mewn cynhwysydd gyda hylif fel y gallwch eu hailddefnyddio y diwrnod canlynol. Mae'n debyg mai'r rhain yw'r opsiwn rhataf ac maent yn dechrau ar tua £16 am gyflenwad 3 mis ar gyfer y ddwy lygad. Maent yn codi i £55.

Lensys cyffwrdd arbenigol

Mae'r mathau canlynol o lensys i gyd ar gyfer presgripsiynau mwy arbenigol. Gallwch gael cymysgedd o lensys, er enghraifft lensys torig sydd hefyd yn lensys misol. Ond mae'r presgripsiynau mwy datblygedig hyn yn aml yn golygu bod y lensys yn ddrutach.

Lensys gwisgo estynedig

Mae'r rhain yn lensys sydd wedi'u cynllunio i'w gwisgo yn ystod y dydd a'r nos pan fyddwch chi'n cysgu, o unrhyw le o wythnos i fis. Maent yn dechrau ar tua £20 ar gyfer y ddwy lygad am 3 mis, hyd at £55.

Lensys amlffocal

Os oes angen presgripsiwn arnoch sy'n cywiro'ch golwg agos a phell, bydd angen lensys amlffocal arnoch chi. Mae'r rhain yn dechrau o £40 am gyflenwad 3 mis ar gyfer y ddwy lygad, ac yn codi hyd at £100.

Lensys cyffwrdd torig

Mae'r rhain yn lensys cyffwrdd sy'n cywiro astigmatiaeth, sy'n gyflwr lle mae siâp eich llygad yn effeithio ar eich golwg. Mae'r lensys hyn yn dechrau ar £28 ar gyfer y ddwy lygad am gyflenwad o 3 mis ac yn codi hyd at £54.

Efallai y bydd eich optegydd yn cynnig cynllun i chi sy'n cynnwys hylif lens cyswllt a gwiriadau i’r lensys cyswllt ym mhris eich lensys. Edrychwch faint y byddai'r rhain yn ei gostio i chi heb y cynllun cyn i chi gofrestru.

Treialon lensys cyffwrdd am ddim

Bydd y rhan fwyaf o optegwyr cadwyn, optegwyr annibynnol lleol, a hyd yn oed gwneuthurwyr lens cyffwrdd eu hunain yn gadael i chi dreialu lensys cyn penderfynu ar y math yr ydych yn ei hoffi. Gofynnwch yn lleol i weld pwy sy'n cynnig beth, neu edrychwch ar-lein.

Byddem yn argymell mynd i mewn a gadael i optegydd cymwys wirio'ch llygaid a chynnal prawf llygaid lens cyffwrdd arbennig o hyd. Yna gallwch drafod gyda nhw pa fath o lensys sydd eu hangen arnoch a gallwch ddechrau eich treial am ddim.

Yn aml, byddwch yn cael gwerth ychydig ddyddiau neu wythnos, a byddwch yn cael apwyntiad dilynol i drafod sut oeddent.

Gall lensys o wahanol frandiau neu wahanol fathau o lensys deimlo'n wahanol, a gall eich anghenion newid. Mae gan rai pobl lensys dyddiol i fynd i nofio (gyda gogls) unwaith yr wythnos ond eu bod yn defnyddio lensys misol am weddill yr amser.

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.